Lp.   w złotych
1. Rozpatrzenie:  

-

zlecenia otwarcia akredytywy 200,00

-

zlecenia zmiany warunków akredytywy, w tym podwyższenia kwoty akredytywy lub przedłużenia terminu ważności akredytywy, 200,00
  Uwaga:
1) Prowizja pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.
2) W przypadku jednoczesnego rozpatrywania zlecenia podwyższenia kwoty akredytywy i przedłużenia terminu jej ważności, należy pobrać jedną prowizję w wysokości 200,00 zł.

 
2. Preawiz 300,00
3. Czynności:  

-

otwarcie akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania, 0,2% nie mniej niż 250,00

-

podwyższenie kwoty akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty podwyższenia, 0,2% nie mniej niż 250,00

-

wypłatę lub za akcept weksla, w ramach realizacji akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty wypłaty lub od kwoty weksla, 0,2% nie mniej niż 250,00

-

badanie dokumentów, gdy nie dochodzi do wypłaty w ramach realizacji akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty dokumentów 0,2% nie mniej niż 250,00
  Uwaga:
1. Prowizja za otwarcie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji (jeżeli wystąpi).
 
4. Czynności:  

-

otwarcie akredytywy pokrytej z góry na rachunek banku pośredniczącego lub rachunek PKO Banku Polskiego SA - od kwoty   zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania, 0,15% nie mniej niż 250,00

-

podwyższenie kwoty akredytywy pokrytej z góry - od kwoty podwyższenia, 0,15% nie mniej niż 250,00

-

wypłatę lub za akcept weksla, w ramach realizacji akredytywy pokrytej z góry - od kwoty wypłaty lub od kwoty weksla, 0,15% nie mniej niż 250,00

-

badanie dokumentów, gdy nie dochodzi do wypłaty w ramach realizacji akredytywy pokrytej z góry - od kwoty dokumentów. 0,15% nie mniej niż 250,00
  Uwaga:
1. Prowizja za otwarcie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji (jeżeli wystąpi).
 
5 Pomoc w sporządzeniu zlecenia otwarcia akredytywy/zmiany do akredytywy lub sporządzenie projektu akredytywy lub zmiany do akredytywy, jeśli formalne zlecenie nie zostało złożone w PKO Banku Polskim  SA - od kwoty akredytywy 0,1% nie mniej niż 250,00 i nie więcej niż 1.000,00 albo według umowy z Klientem
6. Zmiana otwartej akredytywy pokrytej z góry lub z dołu polegającą na przedłużeniu terminu jej ważności – prowizja jest pobierana od salda akredytywy jednorazowo w dniu dokonania zmiany 0,2% nie mniej niż 250,00 nie więcej niż 1000,00
7. Czynności:  

-

inną zmianę warunków akredytywy, 150,00

-

anulowanie akredytywy, 150,00

-

odesłanie dokumentów, przedstawionych w ramach realizacji akredytywy, odrzuconych przez PKO Bank Polski SA, 150,00
8. Na zlecenie Klienta ekspresowe otwarcie albo zmiana akredytywy (tj. do 8 godzin roboczych od otrzymania bezusterkowego zlecenia) - dodatkowa opłata do wymienionych w pkt 3, 4, 6 i 7 250,00
9. Podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta) 300,00
10. Odroczenie terminu płatności - za każdy rozpoczęty miesiąc od daty wysłania dokumentów do Klienta – od kwoty płatnej w ramach akredytywy/określonej w dokumentach, przedstawionych w ramach realizacji:  

1/

akredytywy pokrytej z dołu 0,15% nie mniej niż 150,00

2/

akredytywy pokrytej z góry 0,1%, nie mniej niż 150,00 nie więcej niż 500,00
11. Czynności:  

-

indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na PKO Bank Polski SA, 200,00

-

anulowanie zlecenia otwarcia lub zmiany akredytywy 200,00
 12. Czynności:  

-

spisanie niewykorzystanego salda akredytywy, 100,00

-

wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej wcześniejszej zapłaty, 100,00

-

sporządzenie, na zlecenie Klienta, projektu (draftu) akredytywy/zmiany, jeśli formalne zlecenie zostało złożone w PKO Banku Polskim SA (za każdy projekt), 100,00

-

przygotowanie, na zlecenie Klienta, zestawienia dot. otwartych ze zlecenia Klienta akredytyw. 100,00
13. Negocjowanie z innym bankiem warunków potwierdzenia przez ten bank akredytywy otwartej przez PKO Bank Polski  SA nie mniej niż 300,00
14. Sporządzenie i wysłanie monitu  dotyczącego zwrotu należności z tytułu wypłaconej akredytywy 50,00
15. Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym o niedostarczeniu przez Klienta dokumentów niezbędnych  do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem 100,00
16. Przeprowadzenie inspekcji u Klienta, w związku z brakiem realizacji przez Klienta zapisów umowy, dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem akredytywy 150,00
17. Inne czynności nie objęte Taryfą, nie dotyczące kwot lub terminów akredytywy według umowy z Klientem