Lp.   w złotych
1. Czynności związane z obrotem bonami skarbowymi, na podstawie umów zawartych do dnia 14 stycznia 2005 r., dotyczące:  

1/

prowadzenia depozytu bonów skarbowych: 0,00

2/

przeniesienia bonów skarbowych Klienta do innego banku posiadającego konto depozytowe w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych w NBP 100,00

3/

zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie wierzytelności PKO Banku Polskiego SA 0,00

4/

zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie innych wierzytelności niż wierzytelności PKO Banku Polskiego SA 100,00
2. Czynności związane z prowadzeniem rachunku negocjowanych lokat terminowych  

1/

otwieranie i prowadzenie rachunku negocjowanych lokat terminowych 0,00

2/

zablokowanie lokaty terminowej na rachunku negocjowanej lokaty terminowej ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności innych niż wierzytelności PKO Banku Polskiego SA 100,00
3. Zawarcie transakcji skarbowej: 0,00
4. Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, w związku z transakcjami DM PKO Banku Polskiego z tytułu realizacji transakcji i innych operacji dotyczących papierów wartościowych, praw pochodnych, jednostek uczestnictwa i funduszy inwestycyjnych:  

1/

wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego 0,00

2/

przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA na rachunki DM PKO Banku Polskiego 0,00

3/

wypłaty gotówkowe z rachunków DM PKO Banku Polskiego 0,00
5. Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, dotyczące skarbowych obligacji detalicznych:  

1/

wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych 0,00

2/

przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA, na rachunki DM PKO BP, celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych 0,00

3/

wypłaty gotówkowe związane z realizacją praw i pożytków z tytułu posiadania skarbowych obligacji detalicznych zarejestrowanych w Rejestrze Nabywców Obligacji 0,00
6. Emisja obligacji komunalnych - za organizację programu emisji nie mniej niż 10.000,00
7. Emisja papierów korporacyjnych  

1/

organizacja lub podwyższenie wartości programu emisji od 0,1% wartości programu emisji lub podwyższenia

2/

gwarancja uplasowania emisji od 0,2% wartości programu emisji

3/

obsługa programu emisji nie mniej niż 4.000,00 rocznie

4/

organizacja emisji serii obligacji / transzy weksli według umowy z Klientem

5/

zmiana, na wniosek Klienta, warunków programu emisji w zakresie:  

a/

wydłużenia trwania programu od 0,1% wartości programu emisji

b/

innych warunków programu nie mniej niż 2.000,00

6/

Wydanie wtórnika bonu wekslowego PKO Banku Polskiego SA na wniosek inwestora w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty nie mniej niż 100,00 + koszty ogłoszeń
8. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty-monitu do dłużników z tytułu wierzytelności trudnych zarządzanych przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji albo Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w Obszarze Zarządzania Ryzykiem 30,00
9. Zmiana warunków spłaty wierzytelności trudnej (w rozumieniu przepisów wewnętrznych dotyczących zasad zarządzania wierzytelnościami trudnymi w Banku) zarządzanej przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji albo Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w Obszarze Zarządzania Ryzykiem:  

1/

w formie aneksu do obowiązującej umowy lub w formie umowy restrukturyzacyjnej - od kwoty objętej aneksem lub umową 0% - 2%

2/

udzielenie ulgi w spłacie 0,00
10. Udzielenie/potwierdzenie informacji o banku krajowym dla firmy audytorskiej 300,00
11. Wydanie, na życzenie Klienta informacji o jego sytuacji ekonomicznej 150,00
12. Wysłanie do Centrali NBP, przy wniosku o wymianę (formularz 5-31-4890), zużytego / uszkodzonego znaku pieniężnego nie podlegającego wymianie w PKO Banku Polskim SA koszty przesyłki pocztowej
13. Sprzedaż tabeli kursowej nie mniej niż 1,00 + koszty ewentualnej przesyłki pocztowej
14.

Udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1, 2 i 2a, z zastrzeżeniem art. 110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r.  poz. 1376 z późn. zm.)

Uwaga:
1/ Cena obejmuje podatek od towarów i usług.
2/ Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.

25,00
15. Zaświadczenia, opinie, informacje związane z obsługą rachunków nieoszczędnościowych, powierniczych, negocjowanych lokat terminowych zawieranych z rachunku technicznego, zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego i otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz związanych z kredytowaniem działalności gospodarczej:  

1/

Przekazanie zaświadczenia  

-

w oparciu o informacje z ostatniego roku 30,00

-

w oparciu o informacje starsze niż rok 60,00
  Uwaga: W przypadku przekazania zaświadczenia niestandardowego opłata ulega podwyższeniu o 100%  

2/

Przekazanie  

-

opinii bankowej z informacją o zdolności kredytowej 150,00

-

pozostałych opinii bankowych 100,00
  Uwaga: W przypadku przekazania opinii niestandardowej opłata ulega podwyższeniu o 100%  

3/

Udzielenie/potwierdzenie informacji o Kliencie dla firmy audytorskiej 200,00
  Uwaga: W przypadku przekazania informacji niestandardowej opłata ulega podwyższeniu o 100%  

4/

Przekazanie historii rachunku w uzgodnionej formie z okres poprzedzający bieżący miesiąc (za każdy miesiąc) 20,00

5/

przekazanie potwierdzenia salda 10,00

16.

Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 25,00