PKO KONTO
FIRMOWE
PKO RACHUNEK
 DLA BIZNESU
PAKIET
NASZA WSPÓLNOTA
BŁĘKITNA
PAKIET  
NASZA WSPÓLNOTA
SREBRNA
    dla osób prowadzących działalność gospodarczą, rolników i osób wykonujących wolne zawody      
1 2 3 4 5 6
    w złotych w złotych w złotych w złotych
I. RACHUNKI BANKOWE I PAKIETY    
1. Prowadzenie rachunku/konta bieżącego BIZNES PARTNER- miesięcznie, z zastrzeżeniem  pkt 3
Uwaga:    
1. Nie pobiera się miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego w ofercie  PKO Konto firmowe i  PKO Rachunek dla biznesu w miesiącu kalendarzowym, w którym rachunek został otwarty
2. W przypadku uzależnienia opłaty za prowadzenie rachunku od sumy operacji bezgotówkowych, do operacji bezgotówkowych zalicza się operacje kartą debetową  rozliczone w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za rachunek. W przypadku zwrotu towaru zakupionego kartą, anulowania operacji zakupu, kwota operacji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę operacji bezgotówkowych. Operacje bezgotówkowe sumują się, gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę.
3. W miesiącu, w którym rachunek jest zamykany opłata za prowadzenie zostanie rozliczona proporcjonalnie w zależności od liczby dni prowadzenia rachunku licząc do dnia jego zamknięcia. Warunki, od których uzależniona jest opłata  nie podlegają obniżeniu.
4. Opłata jest równoznaczna z pobraniem opłaty za cały pakiet  NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA lub NASZA WSPÓLNOTA  SREBRNA i w odniesieniu do tych pakietów pierwsza opłata zostanie pobrana proporcjonalnie do liczby dni miesiąca kalendarzowego, w którym rachunek został otwarty.
0,00 - pod warunkiem wykonania w danym miesiącu kalendarzowym przelewu do ZUS i dokonania operacji bezgotówkowych kartą debetową  na sumę  co najmniej 500 zł, jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 25,00

0,00 - przez 6 miesiący dla osób prowadzących działalność  krócej niż 12 miesięcy

0,00 - dla rolników pod warunkiem  wpływu 1)na rachunek  w bieżącym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej 1000 zł, jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 9,00
0,00 - pod warunkiem  wpływu 1) na rachunek  w bieżącym miesiącu kalendarzowym  w wysokości co najmniej 50.000 zł, jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 49,00

0,00 - przez 6 miesięcy dla podmiotów prowadzących działalność  krócej niż 12 miesięcy


12,00

Pakiet obejmuje:                                        
1) prowadzenie rachunku bieżącego,                                          
2) abonament miesięczny za dostęp do bankowości elektronicznej iPKO.
28,00

Pakiet obejmuje:
1) prowadzenie rachunku bieżącego i 1 rachunku pomocniczego dla funduszu remontowego,
2) abonament miesięczny za dostęp do bankowości elektronicznej iPKO albo iPKO biznes,
3) 30 przelewów zewnętrznych dokonanych za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO lub iPKO biznes, w tym do ZUS i US (z wyłączeniem przelewów w formie zbiorczej oraz przelewów z rachunków pomocniczych).

1/

wpływ - suma zarejestrowanych wpływów na rachunek w bieżącym miesiącu kalendarzowym. Nie obejmuje środków pochodzących z: własnych rachunków w Banku, lokat terminowych, depozytów automatycznych, kredytów, zwrotu składek ubezpieczenia, zwrotu towarów, storno uznania
2. Obsługa dopuszczalnego salda debetowego - miesięcznie 5,00 5,00 5,00 5,00
3. Prowadzenie rachunków pomocniczych i walutowych - miesięcznie

Uwaga:
1. Dla posiadaczy pakietów NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA i NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA rachunki pomocnicze dostępne są tylko w walucie polskiej.
2. W przypadku pakietu NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA lub NASZA WSPÓLNOTA  SREBRNA pierwsza opłata zostanie pobrana proporcjonalnie do liczby dni miesiąca kalendarzowego, w którym rachunek został otwarty.

