Lp.   w złotych
18. Awizowanie treści preawizu otwarcia akredytywy obcej 250,00
19. Awizowanie akredytywy obcej 250,00
20. Czynności:  

1/

potwierdzenie akredytywy - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania, do negocjacji
nie mniej niż 0,2%
nie mniej niż 400,00

2/

podwyższenie kwoty akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski SA - od kwoty podwyższenia, do negocjacji
nie mniej niż 0,2%
nie mniej niż 400,00
3/ wypłata lub negocjacje – od przekazywanej kwoty lub od kwoty określonej w  dokumentach 0,2% nie mniej niż 200,00
4/ przedłużenie terminu ważności akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski  SA  - prowizja jest pobierana od salda akredytywy, jednorazowo, w dniu awizowania zmiany 0,2% nie mniej niż 200,00 nie więcej niż 1000 zł

5/

akcept weksla w ramach realizacji akredytywy (dotyczy akredytywy niepotwierdzonej przez PKO Bank Polski SA) - od kwoty weksla,

200,00

6/

awizowanie zmiany do akredytywy obcej (za wyjątkiem zmiany polegającej na podwyższeniu kwoty lub przedłużeniu terminu ważności akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski  SA),

200,00

7/

podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta),

200,00
8/

przekazanie akredytywy do realizacji w innym banku

200,00

9/

badanie, na zlecenie Klienta, dokumentów prezentowanych w ramach akredytywy dostępnej w banku innym niż PKO Bank Polski SA

300,00
 

Uwagi:
1. Prowizja za potwierdzenie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji (jeżeli wystąpi).
2. Prowizja za wypłatę w ramach realizacji akredytywy nie jest pobierana w przypadku dyskonta należności z akredytywy dokumentowej.

 
21. Przeniesienie akredytywy, w tym akredytywy stand-by, na wtórnego beneficjenta (prowizja pobierana od pierwszego beneficjenta) – od kwoty akredytywy 0,25% nie mniej niż 400,00
22. Anulowanie akredytywy 150,00
23. Wstępne sprawdzenie dokumentów przedstawionych w ramach realizacji akredytywy (za każdy przekazany do sprawdzenia dokument, albo za każdy komplet, liczący nie więcej niż 7 dokumentów)  
1/ za jeden dokument 50,00
2/ za komplet 300,00
24. Odroczenie terminu płatności - za każdy rozpoczęty miesiąc od daty prezentacji dokumentów w PKO Banku Polskim SA - od kwoty płatnej w ramach akredytywy/określonej w  dokumentach, przedstawionych w ramach realizacji:  

1/

akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski SA lub dostępnej w PKO Banku Polskim SA przez negocjację lub przez akceptację 0,15% nie mniej niż 150,00

2/

akredytywy niepotwierdzonej przez PKO Bank Polski SA 0,1% nie mniej niż 150,00 nie więcej niż 500,00
  Uwaga: Prowizja za odroczenie terminu płatności nie jest pobierana w przypadku dyskonta należności z akredytywy dokumentowej  
25. Spisanie niewykorzystanego salda akredytywy, 100,00
26. Rozpatrzenie wniosku o dyskonto należności z akredytywy dokumentowej; 200,00
  Uwaga: Prowizja pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.  
27. Dyskonto należności z akredytywy dokumentowej od 0,5% do 1,5% kwoty dyskontowanej należności nie mniej niż 400,00
28. Sporządzenie, na zlecenie Klienta, opinii na temat warunków akredytywy obcej albo jej projektu do negocjacji nie mniej niż 300,00, nie więcej niż 600,00
29. Obsługa rembursu ustanowionego w PKO Banku Polskim  SA 200,00
30. Wystawienie nieodwołalnego zobowiązania rembursowego do negocjacji,
nie mniej niż 0,2%, nie mniej niż 400,00
31. Przygotowanie, na zlecenie Klienta, zestawienia dot. akredytyw otwartych na rzecz Klienta 100,00
32. Inne czynności nie objęte Taryfą nie dotyczące kwot lub terminów według umowy z Klientem

Pliki do pobrania