Lp.   w złotych
1. Prowadzenie rachunku do rejestracji lub przechowywania instrumentów finansowych, zwanego dalej „Rachunkiem” (opłata pobierana miesięcznie):  13,50
  Uwaga:
Jeżeli łączna opłata z tytułu przechowywania instrumentów finansowych (pkt 2) będzie równa albo większa niż 13,50 zł, opłaty za prowadzenie Rachunku nie pobiera się.
 
2. Przechowywanie instrumentów finansowych: dla portfela o wartości powyżej 20 mln zł stawki opłat mogą być ustalane indywidualnie

1/

bony skarbowe i bony NBP 0,00

2/

dłużne papiery wartościowe, dla których PKO BP SA pełni rolę agenta emisji (obligacje komunalne, papiery korporacyjne) 0,00

3/

obligacje Skarbu Państwa rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 0,01% p.a.

4/

udziałowe papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,10 % p.a.

5/

inne instrumenty finansowe. negocjowane
  Uwaga dotycząca ppkt 1 - 4:
Opłata naliczana i pobierana miesięcznie od wartości rynkowej udziałowych papierów wartościowych oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych, zdeponowanych na koniec ostatniego dnia danego miesiąca na każdym z Rachunków prowadzonych na rzecz Klienta.
 
3. Opłaty rozliczeniowo-operacyjne na rynku krajowym (naliczane i pobierane miesięcznie za każdą wykonaną operację lub rozliczenie):  

1/

realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym z podmiotem innym niż PKO Bank Polski SA  20,00

2/

realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym za pośrednictwem:  

a/

DM PKO Banku Polskiego 0,00

b/

innego brokera niż DM PKO Banku Polskiego 15,00

3/

przyjęcie lub wydanie do/z depozytu instrumentów finansowych w formie materialnej, dla których PKO Bank Polski SA nie jest agentem emisji 50,00

4/

anulowanie lub korekta instrukcji rozliczeniowej 30,00

5/

transfer instrumentów finansowych na:  

a/

inny Rachunek Klienta prowadzony przez PKO Bank Polski SA (za każdy instrument finansowy) 5,00

b/

rachunek Klienta prowadzony przez inny podmiot niż PKO BP SA (za każdy instrument finansowy) 50,00

6/

blokada papierów wartościowych:  

a/

zabezpieczających wierzytelności wobec PKO Banku Polskiego SA 30,00

b/

zabezpieczających wierzytelności wobec innych banków niż PKO Bank Polski SA 100,00
4. Obsługa papierów wartościowych na rynkach zagranicznych:  

1/

prowadzenie Rachunku i przechowywanie papierów wartościowych (opłata naliczana i pobierana miesięcznie od wartości rynkowej udziałowych papierów wartościowych oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych zdeponowanych na koniec ostatniego dnia danego miesiąca na każdym z Rachunków prowadzonych na rzecz Klienta) 0,05% p.a.

2/

realizacja instrukcji rozliczeniowych – za każdą zrealizowaną instrukcję rozliczeniową dotyczącą transkacji z:  

a/

PKO Bankiem Polskim SA równowartość w złotych EUR 15,00

b/

podmiotem innym niż PKO Bank Polski SA równowartość w złotych EUR 20,00
5. Pełnienie funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych negocjowane
6. Inne czynności  

1/

wydanie wyciągu z Rachunku 1,50

2/

wydanie opinii albo udzielenie informacji audytorom Klienta dotyczącej Rachunku 100,00

3/

obsługa i przekazanie w imieniu i na zlecenie Klienta dokumentów dotyczących przyjęcia oferty na rynku publicznym (rynek pierwotny lub wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcjii) 100,00

4/

wysłanie wydruku historii Rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc (za każdy miesiąc) 10,00

5/

wysłanie potwierdzenia rozliczenia transakcji na instrumentach finansowych lub odpisu dokumentu 10,00

6/

inne, dodatkowo uzgodnione z Klientem czynności negocjowane
7. Zwrot kosztów z tytułu:  

1/

opłat depozytowych pobieranych przez instytucje depozytowe (krajowe i zagraniczne) związanych z przechowywaniem aktywów na rzecz Klienta - nie dotyczy obligacji Skarbu Państwa rejestrowanych w KDPW S.A. w wysokości faktycznie poniesionych kosztów

2/

opłat transakcyjnych pobieranych przez instytucje depozytowe (krajowe i zagraniczne) oraz domy maklerskie (krajowe i zagraniczne) - związanych z realizacją dyspozycji Klienta w wysokości faktycznie poniesionych kosztów

3/

opłat związanych z tłumaczeniem dokumentów niezbędnych do wykonania dyspozycji Klienta w wysokości faktycznie poniesionych kosztów

4/

opłat związanych z reprezentowaniem Klienta na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w wysokości faktycznie poniesionych kosztów

5/

innych kosztów związanych z usługami świadczonymi dla Klienta i wykonywaniem jego dyspozycji w wysokości faktycznie poniesionych kosztów

* stawki prowizji i opłat netto - mogą ulec zmianie o stawkę stosownego podatku wynikającego z przepisów prawa podatkowego

Pliki do pobrania