5,00 - pod warunkiem utrzymania średniego miesięcznego salda na rachunku w wysokości 10.000 zł, albo równowartości w innych walutach,  jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 25,00  5,00 - pod warunkiem utrzymania średniego miesięcznego salda na rachunku w wysokości 10.000 zł,albo równowartości w innych walutach  jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 25,00 30,00 20,00
1 rachunek pomocniczy dla funduszu remontowego w pakiecie
4. Usługi bankowości elektronicznej iPKO i iPKO biznes       

 1/

udostępnienie usług bankowości elektronicznej iPKO -miesięcznie  0,00 0,00  w pakiecie  w pakiecie

 2/

 

udostępnienie usług bankowości elektronicznej iPKO biznes-miesięcznie, z zastrzeżeniem ppkt 3 x 0,00
do 5 zdefiniowanych użytkowników
2,00
za każdego zdefiniowanego użytkownika

 

w pakiecie
do 3 zdefiniowanych użytkowników

15,00
za każdego kolejnego użytkownika

5,00
za każdego kolejnego użytkownika

 3/

korzystanie z  narzędzia autoryzacyjnego do usługi iPKO biznes ( karta kodów jednorazowych w formie karty chip i czytnik)  - miesięcznie x 6,00  0,00  0,00
5. Realizacja przelewów, w tym przelewów predefiniowanych- od każdego przelewu:       

 1/

na rachunki w PKO Banku Polskim SA:       

 a/

zleconych w oddziale 15,00 6,00 6,00 6,00

        i.

dla Rolnika 5,00 x x x

 b/

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO albo  iPKO biznes w walutach innych niż złoty 1,00 1,00 1,00 1,00
 c/ za pośrednictwem kanału mobilnego IKO
Uwaga: Pozostałe opłaty związane z usługami realizowanymi w kanale mobilnym zawiera Część XI Dział I Taryfy
0,00 0,00 x x
 d/ za pośrednictwem systemu PKO eConnect x 2,00 0,00 0,00
 e/ za pośrednictwem serwisu telefonicznego 2,00 2,00 3,00 3,00
 f/ w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MultiCash x 2,50 0,00 0,00
 g/ przy użyciu nośników  w wymaganym formacie x x 2,00 2,00

2/

na rachunki w innych bankach:       

a/

 zleconych w oddziale, w tym o charakterze pilnym 15,00 9,00 10,00 9,00

 i.

dla Rolnika 5,00 x x x

b/

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO 30 przelewów zewnętrznych bez opłat  (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) z wyłączeniem przelewów z rachunków pomocniczych - każdy następny za 1,00  0,75 1,50 30 przelewów w pakiecie (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) - każdy następny za 1,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO biznes x 0,75 1,50 30 przelewów w pakiecie (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) - każdy następny za 1,00

 i.

- w formie zbiorczej za pośrednictwem iPKO biznes - za każdy przelew x 0,75 1,50 1,00

 ii.

- o charakterze pilnym x 5,00 3,50 3,00

d/

do ZUS i Urzędu Skarbowego za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz iPKO biznes 0,00 0,00 1,00 1,00

e/

za pośrednictwem kanału mobilnego IKO, z wyłączeniem przelewów do ZUS i US
Uwaga: Pozostałe opłaty związane z usługami realizowanymi w kanale mobilnym zawiera Część XI Dział I Taryfy
0,00 0,99 x x

f/

za pośrednictwem systemu PKO eConnect x 2,00 1,00 1,00

g/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 5,00 5,00 6,00 6,00

h/

w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MultiCash  x 2,50 2,00 2,00

i/

przy użyciu nośników  w wymaganym formacie x x 5,00 5,00

j/

w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji w placówce PKO Banku Polskiego SA:       
 i. - w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł 25,00 25,00 25,00 25,00
 ii. - w kwocie niższej niż 1 000 000 zł 45,00 45,00 45,00 45,00

k/

w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej i serwisu telefonicznego:       
 i. - w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł 20,00 20,00 20,00 20,00
 ii. - w kwocie niższej niż 1 000 000 zł 40,00 40,00 40,00 40,00

3/

tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności PKO Banku Polskiego SA z tytułu karty kredytowej 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Usługa PKO Rachunki wirtualne:

1)

uruchomienie usługi x 50,00 10,00 10,00

2)

opłata za każdą przyjętą płatność masową x 0,25 0,15 0,15
7. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie), z zastrzeżeniem pkt 8:       

1/

złożenie dyspozycji zlecenia stałego:       

a/

w oddziale 12,00 3,00 3,00 3,00
  - realizowanego za pośrednictwem SORBNET 2 12,00 5,00 5,00 5,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 12,00 3,00 3,00 3,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00

2/

zmiana dyspozycji zlecenia stałego realizowanego za pośrednictwem SORBNET 2, rozumianego jako anulowanie kolejnej (najbliższej) płatności 12,00 5,00 5,00 5,00

3/

wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu:       

a/

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA       
 i. - poprzez iPKO 2,00 2,00 0,00 0,00
 ii. - iPKO biznes x 2,00 0,00 0,00
 iii. - w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego 12,00 3,50 3,50 3,50

b/

na rachunki prowadzone w innych bankach       
 i. - poprzez iPKO 2,00 2,00 2,00 2,00
 ii. - iPKO biznes x 2,00 2,00 2,00
 iii. - w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego 12,00 3,50 3,50 3,50
c/ realizacja zlecenia stałego SORBNET 2: 12,00 3,00 3,00 3,00

4/

modyfikacja dyspozycji zlecenia stałego:       

a/

w oddziale 12,00  3,00  3,00  3,00
  - realizowanego za pośrednictwem SORBNET 2 12,00 5,00 5,00 5,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego  12,00  3,00  3,00  3,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego  0,00  0,00  0,00  0,00
8. Zlecenia stałe ( o stałej kwocie i terminie) do Urzędu Skarbowego (US):        

1/

 złożenie dyspozycji zlecenia stałego do US:        

a/

w oddziale

 12,00

  5,00   5,00   5,00
2/  zmiana dyspozycji zlecenia stałego US:        
a/ w oddziale  12,00  5,00  5,00  5,00
3/  wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu  12,00  2,50  2,50  2,50
4/ modyfikacja dyspozycji zlecenia stałego US:        
a/ w oddziale  12,00  5,00  5,00  5,00
9. Polecenie zapłaty jednarozowe- realizacja dyspozycji przekazania środków:       

1/

na rachunek odbiorcy (wierzyciela) – za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od odbiorcy (wierzyciela)  1,00  1,00  1,00  1,00

2/

 z rachunku płatnika (dłużnika) za każde wykonane polecenie zapłaty - opłatę pobiera się od płatnika (dłużnika)       

a/

na rachunki w PKO Banku Polskim SA 0,00 0,00 0,00 0,00

b/

na rachunki w innych bankach 2,00 2,00 2,00 2,00

3/

czynności związane z odwołaniem przez płatnika (dłużnika) pojedyńczego polecenia zapłaty przed otrzymaniem polecenia zapłaty przez PKO Bank Polski SA 5,00 5,00 0,00 0,00

4/

za złożenie przez płatnika (dłużnika) żądania zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty 15,00 15,00 15,00 15,00

5/

dystrybucja zgód polecenia zapłaty - opłata pobierana od odbiorcy za każdą zgodę 5,00 5,00 5,00 5,00
10. System bankowości elektronicznej MultiCash:       

1/

Instalacja systemu bankowości elektronicznej przez Bank (wyłącznie na podstawie indywidualnych decyzji):       

a/

w wersji jednostanowiskowej x 250,00 250,00 250,00

b/

w wersji wielostanowiskowej       
  - za pierwsze stanowisko x 250,00 250,00 250,00
  - za każde następne stanowisko x 75,00 50,00 50,00

2/

udostępnienie systemu bankowości elektronicznej MultiCash-miesięcznie:       

a/

związanego z jednym rachunkiem x 150,00 150,00 150,00

b/

za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowych) x 10,00 10,00 10,00

3/

koszty szkolenia pracowników użytkownika systemu bankowości elektronicznej x według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem
11. System PKO eConnect:  x      

1/

koszty pierwszej instalacji i szkolenia (niezależnie od ilości stanowisk)

Uwaga: Opłata obejmuje podatek od towarów i usług

  według umowy z klientem nie mniej niż 100,00 według umowy z klientem nie mniej niż 100,00 według umowy z klientem nie mniej niż 100,00

a/

1 stanowisko w pakiecie Nasza Wspólnota Błękitna, Nasza Wspólnota Srebrna

  x 0,00 0,00

2/

miesięczna opłata abonamentowa za użytkowanie systemu:

 

a/

instalacja standardowa, za każde stanowisko

  50,00 50,00 50,00

i.

1 stanowisko w pakiecie Nasza Wspólnota Błękitna, Nasza Wspólnota Srebrna

   x  0,00  0,00

b/

instalacja niestandardowa

  75,00 75,00 75,00

3/

czynności związane z odwoływaniem zleceń z przyszłą datą płatności przez Klienta za pośrednictwem systemu

  0,00 0,00 0,00

4/

Serwis (w tym kolejne instalacje lub szkolenia)

 

a/

wizyta serwisowa, w tym kolejna instalacja lub szkolenie, z przeczyn leżących po stronie Banku   0,00 0,00 0,00

b/

nieuzasadnione wezwanie serwisowe lub serwis na życzenie z przyczyn leżących po stronie Klienta ( w tym kolejna instalacja lub szkolenie), realizacja w trybie:
Uwaga: Opłata zawiera podatek od towarów i usług

 

i.

ekspresowym

  860,00 860,00 860,00

ii.

pilnym

  750,00 750,00 750,00

iii.

standardowym

  570,00 570,00 570,00

c/

wezwanie serwisowe (serwis czynności drobnych- generowanie kluczy podpisowych, zakładanie konta użytkownika, definiowanie ścieżek kluczy)

  420,00 420,00 420,00
  Uwaga: Opłaty  zawiera podatek od towarów i usług        

5/

pakiet uwierzytelniający dla serwisu internetowego PKO eConnet       

a/

wydanie tokena   0,00 0,00 0,00

b/

opłata miesięczna za token   30,00 30,00 30,00

c/

zastrzeżenie tokena   5,00 5,00 5,00

d/

opłata za rezygnację z tokena przed upływem 24 miesięcy od momentu jego wydania (za każdy pełny m-c pozostający do końca okresu   10,00 10,00 10,00

6/

odzyskanie hasła administratora   500,00 500,00 500,00

7/

zdalna administracja Użytkownikami w systemie:       

a/

uruchomienie usługi   100,00 100,00 100,00

b/

opłata miesięczna   150,00 150,00 150,00

8/

przygotowanie i dostarczenie do Klienta płyty instalacyjnej PKO eConnect   100,00 100,00 100,00

9/

przygotowanie i udostępnienie za pośrednictwem FTP wersji instalacyjnej PKO eConnect   0,00 0,00 0,00

10/

zmiany adaptacyjne systemu PKO eConnect na życzenie Klienta   do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00

11/

raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy, prezentujące księgowania na rachunkach Klienta, w postaci wyciągów MT940, wysyłane poprzez pocztę systemu PKO eConnect:       

a/

uruchomienie usługi   10,00 10,00 10,00

b/

opłata miesięczna za każdy rachunek   5,00 5,00 5,00

12/

podpis bez znacznika czasu (uruchomienie usługi)   100,00 100,00 100,00

13/

realizacja masowych  płatności wychodzących:       

a/

zawarcie umowy (za każdy rachunek płatności pakietowych)   100,00 100,00 100,00

b/

opłata miesięczna( za każy rachunek płatności pakietowych)   20,00 20,00 20,00

c/

opłata za każdą płatność pakietową   0,80 0,80 0,80
12. Wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald w ramach rachunków bankowych skonsolidowanych – miesięczna opłata abonamentowa x 100,00 + 10,00 opłat za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji 100,00 + 10,00 opłat za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji 100,00 + 10,00 opłat za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji
13. Przekazywanie wyciągów bankowych listem zwykłym, drogą elektroniczną albo przygotowanie do odbioru w oddziale:       

1/

przekazywane listem zwykłym

Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash, PKO eConnect

20,00 10,00 10,00 10,00

2/

przygotowywane do odbioru w oddziale

Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash, PKO eConnect

20,00 15,00 15,00 15,00

3/

przekazywane drogą elektroniczną  w formacie pdf - za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 0,00

4/

za każdy dodatkowy wyciąg na żądanie Klienta 25,00 25,00 25,00 25,00
14. Generowanie raportów elektronicznych prezentujacych księgowania na rachunkach klienta w formacie innym niż wyciąg bankowy przy wykorzystaniu system MultiCash:       

a/

w formatach standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski       
 i. - udostępnienie usługi - opłata jednorazowa x 10,00 10,00 10,00
 ii. - abonament miesięczny x 5,00 5,00 5,00

b/

w formatach innych niż standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski SA:       
 i. udostępnienie usługi - opłata jednorazowa x według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem
 ii. abonament miesięczny x według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem
15.

Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej:

       
1/

pocztą elektroniczną

0,00 0,00 x x
2/

w formie wiadomosci tekstowej SMS

       
a/

przez pierwsze 3 miesiace od włączenia usługi

0,00 0,00    
b/

od 4 miesiąca - w zależności od wyboru przez Klienta sposobu rozlicznenia opłaty:

       
i.

opłata ponierana w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi

10,00 10,00    
ii.

za każdy SMS (opłata liczona jako iloczyn liczby wysyłanych w danym miesiącu SMS i stawki opłaty)

0,25 0,25    
16. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia albo monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego oraz o zaległych prowizjach, opłatach i odsetkach oraz wezwania do ich spłaty 30,00 30,00 30,00 30,00
II. KARTY DEBETOWE    
17. Karty typu Partner wydawane do rachunków w PLN:        
1/ wydanie karty - opłata  za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty 0,00 0,00 30,00 30,00
2/ użytkowanie karty- opłata za każdy kolejny 12-miesięczny okres ważności karty 30,00 30,00 30,00 30,00
3/ wypłata gotówki w walucie polskiej przy użyciu karty debetowej – od wartości operacji  - za każdą operację:        
a/ w bankomatach PKO Banku Polskiego SA, 0,00 0,00 0,00 0,00
b/ w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
c/ w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA, urzędach pocztowych  3,5% nie mniej niż  5,00  3,5% nie mniej niż  5,00  3,5% nie mniej niż  5,00  3,5% nie mniej niż  5,00
4/ wypłata gotówki w walutach obcych- od wartości operacji - za każdą operację 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00 3% nie mniej niż 10,00
18. Karty debetowe wydawane do rachunków w EUR:       

1/

wydanie karty - opłata za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty 0,00 0,00    

2/

użytkowanie karty - opłata za każdy kolejny 12-miesięczny okres ważności karty 20 EUR 20 EUR    

3/

wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji  - za każdą operację: 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00

a/

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA, 0,00 0,00    

b/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA 3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR 3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR    

c/

w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA, urzędach pocztowych 3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR 3,5% nie  mniej niż 1,5 EUR    

4/

wypłata gotówki w walutach obcych- od wartości operacji - za każdą operację 4% nie mniej niż 3 EUR 4% nie mniej niż 3 EUR    

19.

Karty debetowe wydawane do rachunków w USD        
1/ wydanie karty  opłata za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty 0,00 0,00    
2/

użytkowanie  karty- opłata za każdy kolejny 12-miesięczny okres ważności karty

25 USD 25 USD    
3/ wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji  - za każdą operację:       

a/

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA, 0,00  0,00    

b/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA 3,5% nie mniej niż 2,00 USD 3,5% nie mniej niż 2,00 USD    

c/

w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA, urzędach pocztowych 3,5% nie mniej niż 2,00 USD 3,5% nie mniej niż 2,00 USD    
4/ Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej 4% nie mniej niż 4 USD 4% nie mniej niż 4 USD    

20.

Pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem kart debetowych, oraz opłaty związane z obsługą kart: charge i kredytowych w  Części III - opłaty i prowizje dla oferty standardowej  w  Części III - opłaty i prowizje dla oferty standardowej w  Części III - opłaty i prowizje dla oferty standardowej w  Części III - opłaty i prowizje dla oferty standardowej

III.

OPERACJE GOTÓWKOWE: 

21.

Wpłaty dokonywane tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym,  spłaty należności z tytułu karty kredytowej  0,00  0,00 0,00  0,00

22.

Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej       

1/

w oddziałach:        

a/

na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim SA, w tym:     3,50 3,00

i.

na PKO Konto Firmowe:       

 

- w kwocie niższej lub równej 2000 zł  10,00      

 

- w kwocie wyższej niż 2000 zł - od kwoty operacji:  0,5%      

ii.

na PKO Rachunek dla biznesu:        

 

- w kwocie niższej lub równej 1200 zł:    6,00    
  - w kwocie wyższej niż 1200 zł-od kwoty operacji:    0,5%    
b/ na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00

2/

w agencjach:       

a/

w kwocie niższej lub równej 1000 zł  2,50  2,50  2,50  2,50

b/

w kwocie wyższej niż 1000 zł-od kwoty operacji  0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

3/

za pośrednictwem wpłatomatów PKO Banku Polskiego SA        

a/

za wpłaty o łącznej kwocie do 50 tys. zł  w miesiącu kalendarzowym 0,00 0,00 0,00 0,00

b/

za wpłaty powyżej 50 tys. zł - od  kwoty wpłaty przekraczającej próg  50 tys. PLN w miesiącu kalendarzowym  0,5%  0,5%  0,5%  0,5%
23. Dodatkowe czynności związane z obsługą wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających powyżej 50 sztuk monet - od kwoty w monetach
Uwaga: Nie dotyczy wpłatomatów
  5% nie mniej niż 10,00   5% nie mniej niż 10,00   5% nie mniej niż 10,00   5% nie mniej niż 10,00
24. Wpłaty gotówkowe w walutach wymienialnych dokonywane w formie otwartej:  według umowy z klientem  według umowy z klientem  według umowy z klientem  według umowy z klientem
1/ wnoszone w banknotach - od kwoty w banknotach 0,5% nie mniej niż 10,00 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 10,00 0,5% nie mniej niż 10,00
2/ wnoszone w monetach-od równowartości kwoty w monetach 50% 50% 50% 50%
3/ z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut- od kwoty operacji od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5%
25.  Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej        
 1/  wnoszone w złotych:        
 a/  w formie uporządkowanej- od kwoty operacji  0,2% nie mniej niż 20,00  0,2% nie mniej niż 20,00   0,3% nie mniej niż 10,00
 b/  w formie nieuporządkowanej- od kwoty operacji  0,2% nie mniej niż 30,00  0,2% nie mniej niż 30,00   0,5% nie mniej niż 10,00
 2/  wnoszone w walutach wymienialnych:        
 a/  w banknotach - od kwoty w banknotach  0,2% nie mniej niż 20,00  0,2% nie mniej niż 20,00   x
 b/  w monetach-od równowartości kwoty w monetach  50%  50%   x
 3/  wydanie bezpiecznych kopert:        
 a/  format B4 (pakiet 100 sztuk)  52,00  52,00  52,00  52,00
 b/  format B5 (pakiet 100 sztuk)  32,00  32,00  32,00  32,00
 c/  do bilonu 9,3 kg (100 sztuk)  65,00  65,00  65,00  65,00
 d/  do bilonu 15 kg (100 sztuk)  90,00  90,00  90,00  90,00
 26. Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej pomiędzy faktyczną kwotą wpłaty zamkniętej a kwotą wpłaty wskazanej przez klienta  10,00  10,00  10,00  10,00
 27. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej:        
 1/ z rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA        
 a/ w kwocie nie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b - od kwoty operacji  0,5% nie mniej niż 10,00

 0,5% nie mniej niż 6,00  0,5% nie mniej niż 6,00  0,5% nie mniej niż 6,00
 b/ na podstawie czeku (w kwotach wymagających i niewymagających awizowania), z zastrzeżeniem lit. d  0,5% nie mniej niż 10,00

 0,5% nie mniej niż 5,00  0,5% nie mniej niż 6,00  0,5% nie mniej niż 6,00
 c/ w kwocie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b i d- od łącznej kwoty operacji
Uwaga dotycząca sposobu obliczania pobieranej prowizji: Kwota pobranej prowizji = Kwota operacji awizowanej wypłaty gotówkowej x Procent prowizji x Współczynnik terminu realizacji przy czym Współczynnik terminu realizacji = |30 dni - (Data realizacji awizo - Data rejestracji awizo) + 1 dzień| /30 dni
 0,6% nie mniej niż 12,00  0,3% nie mniej niż 9,00   0,3% nie mniej niż 9,00   0,3% nie mniej niż 9,00
 d/  przechowywanie gotówki zaawizowanej zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego SA nieodebranej przez dwa dni robocze
Uwaga: Prowizja jest pobierana od zamówionej kwoty jako prowizja dodatkowa do prowizji podstawowej za wypłatę gotówkową
 0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00  0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00  0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00  0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00
 2/  z rachunków bankowych prowadzonych w innych bankach- od kwoty operacji  1% nie mniej niż 20,00  1% nie mniej niż 20,00  1% nie mniej niż 20,00  1% nie mniej niż 20,00
 28.  Wypłaty dokonywane w formie zamkniętej- od kwoty operacji  0,15% nie mniej niż 10,00  0,15% nie mniej niż 10,00  0,15% nie mniej niż 10,00  0,15% nie mniej niż 10,00
 29.  Zmiana pakietu  100,00  100,00  x  x
* Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję
 IV.  POZOSTAŁE OPŁATY:    
30.  Realizacja przelewów zagranicznych z zagranicy, za granicę, do i z banku krajowego w walucie wymienialnej,  w tym SEPA (funkcjonujące w Banku pod nazwą,: Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym otrzymywane i wysyłane przez PKO Bank Polski SA)     zgodnie z Częścią VI
31.  Inne czynności związane z obsługą pakietów      zgodnie z  Częścią XI
32. Konwojowanie wartości pieniężnych według umowy z klientem

* Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję