Rozdział I. Pakiety otwarte do dnia 26 czerwca 2016 r.

    PAKIET BIZNES DEBIUT_18 PAKIET BIZNES ROZWÓJ PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS PAKIET BIZNES SUKCES PLUS PAKIET MOBILNY DLA FIRM
1 2 3 4 5 6 7
    w  złotych w  złotych w  złotych   w  złotych
1. Otwarcie rachunku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/

Prowadzenie rachunku bieżącego BIZNES PARTNER- miesięcznie, z zastrzeżeniem pkt 4
Uwaga:    
1. Opłata jest równoznaczna z pobraniem opłaty za cały pakiet   
2. Pierwsza opłata zostanie pobrana proporcjonalnie do liczby dni miesiąca kalendarzowego, w którym rachunek został otwarty)
bez opłat - w okresie od 1 do 9 miesiąca włącznie.
W okresie od 10 do 18 miesiąca włącznie w zależności od wysokości średniomiesięcznego salda rachunku za miesiąc bieżący:
bez opłat -  jeżeli średniomiesięczne saldo rachunku wynosi nie mniej niż 500 zł,
14,00 - jeżeli średniomiesięczne saldo rachunku wynosi poniżej 500 zł.
28,00
 
Pakiet obejmuje:                                         
1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER,                                             
2) abonament miesięczny  za dostęp do bankowości elektronicznej iPKO,                                        
3) wydanie i wznowienie 1 karty debetowej BIZNES PARTNER,                                                      
4) przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego  za pośrednictwem serwisu internetowego,


49,00

Pakiet obejmuje:                                         
1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER i 1 rachunku pomocniczego,                                            
2) abonament miesięczny za dostęp do bankowości elektronicznej iPKO albo iPKO biznes,                                        
3) wydanie i wznowienie 1 karty debetowej BIZNES PARTNER,                                                      
4) 10 przelewów zewnętrznych za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO lub iPKO biznes, w tym do ZUS i US (z wyłączeniem przelewów w formie zbiorczej oraz przelewów z rachunków pomocniczych),
5) przelewy do ZUS i  Urzędu Skarbowego za pośrednictwem serwisu internetowego,
6) ubezpieczenie "SuperAssistance Biznes",

100,00

Pakiet obejmuje:                                        
1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER i 3 dowolnych rachunków pomocniczych,                                           
2) abonament miesięczny za dostęp do bankowości elektronicznej iPKO  albo  iPKO  biznes,
3) wydanie i wznowienie 3 kart debetowych BIZNES PARTNER,                                                     
4) 30 przelewów zewnętrznych za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO lub iPKO biznes, w tym do ZUS i US (z wyłączeniem przelewów w formie zbiorczej oraz przelewów z rachunków pomocniczych),
5) przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego  za pośrednictwem serwisu internetowego,
6) wydanie  i wznowienie 2 kart kredytowych PKO Euro Biznes,
7) ubezpieczenie "SuperAssistance Biznes",

bez opłat - pod warunkiem wykonania w danym miesiącu przelewu do ZUS i dokonaniu operacji kartą debetową do rachunku na sumę transakcji  bezgotówkowych co najmniej 700,00 PLN

15,00 -   jeżeli warunek nie został spełniony w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata
 Pakiet obejmuje:                                         
1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER,                                             
2) abonament miesięczny  za dostęp do bankowości elektronicznej iPKO,                                        
3) wydanie 1 karty debetowej BIZNES PARTNER za cały okres ważności karty w ramach pakietu BIZNES DEBIUT_18  oraz za następne okresy ważności karty i jej wznowienie w ramach kolejnych pakietów,                                                    
4) 5 przelewów zewnętrznych za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO lub iPKO biznes, w tym do ZUS i US (z wyłączeniem przelewów w formie zbiorczej oraz przelewów z rachunków pomocniczych).
 Pakiet obejmuje:                                         
1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER,                                            
2) abonament miesięczny za dostęp do bankowości elektronicznej iPKO,                                        
3) wydanie 1 karty debetowej BIZNES PARTNER,                                                      
4) przelewy do ZUS i  Urzędu Skarbowego za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO,
5) przelewy w kanale mobilnym na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim oraz w innych bankach krajowych,
6) przelewy na numer telefonu w kanale mobilnym,
7) wypłaty gotówki za pośrednictwem kanału mobilnego z bankomatów PKO Banku Polskiego,
8) przyjmowanie przelewów zleconych w ramach kanału mobilnego,
9) przyjmowanie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej dla firm.
dla Rolnika
(dla umów zawartych od dnia 20 kwietnia 2015 r.)
 x  9,00  x  x  x
3. Obsługa dopuszczalnego salda debetowego-miesięcznie 5,00

5,00

5,00

 5,00

5,00

 4. Prowadzenie rachunków pomocniczych i walutowych- miesięcznie

Uwaga:
1. Posiadaczom specjalnych zestawów : "Transport i logistyka", "Walutowego" oraz "Zarządca" dodatkowo przysługują  opłaty wymienione w Dziale II,
2. Dla posiadaczy pakietów NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA i NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA rachunki pomocnicze dostępne są tylko w walucie polskiej,
3. Pierwsza opłata zostanie pobrana proporcjonalnie do liczby dni miesiąca kalendarzowego, w którym rachunek został otwarty.
 25,00  25,00  25,00  25,00  25,00
5. Usługi bankowości elektronicznej iPKO i iPKO biznes:  
1/ udostępnienie usług bankowości elektronicznej iPKO -miesięcznie w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie
2/ udostępnienie usług bankowości elektronicznej iPKO biznes-miesięcznie
Opłata obejmuje wydanie przez Bank kompletu narzędzi autoryzacyjnych (karta kodów jednorazowych w formie karty chip+czytnik) dla każdego użytkownika
60,00
(opłata obejmuje wydanie narzędzi autoryzacyjnych do 5 zdefiniowanych użytkowników)
60,00
(opłata obejmuje wydanie narzędzi autoryzacyjnych do 5 zdefiniowanych użytkowników)
w pakiecie
 - do 5 zdefiniowanych użytkowników
w pakiecie
- do 5 zdefiniowanych użytkowników
x
15,00
za każdego kolejnego użytkownika
15,00
za każdego kolejnego użytkownika
15,00
za każdego kolejnego użytkownika
15,00
za każdego kolejnego użytkownika
x
 3/ udostępnienie platformy transakcyjnej iPKO Dealer -miesięcznie     30,00 30,00 10,00 0,00 30,00

 6.

Realizacja przelewów, w tym przelewów predefiniowanych- od każdego przelewu:
1/

na rachunki w PKO Banku Polskim SA:        

 

 a/

 zleconych w oddziale  6,00 6,00  6,00  6,00 15,0030,00
 b/ za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz  iPKO biznes     

 i.

na rachunki prowadzone na rzecz tego samego numeru klienta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ii.

na pozostałe rachunki          
  - w złotych 0,00 0,00 0,00  0,00 1,50
  - w pozostałych walutach 1,00 1,00 1,00  1,00 1,50

 c/

za pośrednictwem systemu PKO eConnect 0,00 0,00 0,00  0,00 x

 d/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego:  2,00 2,00  2,00  2,00 2,00

 e/

 w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MultiICash x 1,00  1,00  1,00 x

 f/

 przy użyciu nośników  w wymaganym formacie: 2,00 2,00 2,00  2,00 x

 2/

 na rachunki w innych bankach:     

 a/

 zleconych w oddziale  9,00 9,00  8,00   8,00 15,00 
  -  o charakterze  pilnym, z wyłączeniem przelewu do ZUS *  11,00  11,00  11,00  11,00  x

b/

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO  5 przelewów w pakiecie (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) - każdy następny za 1,30  1,30  10 przelewów w pakiecie (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) - każdy następny za 1,00  30 przelewów w pakiecie (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) - każdy następny za 1,00  1,50

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO biznes   5 przelewów w pakiecie (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) - każdy następny za 2,00  2,00 10 przelewów w pakiecie (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) - każdy następny za 1,00  30 przelewów w pakiecie (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) - każdy następny za 1,00  x
 i.  - w formie zbiorczej za pośrednictwem iPKO biznes - za każdy przelew  2,00  2,00  1,00  1,00  x
 ii. - o charakterze pilnym 5,00 5,00 5,00  5,00  x
  na rachunki wspólnot          x

d)

do ZUS i Urzędu Skarbowego za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz iPKO biznes  1,00  w pakiecie  w pakiecie  w pakiecie  w pakiecie

e)

za pośrednictwem systemu PKO eConnect 1,50 1,50 1,50  1,50 x

f)

za pośrednictwem serwisu telefonicznego  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00

g)

w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MultiCash  x  2,00  2,00  2,00  x

h)

przy użyciu nośników  w wymaganym formacie  5,00  5,00 5,00  5,00  x

i)

w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji w placówce PKO Banku Polskiego:     
 i. - w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00
 ii. - w kwocie niższej niż 1 000 000 zł  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00

j)

w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej i serwisu telefonicznego     
 i. - w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł 20,00 20,00 20,00  20,00 20,00
 ii. - w kwocie niższej niż 1 000 000 zł 40,00 40,00 40,00  40,00 40,00

3/

tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności PKO Banku Polskiego SA z tytułu karty kredytowej  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
7. Usługa PKO Rachunki wirtualne:
   

1/

uruchomienie usługi, z zastrzeżeniem Dział II pkt 2 ppkt 2 lit.a tiret pierwsze oraz pkt 4 ppkt 2 lit. c 50,00 50,00 50,00  50,00 50,00

2/

opłata za każdą płatność masową  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25
8. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie) z zastrzeżeniem pkt 8a:      

 1/

złożenie dyspozycji zlecenia stałego:      

a/

w oddziale 3,00 3,00 3,00  3,00 12,00
  - realizowanego za pośrednictwem SORBNET 2 5,00 5,00 5,00  5,00 12,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,00 3,00 3,00  3,00 12,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/

zmiana dyspozycji zlecenia stałego realizowanego za pośrednictwem SORBNET 2, rozumianego jako anulowanie kolejnej (najbliższej) płatności 5,00 5,00 5,00  5,00 12,00

3/

wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu:     

a/

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA     
 i. - poprzez iPKO, iPKO biznes 0,00 0,00 0,00  0,00 1,50
 ii. - w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,50 3,50 3,50  3,50 12,00

b/

na rachunki prowadzone w innych bankach     
 i. - poprzez iPKO, iPKO biznes 2,00 2,00 2,00  2,00 1,50
 ii. - w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,50 3,50 3,50  3,50 12,00

c/

realizacja zlecenia stałego SORBNET 2: 3,00 3,00 3,00  3,00 12,00
  - w kwocie wyższej niż 999.999 z   3,00   3,00   3,00   3,00   12,00
  - w kwocie niższej niż 999.999 zł

4/

modyfikacja dyspozycji zlecenia stałego:     

a/

w oddziale 3,00 3,00 3,00  3,00 12,00
  - realizowanego za pośrednictwem SORBNET 2 5,00 5,00 5,00  5,00 12,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,00 3,00 3,00  3,00 12,00

c/

 za pośrednictwem serwisu internetowego  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
8a. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie) do Urzędu Skarbowego (US):    

1/

złożenie zlecenia stałego do US:   

a/

w oddziale   5,00 5,00 5,00  5,00 12,00

2/

zmiana dyspozycji zlecenia stałego US   

a/

w oddziale  5,00 5,00 5,00  5,00 12,00

3/

wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu  2,50 2,50 2,50  2,50 12,00

4/

modyfikacja dyspozycji zlecenia stałego US:  

a)

w oddziale  5,00 5,00 5,00  5,00 12,00
9. Polecenie zapłaty jednorazowe - realizacja dyspozycji przekazania środków:     

1/

na rachunek  odbiorcy (wierzyciela ) – za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od odbiorcy (wierzyciela ) 1,00 1,00 1,00  1,00 1,00

2/

z rachunku  płatnika  (dłużnika) za każde wykonane polecenie zapłaty  opłatę pobiera się od płatnika (dłużnika)     

a/

na rachunki w PKO Banku Polskim SA 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

b/

na rachunki w innych bankach 2,00 2,00 2,00  2,00 2,00

3/

czynności związane z  odwołaniem przez płatnika (dłużnika) pojedynczego polecenia zapłaty przed otrzymaniem polecenia zapłaty przez PKO Bank Polski SA 5,00 5,00 5,00  5,00 5,00

4/

za złożenie przez płatnika (dłużnika) żądania zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty 15,00 15,00 15,00  15,00 15,00

5/

dystrybucja zgód polecenia zapłaty - opłata pobierana od odbiorcy za każdą zgodę 5,00 5,00 5,00  5,00 5,00
10. System bankowości elektronicznej  MultiCash:     

1/

Instalacja systemu bankowości elektronicznej przez Bank (wyłącznie na podstawie indywidualnych decyzji):          

a/

w wersji jednostanowiskowej x 250,00 250,00  250,00 x

b/

w wersji wielostanowiskowej     
  - za pierwsze stanowisko x 250,00 250,00  250,00 x
  - za każde następne stanowisko x 75,00 75,00  75,00 x

2/

udostępnienie systemu bankowości elektronicznej MultiCash miesięcznie:     

a/

związanego z jednym rachunkiem x 150,00 150,00  150,00 x

b/

za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowych) x 10,00 10,00  10,00 x

3/

koszty szkolenia pracowników użytkownika systemu bankowości elektronicznej x według umowy z klientem według umowy z klientem  według umowy z klientem x

11.

System PKO eConnect:  
1/  koszty pierwszej instalacji i szkolenia (niezależnie od ilości stanowisk)
Uwaga: Opłata obejmuje podatek od towarów i usług
do negocjacji nie mniej niż 100,00 do negocjacji nie mniej niż 100,00 do negocjacji nie mniej niż 100,00  do negocjacji nie mniej niż 100,00 x
a/ 1 stanowisko w pakiecie Nasza Wspólnota Błękitna, Nasza Wspólnota Srebrna x x x x x
2/ miesięczna opłata abonamentowa za użytkowanie systemu:  

a/

instalacja standardowa, za każde stanowisko 50,00 50,00 50,00  50,00 x

i.

1 stanowisko w pakiecie  Nasza Wspólnota Błękitna, Nasza Wspólnota Srebrna          

b/

instalacja niestandardowa 75,00 75,00 75,00  75,00 x
3/ czynności związane z odwoływaniem zleceń z przyszłą datą płatności przez Klienta za pośrednictwem systemu 0,00 0,00 0,00  0,00 x
4/ Serwis ( w tym kolejne instalacje lub szkolenia)  
a/ wizyta serwisowa, w tym kolejna instalacja lub szkolenie, z przyczyn leżących po stronie Banku 0,00 0,00 0,00  0,00 x
b/ nieuzasadnione wezwanie serwisowe lub serwis na życzenie z przyczyn leżących po stronie Klienta ( w tym kolejna instalacja lub szkolenie), realizacja w trybie:
Uwaga: Opłata zawiera podatek od towarów i usługi. ekspresowym 860,00 860,00 860,00  860,00 x
ii. pilnym 750,00 750,00 750,00  750,00 x
iii. standardowym 570,00 570,00 570,00  570,00 x
c/ wezwanie serwisowe (serwis czynności drobnych- generowanie kluczy podpisowych, zakładanie konta użytkownika, definiowanie ścieżek kluczy) 420,00 420,00 420,00  420,00 x
  Uwaga: Opłaty  zawiera podatek od towarów i usług          

5/

pakiet uwierzytelniający dla serwisu internetowego PKO eConnet  
a/ wydanie tokena 0,00 0,00 0,00  0,00 x
b/ opłata miesięczna za token 30,00 30,00 30,00  30,00 x
c/ zastrzeżenie tokena 5,00 5,00 5,00  5,00 x
d/ opłata za rezygnację z tokena przed upływem 24 miesięcy od momentu jego wydania (za każdy pełny m-c pozostający do końca okresu 10,00 10,00 10,00  10,00 x
6/ odzyskanie hasła administratora 500,00 500,00 500,00  500,00 x
7/ zdalna administracja Użytkownikami w systemie:  
a/ uruchomienie usługi 100,00 100,00 100,00  100,00 x
b/ opłata miesięczna 150,00 150,00 150,00  150,00 x
8/ przygotowanie i dostarczenie do Klienta płyty instalacyjnej PKO eConnect 100,00 100,00 100,00  100,00 x
9/ przygotowanie i udostępnienie za pośrednictwem FTP wersji instalacyjnej PKO eConnect 0,00 0,00 0,00  0,00 x
10/ zmiany adaptacyjne systemu PKO eConnect na życzenie Klienta do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 x
11/ raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy, prezentujące księgowania na rachunkach Klienta, w postaci wyciągów MT940, wysyłane poprzez pocztę systemu PKO eConnect:  
a/ uruchomienie usługi 10,00 10,00 10,00  10,00 x
b/ opłata miesięczna za każdy rachunek 5,00 5,00 5,00  5,00 x
12/ podpis bez znacznika czasu (uruchomienie usługi) 100,00 100,00 100,00  100,00 x
13/ realizacja masowych  płatności wychodzących:  
a) zawarcie umowy (za każdy rachunek płatności pakietowych) 100,00 100,00 100,00  100,00 x
b) opłata miesięczna (za każy rachunek płatności pakietowych) 20,00 20,00 20,00  20,00 x
c) opłata za każdą platność pakietową 0,80 0,80 0,80  0,80 x
12. Wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald w ramach rachunków bankowych skonsolidowanych – miesięczna opłata abonamentowa     100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji  100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji
13. Przekazywanie wyciągów bankowych listem zwykłym, drogą elektroniczną albo przygotowanie do odbioru w oddziale :      

 1/

przekazywane listem zwykłym
Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash, PKO eConnect
 10,00  10,00  10,00  10,00  20,00

 2/

przygotowywane do odbioru w oddziale
Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash, PKO eConnect
 15,00  15,00  15,00  15,00  20,00

 3/

przekazywane drogą elektroniczną  w formacie pdf - za każdy wyciąg  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 4/

za każdy dodatkowy wyciąg na żądanie Klienta  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00
 14. Generowanie raportów elektronicznych prezentujacych księgowania na rachunkach klienta w formacie innym niż wyciag bankowy przy wykorzystaniu system MultiCash lub iPKO Biznes     

 a/

 w formatach standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski SA     

i.

za udostępnienie usługi - opłata jednorazowa 10,00 10,00 10,00  10,00 x

ii.

abonament miesięczny 5,00 5,00 5,00  5,00 x

b/

w formatach innych niż standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski SA     

i.

za udostępnienie usługi - opłata jednorazowa według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem  według umowy z klientem x

ii.

abonament miesięczny według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem  według umowy z klientem x
15. Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej:          
1/ pocztą elektroniczną 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2/ w formie wiadomości tekstowej SMS, w jednej z form pobierania opłaty, do wyboru przez klienta:          
a/ opłata pobierana  w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
b/  za każdy SMS (opłata liczona jako iloczyn liczby wysyłanych w danym miesiącu SMS i stawki opłaty) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
16. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia albo monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego oraz o zaległych prowizjach, opłatach i odsetkach oraz wezwania do ich spłaty 30,00 30,00 30,00  30,00 30,00
17. Otwarcie rachunku lokaty 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
18. Prowadzenie rachunku lokaty przez dowolny, oferowany przez Bank okres umowny 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
19. Wpłata albo przelew tytułem otwarcia lokaty terminowej w PKO Banku Polskiego SA oraz przelew odsetek z zamkniętej lokaty terminowej na rachunek w innym oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
20. Realizacja przelewów zagranicznych z zagranicy, za granicę, do i z banku krajowego w walucie wymienialnej,  w tym SEPA (funkcjonujące w Banku pod nazwą,: Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym otrzymywane i wysyłane przez PKO Bank Polski SA) zgodnie z częścią VI zgodnie z częścią VI zgodnie z częścią VI  zgodnie z częścią VI zgodnie z częścią VI
21. Inne czynności związane z obsługą pakietów zgodnie z częścią XI zgodnie z częścią XI zgodnie z częścią XI  zgodnie z częścią XI zgodnie z częścią XI
22. Wpłaty dokonywane  tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym, spłaty należności z tytułu karty kredytowej 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
23. Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej     

1/

w oddziałach:     

a/

na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim SA - od kwoty operacji 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00  0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 10,00

b/

na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach - od kwoty operacji 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00  1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00

2/

w agencjach:     

a/

w kwocie niższej lub równej 1000 zł 2,50 2,50 2,50  2,50 2,50

b/

w kwocie wyższej niż 1000 zł - od kwoty operacji 0,5% 0,5% 0,5%  0,5% 0,5%

3/

za pośrednictwem wpłatomatów PKO Banku Polskiego SA - od kwoty operacji, za każdą operację          
a/ do 5 000 zł 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
b) powyzej 5 000 zł 0,5% 0,5% 0,5%  0,5% 0,5%
24. Dodatkowe czynności związane z obsługą wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających powyżej 50 sztuk monet - od kwoty w monetach
Uwaga: Nie dotyczy wpłatomatów
5% min 10,00 5% min 10,00 5% min 10,00  5% min 10,00 5% min 10,00
25.

Wpłaty gotówkowe w walutach wymienialnych dokonywane w formie otwartej:

    

1/

wnoszone w banknotach - od kwoty w banknotach 0,5% nie mniej niż 10,00 0,5% nie mniej niż 10,00 0,5% nie mniej niż 10,00  0,5% nie mniej niż 10,00 0,5% nie mniej niż 10,00

2/

wnoszone w monetach - od równowartości kwoty w monetach 50% 50% 50%  50% 50%

3/

z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut - od kwoty operacji od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5%  od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5%
26. Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej     

1/

wnoszone w złotych     

a/

w formie uporządkowanej - od kwoty operacji 0,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00  0,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00

b/

w formie nieuporządkowanej - od kwoty operacji 0,2% nie mniej niż 30,00 0,2% nie mniej niż 30,00 0,2% nie mniej niż 30,00  0,2% nie mniej niż 30,00 0,2% nie mniej niż 30,00

2/

wnoszone w walutach wymienialnych     

a/

w banknotach - od kwoty w banknotach 0,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00  0,2% nie mniej niż 20,00 0,2% nie mniej niż 20,00

b/

w monetach - od równowartości kwoty w monetach 50% 50% 50%  50% 50%

3/

wydanie bezpiecznych kopert:     

a)

format B4 (pakiet 100 sztuk) 52,00 52,00 52,00  52,00 52,00

b)

format B5 (pakiet 100 sztuk) 32,00 32,00 32,00  32,00 32,00

c)

do bilonu 9,3 kg (100 sztuk) 65,00 65,00 65,00  65,00 65,00

d)

do bilonu 15 kg (100 sztuk) 90,00 90,00 90,00  90,00 90,00
27. Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej pomiędzy faktyczną kwotą wpłaty zamkniętej a kwotą wpłaty wskazanej przez klienta 10,00 10,00 10,00  10,00 10,00
28. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej:     

1/

z rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA     

a/

w kwocie nie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b - od kwoty operacji 0,2% nie mniej niż 6,00 0,2% nie mniej niż 6,00 0,2% nie mniej niż 6,00  0,2% nie mniej niż 6,00 0,2% nie mniej niż 10,00

b/

na podstawie czeku ( w kwotach wymagających i niewymagających awizowania), z zastrzeżenim lit. d 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00  0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 10,00

c/

w kwocie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b i d- od łącznej kwoty operacji
Uwaga dotycząca sposobu obliczania pobieranej prowizji: Kwota pobranej prowizji = Kwota operacji awizowanej wypłaty gotówkowej x Procent prowizji x Współczynnik terminu realizacji przy czym Współczynnik terminu realizacji = |30 dni - (Data realizacji awizo - Data rejestracji awizo) + 1 dzień| /30 dni
0,3% min. 9,00 0,3% min. 9,00 0,3% min. 9,00  0,3% min. 9,00 0,3% min. 12,00

d/

przechowywanie gotówki zaawizowanej zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego SA nieodebranej przez dwa dni robocze
Uwaga: Prowizja jest pobierana od zamówionej kwoty jako prowizja dodatkowa do prowizji podstawowej za wypłatę gotówkową
0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00 0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00 0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00  0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00 0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00

2/

z rachunków bankowych prowadzonych w innych bankach - od kwoty operacji 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00  1% nie mniej niż 20,00 1% nie mniej niż 20,00
29. Wypłaty dokonywane w formie zamkniętej - od kwoty operacji  0,15% nie mniej niż 10,00  0,15% nie mniej niż 10,00  0,15% nie mniej niż 10,00  0,15% nie mniej niż 10,00  0,15% nie mniej niż 10,00
30. Konwojowanie wartości pieniężnych według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem  według umowy z klientem według umowy z klientem
31. Zmiana pakietu z droższego na tańszy x 100,00 100,00  100,00 x
* Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję.
ZESTAWY DODATKOWE DO PAKIETÓW
1.  Obsługa "Zestawu Walutowego" : x x dostępny dostępny x
 1/  miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z zestawu      20,00  20,00  
 2/  preferencyjne opłaty za usługi dodatkowe w ramach zestawu:          
 a/  polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA (przelewy zagraniczne za granicę i do banku krajowego w walucie wymienialnej)       5,00  5,00  
 b/  opłata za prowadzenie rachunku walutowego (dowolna ilość) - miesięcznie za każdy rachunek      5,00  5,00  
 3/  usługi dostępne bez opłat w ramach zestawu:          
 a/  udostępnienie platformy transakcyjnej iPKO Dealer      0,00  0,00  
 b/  wydanie i wznowienie 1 karty walutowej      0,00  0,00  
 c/  raporty dotyczące kwotowań walut      0,00  0,00  
2.  Obsługa Zestawu "Handel i usługi":  x  dostępny  dostępny  dostępny x
 1/  miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z zestawu    20,00  20,00  20,00  
 2/  opłaty za usługi dodatkowe w ramach zestawu:          
 a/  preferencyjna opłata za korzystanie z systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich:          
   - za uruchomienie usługi    10,00  10,00  10,00  
   - za jedną transakcję    0,15  0,07  0,05  
 b/  opłata za przyjęcie płatności z wykorzystaniem aplikacji mobilnej dla firm - od kwoty transakcji
Uwaga:
Należność Banku z tytułu opłaty pobierana jest w cyklach miesięcznych
   0,5%  0,5%  0,5%  
 3/  inne korzyści          
 a/  miesieczna premia transakcyjna za przyjmowanie płatności w terminalu POS (akceptant wskazany przez Bank)
Uwaga:
Warunkiem wypłaty premii jest przyjęcie płatności w danym miesiącu kartami wydanymi przez PKO Bank Polski SA w wysokości co najmniej 4 000 zł.
   50,00  50,00  50,00  
 3.   Obsługa Zestawu "Transport i logistyka"  x  x  dostępny  dostępny  x
 1/  miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z zestawu      20,00  20,00  
 2/  preferencyjne opłaty za usługi dodatkowe w ramach zestawu:          
 a/  miesięczna opłata za prowadzenie 3 rachunków pomocniczych - za każdy rachunek      5,00  5,00  
 b/  prowizja za wypłaty z bankomatów w walutach wymienialnych-za każdą operację      3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  
 c/  Wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald w ramach rachunków bankowych skonsolidowanych – miesięczna opłata abonamentowa      20,00  20,00  
 i.  opłata za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji      0,00  0,00  
 3/  usługi dostępne bez opłat w ramach zestawu          
 a/  dowolna ilość kart debetowych BIZNES Partner wydawanych do rachunków w PLN      0,00  0,00  
 4.   Obsługa Zestawu "Zarządca"  x  dostępny  dostępny  dostępny  x
 1/  miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z zestawu    20,00  20,00 20,00  
 2/  usługi dostępne bez opłat w ramach zestawu          
 a/  grupowanie plików SWRK (Systemu Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich) w iPKO biznes (wszystkich zarządzanych wspólnot mieszkaniowych) w jednym pliku    0,00  0,00  0,00  
 b/  administrowanie przez Bank uprawnieniami użytkowników i parametryzacji iPKO biznes do rachunków zarządcy i zarządzanych przez niego wspólnot mieszkaniowych    0,00  0,00  0,00  
 c/  preferencyjna opłata za korzystanie z systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich- uruchomienie uslugi    10,00  10,00  10,00