Rozdział II. pakiety otwarte do dnia 30 kwietnia 2013 r*

  PAKIET BIZNES DEBIUTPAKIET BIZNES KOMFORTPAKIET BIZNES WALUTAPAKIET BIZNES SUKCES
  Otwarty do dnia 17 września 2011 r.otwarty do dnia 30 kwietnia 2013 r.otwarty do dnia 30 kwietnia 2013 r.otwarty do dnia 30 kwietnia 2013 r.
  w  złotychw  złotychw  złotychw  złotych
1.Prowadzenie rachunku bieżącego BIZNES PARTNER - miesięcznie, z zastrzeżeniem pkt 2

14,00 - przez okres 12 miesięcy

Pakiet obejmuje:
1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER,
2) abonament miesięczny  za  korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO,
3) wydanie 1 karty BIZNES PARTNER za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty i za kolejne 12-miesięczne okresy ważności karty oraz jej wznowienie w ramach następnych pakietów,
4) przelewy do ZUS i  US za pośrednictwem serwisu internetowego.

62,00

Pakiet obejmuje:
1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER i 1 rachunku pomocniczego,
2) abonament miesięczny  za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO,
3) wydanie i wznowienie  1 karty BIZNES PARTNER,
4) przelewy do ZUS i US za pośrednictwem serwisu internetowego,
5) ubezpieczenie "SuperAssistance Biznes".

89,00

Pakiet obejmuje:
1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER i 1 rachunku walutowego,
2) abonament miesięczny za  iPKO biznes,

3) wydanie i wznowienie 1 karty BIZNES PARTNER,
4) przelewy do ZUS i US za pośrednictwem serwisu internetowego,
5) preferencyjną opłatę za polecenia wypłaty SEPA otrzymywane przez PKO Bank Polski SA oraz za realizację poleceń wypłaty SEPA, wysyłanych, zlecanych za pośrednictwem serwisu internetowego,
6) możliwość korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej w iPKO biznes. 

132,00

Pakiet obejmuje:
1) prowadzenie rachunku BIZNES PARTNER i 2 rachunków pomocniczych,
2) abonament miesięczny  za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO  albo  iPKO  biznes,
3) wydanie i wznowienie 3 kart BIZNES PARTNER,
4) przelewy do ZUS i do US za pośrednictwem serwisu internetowego,
5) prowadzenie dodatkowo jednego rachunku ZŁOTE KONTO albo jednego rachunku Konto Aurum*,
6) wydanie  i wznowienie 2 kart kredytowych PKO Euro Biznes,
7) ubezpieczenie "SuperAssistance Biznes".
1aObsługa dopuszczalnego salda debetowego-miesięcznie10,00

5,00

5,00

5,00

 *) Dotyczy: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych będących wspólnikami spółek jawnych, partnerów i członków zarządów spółek partnerskich, osób fizycznych będących komplementariuszami i komandytariuszami w spółkach komandytowych, osób fizycznych będących komplementariuszami w spółkach komandytowo-akcyjnych, członków zarządów w spółkach z o.o., w spółkach akcyjnych, w spółdzielniach, dyrektorów i zastępców dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.    
2.Prowadzenie rachunków pomocniczych i walutowych - miesięcznie25,00

25,00

1 rachunek w pakiecie bez opłat

rachunek pomocniczy złotowy - 25,00

rachunek walutowy - 5,00

1 rachunek walutowy w pakiecie bez opłat

25,00

2 rachunki w pakiecie bez opłat

 3.Udostępnienie usług bankowości elektronicznej iPKO i iPKO biznes - miesięcznie:    

 1/

iPKO  w pakieciew pakiecie xw pakiecie albo abonament iPKO albo abonament  iPKO biznes

2/

iPKO biznes
Uwaga:
opłata obejmuje wydanie przez Bank kompletu narzędzi autoryzacyjnych (karta kodów jednorazowych w formie karty chip+czytnik) dla każdego użytkownika
 

60,00

(opłata obejmuje wydanie narzędzi autoryzacyjnych do 5 zdefiniowanych użytkowników)

15,00
za każdego kolejnego użytkownika

 

60,00

(opłata obejmuje wydanie narzędzi autoryzacyjnych do 5 zdefiniowanych użytkowników)

15,00
za każdego kolejnego użytkownika

 

 

w pakiecie

(do 5 zdefiniowanych użytkowników)

15,00
za każdego kolejnego użytkownika

 

w pakiecie albo abonament iPKO albo abonament  iPKO biznes

(do 5 zdefiniowanych użytkowników)

15,00
za każdego kolejnego użytkownika

 

 3/

 Udostępnienie platformy transakcyjnej iPKO Dealer- miesięcznie 30,0030,00  w  pakiecie30,00
 4.Realizacja przelewów, w tym przelewów predefiniowanych i przelewów Split Payment, z zastrzeżeniem Części XI Dział III pkt 5- od każdego przelewu:    

 1/

na rachunki w PKO Banku Polskim SA:     

 a)

zleconych w oddziale  6,00 6,00 6,00 6,00

 b)

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz iPKO biznes     
 i.na rachunki prowadzone na rzecz tego samego numeru Klienta 0,00 0,00 0,00 0,00
 ii.na pozostałe rachunki:    
 - w złotych0,000,000,00 0,00
 - w pozostałych walutach z wyłączeniem przelewu Split Payment1,001,001,001,00

 c)

za pośrednictwem systemu PKO eConnect z wyłączeniem przelewu Split Payment0,000,000,000,00

 d)

za pośrednictwem serwisu telefonicznego: 2,002,00 x2,00

 e)

 w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MultiICash z wyłączeniem przelewu Split Payment1,001,00 1,001,00

 f)

 przy użyciu nośników  w wymaganym formacie:2,002,002,002,00

 2/

 na rachunki w innych bankach:    

 a)

 zleconych w oddziale 9,009,00 9,00 9,00 
 i. o charakterze  pilnym*, z wyłączeniem przelewu do ZUS oraz przelewu Split Payment 11,00 11,00 11,00 11,00
ii.jako przelew natychmiastowy, w tym na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego**20,0020,0020,0020,00

b)

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO 1,50 1,00 x 0,50

i.

jako przelew natychmiastowy, w tym na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego**10,0010,0010,0010,00

c)

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO biznes 2,00 2,00 2,00 0,50
 i. w formie zbiorczej za pośrednictwem iPKO biznes - za każdy przelew 2,00 2,00 2,00 2,00
 ii.o charakterze pilnym*, z wyłączeniem przelewu do ZUS oraz przelewu Split Payment5,005,005,00 2,50

d)

do ZUS i Urzędu Skarbowego za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz iPKO biznes w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie

i.

jako przelew natychmiastow, w tym na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego z serwisu internetowego iPKO**10,0010,0010,0010,00

e)

za pośrednictwem systemu PKO eConnect z wyłączeniem przelewu Split Payment1,501,501,501,50

f)

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 5,00 5,00 x 5,00

i.

jako przelew natychmiastowy, w tym na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego**20,0020,0020,0020,00

g)

w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MultiCash z wyłączeniem przelewu Split Payment 2,00 2,00 2,00 2,00

h)

przy użyciu nośników  w wymaganym formacie 5,00 5,005,00 5,00

i)

w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji w placówce PKO Banku Polskiego:    
 i.- w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł 25,00 25,00 25,00 25,00
 ii.- w kwocie niższej niż 1 000 000 zł 45,00 45,00 45,00 45,00

j)

w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej i serwisu telefonicznego    
 i.- w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł20,0020,0020,0020,00
 ii.- w kwocie niższej niż 1 000 000 zł40,0040,0040,0040,00

3/

tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności Banku z tytułu karty kredytowej 0,00 0,00 0,00 0,00
5.Usługa PKO rachunki wirtualne:
   

1/

uruchomienie usługi50,0050,0050,0050,00

2/

opłata za każdą płatność masową 0,25 0,25 0,25 0,25
6.Zlecenia stałe w tym zlecenie stałe Split Payment (o stałej kwocie i terminie) z zastrzeżeniem pkt 6a:     

 1/

złożenie dyspozycji zlecenia stałego:     

a)

w oddziale3,003,003,003,00
 - realizowanego za pośrednictwem SORBNET 25,005,005,005,00

b)

za pośrednictwem serwisu telefonicznego3,003,00x3,00

c)

za pośrednictwem serwisu internetowego0,000,000,000,00

2/

zmiana dyspozycji zlecenia stałego realizowanego za pośrednictwem SORBNET 2, rozumianego jako anulowanie kolejnej (najbliższej) płatności5,005,005,005,00

3/

wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu:    

a)

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA    
 i.- poprzez iPKO, iPKO biznes0,000,000,000,00
 ii.- w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego3,503,503,503,50

b)

na rachunki prowadzone w innych bankach    
 i.- poprzez iPKO, iPKO biznes2,002,002,002,00
 ii.- w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego3,503,503,503,50

c)

realizacja zlecenia stałego SORBNET 2:3,003,003,003,00
 - w kwocie wyższej niż 999.999 z    
 - w kwocie niższej niż 999.999 zł    

4/

modyfikację zlecenia stałego:    

a)

w oddziale3,003,003,003,00
 realizowanego za pośrednictwem SORBNET 25,005,005,005,00

b)

za pośrednictwem serwisu telefonicznego3,003,00x3,00

c)

 za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00
6a.Zlecenia stałe w tym zlecenie stałe Split Payment (o stałej kwocie i terminie ) do Urzędu Skarbowego (US):   

1/

złożenie zlecenia stałego do US:  

a)

w oddziale  5,005,005,005,00

2/

zmiana dyspozycji zlecenia stałego US  

a)

w oddziale 5,005,005,005,00

3/

wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu 2,502,502,502,50

4/

modyfikację zlecenia stałego US:  

a)

w oddziale 5,005,005,005,00
7.Polecenie zapłaty jednorazowe, w tym polecenie zapłaty Split Payment - realizacja dyspozycji przekazania środków:    

1/

na rachunek  odbiorcy (wierzyciela ) – za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od odbiorcy (wierzyciela )1,001,001,001,00

2/

z rachunku  płatnika  (dłużnika) za każde wykonane polecenie zapłaty  opłatę pobiera się od płatnika (dłużnika)    

a)

na rachunki w PKO Banku Polskim SA0,000,000,000,00

b)

na rachunki w innych bankach2,002,002,002,00

3/

czynności związane z  odwołaniem przez płatnika (dłużnika) pojedynczego polecenia zapłaty przed otrzymaniem polecenia zapłaty przez Bank5,005,005,005,00

4/

za złożenie przez płatnika (dłużnika) żądania zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty15,0015,0015,0015,00

5/

dystrybucja zgód polecenia zapłaty - opłata pobierana od odbiorcy za każdą zgodę5,005,005,005,00
8.System bankowości elektronicznej  MultiCash:    

1/

Instalacja systemu bankowości elektronicznej przez Bank (wyłącznie na podstawie indywidualnych decyzji):    

a)

w wersji jednostanowiskowejx250,00250,00250,00

b)

w wersji wielostanowiskowej    
 - za pierwsze stanowiskox250,00250,00250,00
 - za każde następne stanowiskox75,0075,0075,00

2/

udostępnienie systemu bankowości elektronicznej MultiCash:    

a)

związanego z jednym rachunkiem150,00150,00150,00150,00

b)

za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowych)10,0010,0010,0010,00

3/

koszty szkolenia pracowników użytkownika systemu bankowości elektronicznejwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientem

9.

System PKO eConnect: 
1/ koszty pierwszej instalacji i szkolenia (niezależnie od ilości stanowisk)
Uwaga: Opłata obejmuje podatek od towarów i usług
do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00
2/miesięczna opłata abonamentowa za użytkowanie systemu: 

a)

instalacja standardowa, za każde stanowisko50,0050,0050,0050,00

b)

instalacja niestandardowa75,0075,0075,0075,00
3/czynności związane z odwoływaniem zleceń z przyszłą datą płatności przez Klienta za pośrednictwem systemu0,000,000,000,00
4/Serwis ( w tym kolejne instalacje lub szkolenia) 
a)wizyta serwisowa, w tym kolejna instalacja lub szkolenie, z przyczyn leżących po stronie Banku0,000,000,000,00
b)nieuzasadnione wezwanie serwisowe lub serwis na życzenie z przyczyn leżących po stronie Klienta ( w tym kolejna instalacja lub szkolenie), realizacja w trybie:
Uwaga: Opłata zawiera podatek od towarów i usługi.ekspresowym860,00860,00860,00860,00
ii.pilnym *750,00750,00750,00750,00
iii.standardowym570,00570,00570,00570,00
c)wezwanie serwisowe (serwis czynności drobnych- generowanie kluczy podpisowych, zakładanie konta użytkownika, definiowanie ścieżek kluczy)420,00420,00420,00420,00
 Uwaga: Opłaty  zawiera podatek od towarów i usług    

5/

pakiet uwierzytelniający dla serwisu internetowego PKO eConnet 
a)wydanie tokena0,000,000,000,00
b)opłata miesięczna za token30,0030,0030,0030,00
c)zastrzeżenie tokena5,005,005,005,00
d)opłata za rezygnację z tokena przed upływem 24 miesięcy od momentu jego wydania (za każdy pełny m-c pozostający do końca okresu10,0010,0010,0010,00
6/odzyskanie hasła administratora500,00500,00500,00500,00
7/zdalna administracja Użytkownikami w systemie: 
a)uruchomienie usługi100,00100,00100,00100,00
b)opłata miesięczna150,00150,00150,00150,00
8/przygotowanie i dostarczenie do Klienta płyty instalacyjnej PKO eConnect100,00100,00100,00100,00
9/przygotowanie i udostępnienie za pośrednictwem FTP wersji instalacyjnej PKO eConnect0,000,000,000,00
10/zmiany adaptacyjne systemu PKO eConnect na życzenie Klientado negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00
11/raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy, prezentujące księgowania na rachunkach Klienta, w postaci wyciągów MT940, wysyłane poprzez pocztę systemu PKO eConnect: 
a)uruchomienie usługi10,0010,0010,0010,00
b)opłata miesięczna za każdy rachunek5,005,005,005,00
12/podpis bez znacznika czasu (uruchomienie usługi)100,00100,00100,00100,00
13/masowe płatności wychodzące: 
a)zawarcie umowy (za każdy rachunek płatności pakietowych)100,00100,00100,00100,00
b)opłata miesięczna( za każy rachunek płatności pakietowych)20,0020,0020,0020,00
c)opłata za każdą platność pakietową0,800,800,800,80
10.Przekazywanie wyciągów bankowych listem zwykłym, drogą elektroniczną albo przygotowanie do odbioru w oddziale :     

 1/

przekazywane listem zwykłym

Uwaga: Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash

 10,00 10,00 10,00 10,00

 2/

przygotowywane do odbioru w oddziale

Uwaga: Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash

 15,00 15,00 15,00 15,00

 3/

przekazywane drogą elektroniczną  w formacie pdf - za każdy wyciąg 0,00 0,00 0,00 0,00

 4/

za każdy wyciąg dodatkowy  zamawiany  na żądanie klienta 25,00 25,00 25,00 25,00
 11.Generowanie raportów elektronicznych prezentujacych księgowania na rachunkach klienta w formacie innym niż wyciag bankowy przy wykorzystaniu system MultiCash lub iPKO Biznes    

 1/

 w formatach standardowo udostępnianych przez Bank    

a)

udostępnienie usługi - opłata jednorazowa10,0010,0010,0010,00

b)

abonament miesięczny5,005,005,005,00

2/

w formatach innych niż standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski SA    

a)

udostępnienie usługi - opłata jednorazowawedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientem

b)

abonament miesięcznywedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientem
12.Przekazywanie komunikatów  w ramach usługi „Informacja SMS” – miesięczna opłata abonamentowa10,0010,0010,0010,00
13.Powiadomienia o bieżących zdarzeiach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej    
1/pocztą elektroniczną0,000,000,000,00
2/w formie wiadomości tekstowej SMS w zależności od wyboru przez Klienta sposobu rozliczenia opłaty 
a/opłata pobierana w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dinia aktywowania usługi10,00
b/za każdy SMS (opłata liczona jako iloczyn liczby wysyłanych w danym misiacu SMS i stawki opłaty)0,250,250,250,25
14.Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia albo monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego oraz o zaległych prowizjach, opłatach i odsetkach oraz wezwania do ich spłaty30,0030,0030,0030,00
15.Otwarcie rachunku lokaty0,000,000,000,00
16.Prowadzenie rachunku lokaty przez dowolny, udostępniany przez Bank okres umowny0,000,000,000,00
17.Wpłata albo przelew tytułem otwarcia lokaty terminowej w PKO Banku Polskiego SA oraz przelew odsetek z zamkniętej lokaty terminowej na rachunek w innym oddziale PKO Banku Polskiego SA0,000,000,000,00
18.Realizacja przelewów zagranicznych z zagranicy, za granicę, do i z banku krajowego w walucie wymienialnej,  w tym SEPA (funkcjonujące w Banku pod nazwą,: Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym otrzymywane i wysyłane przez PKO Bank Polski SA)zgodnie z częścią VIzgodnie z częścią VIzgodnie z częścią VIzgodnie z częścią VI
19.Inne czynności związane z obsługą pakietówzgodnie z częścią XIzgodnie z częścią XIzgodnie z częścią XIzgodnie z częścią XI
20.Wpłaty dokonywane  tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym, spłaty należności z tytułu karty kredytowej0,000,000,000,00
21.Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej    

1/

w oddziałach:    

a)

na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim SA - od kwoty operacji0,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,00

b)

na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach1% nie mniej niż 20,001% nie mniej niż 20,001% nie mniej niż 20,001% nie mniej niż 20,00

2/

w agencjach:    

a)

w kwocie niższej lub równej 1000 zł2,502,502,502,50

b)

w kwocie wyższej niż 1000 zł - od kwoty operacji0,5%0,5%0,5%0,5%

3/

za pośrednictwem wpłatomatów PKO Banku Polskiego SA- od kwoty operacji, za każdą operację    
a)do 5 tys. PLN0,000,000,000,00
b)powyzej 5 tys. PLN0,5%0,5%0,5%0,5%
22.

Dodatkowe czynności związane z obsługą wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających powyżej 50 sztuk monet - od kwoty w monetach

Uwaga: Nie dotyczy wpłatomatów
5% min 10,005% min 10,005% min 10,005% min 10,00
23.

Wpłaty gotówkowe w walutach wymienialnych dokonywane w formie otwartej:

    

1/

wnoszone w banknotach - od kwoty w banknotach0,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,00

2/

wnoszone w monetach - od równowartości kwoty w monetach50%50%50%50%

3/

z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut - od kwoty operacjiod 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5%
24.Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej    

1/

wnoszone w złotych    

a)

w formie uporządkowanej - od kwoty operacji0,2% nie mniej niż 20,000,2% nie mniej niż 20,000,2% nie mniej niż 20,000,2% nie mniej niż 20,00

b)

w formie nieuporządkowanej - od kwoty operacji0,2% nie mniej niż 30,000,2% nie mniej niż 30,000,2% nie mniej niż 30,000,2% nie mniej niż 30,00

2/

wnoszone w walutach wymienialnych    

a)

w banknotach - od kwoty w banknotach0,2% nie mniej niż 20,000,2% nie mniej niż 20,000,2% nie mniej niż 20,000,2% nie mniej niż 20,00

b)

w monetach - od równowartości kwoty w monetach50%50%50%50%

3/

wydanie bezpiecznych kopert:    

a)

format B4 (pakiet 100 sztuk)52,0052,0052,0052,00

b)

format B5 (pakiet 100 sztuk)32,0032,0032,0032,00

c)

do bilonu 9,3 kg (100 sztuk)65,0065,0065,0065,00

d)

do bilonu 15 kg (100 sztuk)90,0090,0090,0090,00
25.Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej pomiędzy faktyczną kwotą wpłaty zamkniętej a kwotą wpłaty wskazanej przez klienta10,0010,0010,0010,00
26.Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej:    

1/

z rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA    

a)

w kwocie nie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b - od kwoty operacji0,2% nie mniej niż 7,000,2% nie mniej niż 7,000,2% nie mniej niż 7,000,2% nie mniej niż 7,00

b)

na podstawie czeku ( w kwotach wymagających i niewymagających awizowania), z zastrzeżenim lit. d0,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,000,5% nie mniej niż 6,00

c)

w kwocie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b i d- od łącznej kwoty operacji
Uwaga dotycząca sposobu obliczania pobieranej prowizji: Kwota pobranej prowizji = Kwota operacji awizowanej wypłaty gotówkowej x Procent prowizji x Współczynnik terminu realizacji przy czym Współczynnik terminu realizacji = |30 dni - (Data realizacji awizo - Data rejestracji awizo) + 1 dzień| /30 dni
0,3% min. 9,000,3% min. 9,000,3% min. 9,000,3% min. 9,00

d)

przechowywanie gotówki zaawizowanej zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego SA, nieodebranej przez dwa dni robocze
Uwaga: Prowizja jest pobierana od zamówionej kwoty, jako prowizja dodatkowa do prowizji podstawowej za wypłatę gotówkową
0,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,000,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,000,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,000,5% zamówionej kwoty, nie mniej niż 20,00

2/

z rachunków bankowych prowadzonych w innych bankach - od kwoty operacji1% nie mniej niż 20,001% nie mniej niż 20,001% nie mniej niż 20,001% nie mniej niż 20,00
27.Wypłaty dokonywane w formie zamkniętej  - od kwoty operacji 0,15% nie mniej niż 10,00 0,15% nie mniej niż 10,00 0,15% nie mniej niż 10,00 0,15% nie mniej niż 10,00
28.Konwojowanie wartości pieniężnychwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientem
29.Zmiana pakietu z droższego na tańszyx100,00100,00100,00

* Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję.

**Szczegółowe informacje na temat usługi (w tym data wdrożenia) oraz wysokość limitów określona w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA