Rozdział I  Rachunek powierniczy dla małych i średnich przedsiębiorstw

1

2

3

1.

Weryfikacja projektu umowy według wzoru Klienta (zaliczana na poczet opłaty za otwarcie rachunku)

według umowy z klientem

2.

Otwarcie rachunku

według umowy z klientem

3.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku
Uwaga:
Opłata obejmuje wszystkie czynności związane z obsługą rachunku, z wyjątkiem czynności wymienionych w pkt 1, 2 i 4

według umowy z klientem

4.

Analiza warunków umowy przed wykonaniem przelewu (opłata pobierana obok opłaty za przelew dotyczy rachunków powierniczych)

30,00

 

Rozdział II. Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

 

 

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy

 

 

 w złotych

w złotych

 

 

 

UWAGA
Wszystkie prowizje i opłaty pobierane są w ciężar innego  rachunku, prowadzonego w PKO Banku Polskim SA (wskazanego przez  posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego)

1

2

3

4

1.

Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku:

 

 

1/

w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy rachunek powierniczy jest współfinansowane kredytem inwestorskim NOWY DOM

0,00

0,00

2/

w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy rachunek powierniczy nie jest współfinansowane kredytem inwestorskim NOWY DOM

1 000,00

1 000,00

2.

Otwarcie rachunku:
Uwaga:
na poczet opłaty za otwarcie rachunku zalicza się zapłaconą opłatę za rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku.

 

 

1/

w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy rachunek powierniczy, jest współfinansowane kredytem inwestorskim NOWY DOM

2 000,00

4 000,00

2/

w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy rachunek powierniczy, nie jest współfinansowane kredytem inwestorskim NOWY DOM

5 000,00

10 000,00

3.

Prowadzenie rachunku - miesięcznie

60,00

60,00

4.

Identyfikacja wpłat na Indywidualne Rachunki Nabywców  - od wartości każdej wpłaty

0,02% nie mniej niż 10,00

0,02% nie mniej niż 10,00

5.

Wpłaty wnoszone w formie gotówkowej  - od wartości każdej operacji

0,3% nie mniej niż 30,00

0,3% nie mniej niż 30,00

6.

Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków z rachunku -  od kwoty operacji

0,02% nie mniej niż 60,00

0,04% nie mniej niż 15,00

7.

Czynności związane z wypowiedzeniem umowy przez Bank w związku z naruszeniem warunków umowy

500,00

500,00

8.

Wypłata nabywcy środków z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania:

 

 

1/

w formie gotówkowej - od kwoty operacji

0,2% nie mniej niż 100,00

0,2% nie mniej niż 100,00

2/

w formie bezgotówkowej - od kwoty operacji

0,05% nie mniej niż 25,00

0,05% nie mniej niż 25,00

9.

Kontrola inwestycji przeprowadzane przed uruchomieniem  wypłaty z rachunku - za każdą kontrolę

x

750,00

10.

Miesięczna opłata abonamentowa za podpięcie na wniosek klienta mieszkaniowego rachunku powierniczego do istniejącej instalacji MultiCash klienta

10,00

10,00

11.

Wyciągi bankowe

 

 

1/

przekazywane drogą pocztową listem zwykłym:

 

 

a)

za pierwszy wyciąg w danym miesiącu

0,00

0,00

b)

za każdy kolejny wyciąg w danym miesiącu

5,00

5,00

c)

za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na żądanie Klienta

20,00

20,00

2/

odbierane w oddziale

 

 

a)

za pierwszy wyciąg przygotowany w danym miesiącu

0,00

0,00

b)

za każdy kolejny wyciąg przygotowany w danym miesiącu

10,00

10,00

c)

za każdy wyciąg dodatkowy zamawiany na żądanie Klienta

20,00

20,00

3/

przekazywane drogą elektroniczną w formacie pdf - za każdy wyciąg

0,00

0,00

12.

Czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa - za każdą czynność

15,00

15,00

13.

Zmiana karty wzorów podpisów
UWAGA:
W przypadku zmiany dokonywanej w związku z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa - opłaty nie pobiera się

20,00

20,00

14.

Przekazanie historii rachunku, w uzgodnionej z klientem formie, za okres poprzedzający bieżący miesiąc - za każdy miesiąc

20,00

20,00