Lp.   zlecane w oddziale, za pośrednictwem systemu MULTICASH lub systemu PKO eConnect zlecane za pośrednictwem systemu iPKO Biznes lub z wykorzystaniem komunikatu SWIFT MT101
4. Opłata za realizację:    

1/

polecenia wypłaty SEPA1 20,00 15,00

2/

PKO Payments3,4 0,25% kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 30,00 nie więcej niż 210,00 x

3/

PKO Intercompany Payments5 35,00 35,00

4/

polecenia wypłaty EOG:2    

a/

w walucie EUR 40,00 40,00

b/

w innych walutach krajów EOG2 0,25% kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 20,00 nie więcej niż 200,00 0,2 % kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 20,00 nie więcej niż 180,00

5/

pozostałego polecenia wypłaty, innego niż w ppkt 1/, 2/, 3/ i 4/ 0,25% kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 20,00 nie więcej niż 200,00 0,2 % kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 20,00 nie więcej niż 180,00
5. Dodatkowe opłaty:    

1/

za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Overnight" 20,00 15,00

2/

za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Tomnext"6 15,00 10,00

3/

za realizację polecenia wypłaty w GBP, USD i PLN w trybie pilnym - z datą waluty "Overnight" 80,00 80,00

4/

za realizację polecenia wypłaty w innych walutach7 w trybie pilnym - z datą waluty "Tomnext" 60,00 60,00

5/

opłata NON-STP, pobierana od zleceniodawcy w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN lub NRB 40,00 40,00

6/

za instrukcję kosztową OUR 80,00 80,00

7/

za komunikat SWIFT8 10,00 10,00
6. Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty wysyłanych:     

1/

powiadomienie zleceniodawcy o odmowie realizacji polecenia wypłaty 20,00  20,00

2/

zlecenie czynności dodatkowych dotyczących uzupełnień, zmian lub zapytań do realizowanego polecenia wypłaty 50,00 + koszty banków trzecich 50,00 + koszty banków trzecich

3/

anulowanie przez zleceniodawcę polecenia wypłaty:    

a/

niezrealizowanego przez PKO Bank Polski SA 20,00 20,00

b/

zrealizowanego przez PKO Bank Polski SA 50,00 + koszty banków trzecich 50,00 + koszty banków trzecich

4/

zwrot zrealizowanego przez PKO Bank Polski SA polecenia wypłaty bez uprzedniej dyspozycji zleceniodawcy 50,00 + koszty banków trzecich 50,00 + koszty banków trzecich

5/

odzyskanie środków przez PKO Bank Polski SA, na zlecenie zleceniodawcy w przypadku, gdy w poleceniu wypłaty wysłanym na teren EOG2 w walucie krajów EOG, zleceniodawca wskazał nieprawidłowy unikatowy identyfikator 50,00 + koszty banków trzecich 50,00 + koszty banków trzecich

6/

kopia wysłanego komunikatu polecenia wypłaty 6,00 6,00

1) Polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA – wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz inne kraje prezentowane na stronach internetowych Banku www.pkobp.pl.

2) Europejski Obszar Gospodarczy - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein

3) Usługa dostępna tylko dla klientów PKO eConnect.

4) PKO Payment - zlecenie na rachunki prowadzone przez banki, których kod SWIFT BIC rozpoczyna się od liter NDEA, realizowane z datą waluty dla banku Tomnext (D+1) oraz odrębnie ustaloną godziną graniczną, w zdefiniowanych walutach.

5) PKO Intercompany Payments - zlecenia na rachunki zdefiniowane uprzednio przez Klienta PKO Banku Polskiego SA, prowadzone przez banki, których kod SWIFT BIC rozpoczyna się od liter NDEA realizowane z datą waluty dla banku OVERNIGHT (D+0) oraz odrębnie ustaloną godziną graniczną, w zdefiniowanych walutach.
W systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes, istnieje możliwość realizacji przelewów PKO Intercompany Payments w walutach PLN, EUR i USD również na rachunki prowadzone przez Kredobank (kod SWIFT BIC WUCBUA2X).
PKO Intercompany Payments zwolnione są z opłaty telekomunikacyjnej za komunikat SWIFT.

6) Opłata nie jest pobierana w przypadku poleceń wypłaty SEPA oraz EOG w EUR.

7) Waluty, w których możliwa jest realizacja poleceń wypłaty w trybie pilnym - z datą waluty Tomnext to: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB SEK, USD.

8) Opłata telekomunikacyjna pobierana dodatkowo w przypadku realizacji poleceń wypłaty za pośrednictwem systemu SWIFT. Polecenie wypłaty SEPA jest zwolnione z opłaty za komunikat SWIFT.