DZIAŁ I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH I TRANSAKCJI
Lp.   Pakiet Korporacja OPTIMUM
    zrównoważony zrównoważony z opcją OZ* dynamiczny dynamiczny z opcją OZ*
1. Abonament za korzystanie z pakietu – opłata miesięczna ** 128.00 1)
178,00 2)
208.00 1)
258,00 2)
248.00 1)
358,00 2)
408.00 1)
518,00 2)
2. Otwarcie rachunku bankowego nieoszczędnościowego 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Otwarcie i prowadzenie rachunku depozytu automatycznego 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Prowadzenie rachunku bankowego nieoszczędnościowego (miesięcznie) do 2 szt 0,00  - do 2 szt. rachunków w PLN 0,00
 - do 2 szt. rachunków w walucie 0,00
do 3 szt 0,00 - do 3 szt. rachunków w PLN 0,00
- do 3 szt. rachunków w walucie 0,00
6. Realizacja przelewów / przelewów predefiniowanych (od każdego przelewu):        
1/ składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej  
a/

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA

Uwaga: nie pobiera się opłat za przelewy realizowane pomiędzy rachunkami tego samego Klienta

0.50 0.50 0.20 0.20
b/ na rachunki prowadzone w innych bankach        
  - do ZUS i US 0,00 0,00 0,00 0,00
  - pozostałe 1,50 1,50 1,00 1,00
2/ dokonywanych tytułem spłaty zaciągniętych w PKO Banku Polskim SA kredytów w rachunku kredytowym oraz otwarcia lokaty terminowej w PKO Banku Polskim SA w ramach tego samego numeru rachunku Klienta 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Złożenie i modyfikacja zlecenia stałego (o stałej kwocie i terminie) za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Realizacja zlecenia stałego (o stałej kwocie i terminie) za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunek prowadzony w PKO Banku Polskim SA 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego 0,00 0,00 0,00 0,00
10. System bankowości elektronicznej MULTICASH:        
1/ instalacja (za pierwsze stanowisko) 0.00 0.00 0.00 0.00
2/ miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu związanego z jednym rachunkiem
UWAGA:
1. Opłaty o których mowa w ppkt 1 i 2 obowiązują dla umów zawartych do 30.06.2010 r. włącznie
2. Miesięczna opłata abonamentowa pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie
80.00 80.00 60.00 60.00
11. System bankowości elektronicznej iPKO biznes:  
1/ udostępnienie systemu 0.00 0.00 0.00 0.00
2/

miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (abonament obejmuje do 5 zdefiniowanych użytkowników)

Uwaga: Miesięczna opłata abonamentowa pobierana od każdej firmy zarejestrowanej w systemie.

30.00 30.00 0.00 0.00
3/ miesięczna opłata abonamentowa za moduł Wymiana plików 0.00 0.00 0.00 0.00
4/ miesięczna opłata abonamentowa za moduł PKO Cash 0.00 0.00 0.00 0.00
5/ miesięczna opłata abonamentowa za moduł Karty 0.00 0.00 0.00 0.00
6/ miesięczna opłata abonamentowa za moduł Zarządzanie płynnością 0.00 0.00 0.00 0.00
7/ miesięczna opłata abonamentowa za moduł Raporty 0.00  0.00  0.00  0.00 
8/ wydanie narzędzia uwierzytelniającego - tokena mobilnego 0.00 0.00 0.00 0.00
DZIAŁ II. KARTY BANKOWE
12. Wydanie lub wznowienie karty PKO Visa Business Electron (opłata za każdy 12-miesięczny okres ważności karty)
UWAGA: zwolnienie z opłaty nie dotyczy dotychczas posiadanych kart
0,00 do 3 kart 0,00 do 3 kart 0,00 do 7 kart 0,00 do 7 kart
13. Wypłata gotówki w walucie polskiej, dokonywana kartą PKO Visa Business Electron w bankomatach PKO Banku Polskiego SA i bankomatach eService 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych, dokonywanych kartą PKO Visa Business Electron 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15. Użytkowanie lub wznowienie karty PKO MasterCard Business (opłata za każdy 12-miesięczny okres ważności karty): 3)  
1/ Złotej 150.00 150.00 90.00 90.00
2/ Srebrnej 50.00 50.00 30.00 30.00
16. Wydanie lub wznowienie karty PKO MasterCard Corporate (opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty):
Uwaga: Obniżenie opłaty nie dotyczy dotychczas posiadanych kart
150,00 150,00 90,00 90,00
Dział III. KREDYTOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
17. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub przedłużenie kredytu w rachunku bieżącym - od wnioskowanej kwoty 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18. Od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DZIAŁ IV. POLECENIE WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM
19. Polecenia wypłaty SEPA otrzymywane Zgodnie z postanowieniami Części V Zgodnie z postanowieniami Części V Zgodnie z postanowieniami Części V 0.00
20. Opłata za realizację pozostałego polecenia wypłaty (innego niż SEPA i LVP), gdy koszty ponosi beneficjent Zgodnie z postanowieniami Części V Zgodnie z postanowieniami Części V Zgodnie z postanowieniami Części V 0,00
21. Opłata za realizację polecenia wypłaty za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej:  
1/ polecenia wypłaty SEPA 4) Zgodnie z postanowieniami Części V 11.50 Zgodnie z postanowieniami Części V 8.00
2/ polecenia wypłaty EOG: 5)  
a/ w walucie EUR Zgodnie z postanowieniami Części V 32,50 Zgodnie z postanowieniami Części V 25,00
b/ w innych walutach krajów EOG Zgodnie z postanowieniami Części V 0,17 % kwoty polecenia wypłaty
nie mniej niż 15,00 nie więcej niż 120,00
Zgodnie z postanowieniami Części V 0,15 % kwoty polecenia wypłaty
nie mniej niż 15,00 nie więcej niż 120,00
3/ Pozostałe polecenia wypłaty, inne niż w ppkt 1 i 2 Zgodnie z postanowieniami Części V 0,17 % kwoty polecenia wypłaty
nie mniej niż 15,00 nie więcej niż 120,00
Zgodnie z postanowieniami Części V 0,15 % kwoty polecenia wypłaty
nie mniej niż 15,00 nie więcej niż 120,00
DZIAŁ V. INNE
22. Rezygnacja z obsługi w ramach pakietu (w okresie pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy) zwrot opłat początkowych *** zwrot opłat początkowych***
zwrot opłat początkowych***
zwrot opłat początkowych***
23. Inne usługi Zgodnie z postanowieniami Części I - XI Zgodnie z postanowieniami Części I - XI Zgodnie z postanowieniami Części I - XI Zgodnie z postanowieniami Części I - XI

* pakiet z promocyjnymi warunkami cenowymi dotyczącymi operacji zagranicznych

** w miesiącu kalendarzowym, w którym podpisano umowę - opłata 0,00 zł; zwolnienie dotyczy skorzystania z warunków pakietowych po raz pierwszy

*** opłaty początkowe rozumiane są jako opłaty ze standardowej Taryfy prowizji i opłat PKO BP S.A. za usługi oferowane klientom korporacyjnym lub jako różnica pomiędzy opłatami ze standardowej Taryfy i opłatami z pakietu, opłaty wymienione w pkt: 5,10-12,15 i 16

1) Opłata obowiązuje dla umów zawartych do dnia 31 sierpnia 2011 r

2) Opłata obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 września 2011 r.

3) Usługa wycofana z oferty PKO Banku Polskiego SA. Opłaty dotyczą kart wydanych przed dniem 30 września 2010 r

4) Polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria, Monako

5) Europejski Obszar Gospodarczy - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein