RACHUNKI BIEŻĄCE ADM W PLNRACHUNKI BIEŻĄCE W WALUTACH OBCYCH ADM.RACHUNKI POMOCNICZE ADM.
RACHUNKI ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH ADM., FUNDUSZY CELOWYCH ADM.
RACHUNEK DLA FIRM ADM ORAZ KAŻDY RACHUNEK OTWARTY W RAMACH PAKIETURACHUNEK DLA FIRM PLUS ADM. ORAZ KAŻDY RACHUNEK OTWARTY W RAMACH PAKIETUKONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PROGRES ADM.
12 3 4 5 6 7 89
  w złotychw złotychw złotychw złotychw złotychw złotychw złotych
1.Prowadzenie rachunku bieżącego/ pomocniczego - miesięcznie 30,0030,0030,0030,009,0030,000,00
2.Obsługa dopuszczalnego salda debetowego-miesięczniexxxxxxx
3.Usługi bankowości elektronicznej iPKO i iPKO biznes       
1)udostępnienie usług bankowości elektronicznej  iPKO-miesięcznie0,000,000,000,000,000,00x

2)

udostępnienie usług bankowości elektronicznej iPKO biznes - miesięcznie
Uwaga:
opłata obejmuje wydanie przez Bank kompletu narzędzi autoryzacyjnych (karta kodów jednorazowych w formie karty chip+czytnik) dla każdego użytkownika
0,000,000,000,000,000,00x
3)udostępnienie platformy transakcyjnej iPKO Dealer - miesięcznie0,000,000,000,000,000,00 x
4.Realizacja przelewów, w tym przelewów predefiniowanych  i przelewów Split Payment - od każdego przelewu:       

1)

na rachunki w PKO Banku Polskim SA:       
a) zleconych w oddziale6,006,006,006,006,006,00zgodnie z pkt 26
b)za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz  iPKO biznes 0,000,000,000,000,000,00zgodnie z pkt 26
 i.na rachunki prowadzone na rzecz tego samego numeru klienta0,000,000,000,000,000,00zgodnie z pkt 26
 ii.na pozostałe rachunki      zgodnie z pkt 26
  -w złotych 0,000,000,000,000,000,00zgodnie z pkt 26
  -w pozostałych walutach z wyłączeniem przelewu Split Payment1,001,001,001,001,001,00zgodnie z pkt 26

c) 

za pośrednictwem systemu PKO eConnect  z wyłączeniem przelewu Split Payment0,000,000,000,000,000,00zgodnie z pkt 26

d)

 za pośrednictwem serwisu telefonicznego:
2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00
zgodnie z pkt 26
 e) w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MultiCash  z wyłączeniem przelewu Split Paymentxxxxxxzgodnie z pkt 26

f)

przy użyciu nośników  w wymaganym formacie:xxxxxxzgodnie z pkt 26

2) 

na rachunki w innych bankach:       

a)

zleconych w oddziale9,009,009,009,009,009,00zgodnie z pkt 26
 i.o charakterze pilnym, z wyłączeniem przelewu do ZUS *xxxxxxx
  jako przelew natychmiastowy**20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00

b)

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO,  1,001,001,001,001,001,00zgodnie z pkt 26
 jako przelew natychmiastowy**10,0010,0010,0010,0010,0010,0010,00

c)

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO  biznes1,001,001,001,001,001,00zgodnie z pkt 26
 i.w formie zbiorczej za pośrednictwem iPKO biznes- za każdy przelewxxxxxxzgodnie z pkt 26
 ii.o charakterze pilnym* z wyłączeniem Split Paymentxxxxxxx

d)

do ZUS i Urzędu Skarbowego za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz iPKO biznes1,001,001,001,001,001,00zgodnie z pkt 26

e)

za pośrednictwem systemu PKO eConnect z wyłączeniem przelewu Split Payment1,501,501,501,501,501,50zgodnie z pkt 26
 i.w pakiecie dla wspólnot Adm.1,001,001,001,001,001,00zgodnie z pkt 26

f)

za pośrednictwem serwisu telefonicznego3,003,003,003,003,003,00zgodnie z pkt 26
 jako przelew natychmiastowy**20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00

g)

w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MultiCash z wyłączeniem przelewu Split Paymentxxxxxxzgodnie z pkt 26

h)

przy użyciu nośników  w wymaganym formacie:xxxxxxzgodnie z pkt 26
 i)w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji w placówce PKO Banku Polskiego SA, z wyjątkiem przelewów do ZUS i US:       
 i.w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł20,0020,0020,0020,0020,0020,00x
 ii.w kwocie niższej niż 1 000 000 zł45,0045,0045,0045,0045,0045,00x
j)w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej i serwisu telefonicznego, z wyjątkiem przelewów do ZUS i US:       
 i.w kwocie wyższej lub równej  1 000 000 zł20,0020,0020,0020,0020,0020,00x
 ii.w kwocie niższej niż 1 000 000 zł40,0040,0040,0040,0040,0040,00x

3)  

tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności Banku z tytułu karty kredytowej0,000,000,000,000,000,00zgodnie z pkt 26
5.Usługa PKO Rachunki wirtualne:       

1)

uruchomienie usługi50,0050,0050,0050,0050,0050,00x

a) 

w pakiecie dla wspólnot Adm.,10,0010,0010,0010,0010,0010,00x

2)

opłata za każdą płatność masową0,250,250,250,250,250,25x

a) 

w pakiecie dla wspólnot Adm.,0,150,150,150,150,150,15x
6.Zlecenia stałe, w tym zlecenie stałe Split Payment (o stałej kwocie i terminie), z zastrzeżeniem pkt 6 a:       

1)

złożenie dyspozycji zlecenia stałego:       

a)

w oddziale3,003,003,003,003,003,003,00
 - realizowanego za pośrednictwem SORBNET 25,005,005,005,005,005,005,00

b)

za pośrednictwem serwisu telefonicznego3,003,003,003,003,003,003,00

c)

za pośrednictwem serwisu internetowego 0,000,000,000,000,000,000,00
2)zmiana dyspozycji zlecenia stałego realizowanego za pośrednictwem SORBNET 2, rozumianego jako anulowanie kolejnej (najbliższej) płatności5,005,005,005,005,005,005,00
3)wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu:       

a)

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA        
 - poprzez iPKO, iPKO biznes0,000,000,000,000,000,000,2% min. 10,00
 - w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego3,503,503,503,503,503,500,2% min. 10,00

b)

na rachunki prowadzone w innych bankach        
 i.poprzez iPKO, iPKO biznes2,002,002,002,002,002,000,2% min. 10,00
 ii.w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego3,503,503,503,503,503,500,2% min. 10,00
c)realizacja zlecenia stałego SORBNET 2: 3,003,003,003,003,003,000,2% min. 10,00 
 - w kwocie wyższej niż 999.999 zł       
 - w kwocie niższej niż 999.999 zł       

4)

modyfikację zlecenia stałego:       

a)

w oddziale3,003,003,003,003,003,003,00
 - realizowanego za pośrednictwem SORBNET 25,005,005,005,005,005,005,00

b)

za pośrednictwem serwisu telefonicznego3,003,003,003,003,003,003,00

c)

za pośrednictwem serwisu internetowego 0,000,000,000,000,000,000,00
6a.Zlecenia stałe do Urzędu Skarbowego (US) w tym zlecenie stałe Split Payment:        

1/

złożenie dyspozycji zlecenia stałego do US:        

a)

w oddziale 5,005,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

2/

zmiana dyspozycji zlecenia stałego US        

a)

w oddziale 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

3/

wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu 2,502,50 2,50 2,50 2,50 2,50 0,2% min.10,00

4/

modyfikację zlecenia stałego US:        

a)

w oddziale 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
7.Polecenie zapłaty jednorazowe, w tym polecenie zapłaty Split Payment - realizacja dyspozycji przekazania środków:       
1)na rachunek  odbiorcy (wierzyciela) – za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od odbiorcy (wierzyciela)0,000,000,000,000,000,00x
2)świadczenie usługi polecenia zapłaty-miesięcznie w ciężar rachunku płatnika2,002,002,002,002,002,00x
 3)czynności związane z odwołaniem przez płatnika (dłużnika) pojedyńczego polecenia zapłaty przed otrzymaniem polecenia zapłaty przez PKO Bank Polski SA5,005,005,005,005,005,00x
8.System bankowości elektronicznej MultiCash:        
1)Instalacja systemu bankowości elektronicznej przez Bank (wyłącznie na podstawie indywidualnych decyzji):       
a)w wersji jednostanowiskowejx
b)w wersji wielostanowiskowej       
 za pierwsze stanowiskox
 za każde następne stanowiskox
2)udostępnienie systemu bankowości elektronicznej MultiCash-miesięcznie:       
a)związanego z jednym rachunkiem x
b)za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowych)x
3)koszty szkolenia pracowników użytkownika systemu bankowości elektronicznejx
9.System PKO eConnect:       
1) koszty pierwszej instalacji i szkolenia (niezależnie od ilości stanowisk)
Uwaga: Opłata obejmuje podatek od towarów i usług
do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00do negocjacji nie mniej niż 100,00x
a)1 stanowisko w pakiecie dla wspólnot Adm. 0,000,000,000,000,000,00x
2)użytkowanie systemu- miesięcznie:       
a)instalacja standardowa, za każde stanowisko 50,0050,0050,0050,0050,0050,00x
 i.1 stanowisko w pakiecie dla wspólnot Adm.0,000,000,000,000,000,00x
b)instalacja niestandardowa75,0075,0075,0075,0075,0075,00x
3)odwoływanie zleceń z przyszłą datą płatności przez Klienta za pośrednictwem systemu0,000,000,000,000,000,00x
4)Serwis (w tym kolejne instalacje lub szkolenia)       
a)wizyta serwisowa, w tym kolejna instalacja lub szkolenie, z przyczyn leżących po stronie Banku0,000,000,000,000,000,00x
b)nieuzasadnione wezwanie serwisowe lub serwis na życzenie z przyczyn leżących po stronie Klienta (w tym kolejna instalacja lub szkolenie), realizacja w trybie:
Uwaga: Opłata zawiera podatek od towarów i usług
       
 i.ekspresowym860,00860,00860,00860,00860,00860,00x
 ii.pilnym*750,00750,00750,00750,00750,00750,00x
 iii.standardowym570,00570,00570,00570,00570,00570,00x
c)

wezwanie serwisowe (serwis czynności drobnych -  generowanie kluczy podpisowych, zakładanie konta użytkownika, definiowanie ścieżek kluczy)

Uwaga: Opłaty  zawiera podatek od towarów i usług

420,00420,00420,00420,00420,00420,00x
 
5)pakiet uwierzytelniający dla serwisu internetowego PKO eConnet       
a)wydanie tokena0,000,000,000,000,000,00x
b)opłata miesięczna za token30,0030,0030,0030,0030,0030,00x
c)zastrzeżenie tokena5,005,005,005,005,005,00x
d)opłata za rezygnację z tokena przed upływem 24 miesięcy od momentu jego wydania (za każdy pełny m-c pozostający do końca okresu)10,0010,0010,0010,0010,0010,00x
6)odzyskanie hasła administratora500,00500,00500,00500,00500,00500,00x
7)zdalna administracja Użytkownikami w systemie:       
a)uruchomienie usługi100,00100,00100,00100,00100,00100,00x
b)opłata miesięczna150,00150,00150,00150,00150,00150,00x
8)przygotowanie i dostarczenie do Klienta płyty instalacyjnej PKO eConnect100,00100,00100,00100,00100,00100,00x
9)przygotowanie i udostępnienie za pośrednictwem FTP wersji instalacyjnej PKO eConnect0,000,000,000,000,000,00x
10)zmiany adaptacyjne systemu PKO eConnect na życzenie Klientado negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00x
11)raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy, prezentujące księgowania na rachunkach Klienta, w postaci wyciągów MT940, wysyłane poprzez pocztę systemu PKO eConnect:       
a)uruchomienie usługi10,0010,0010,0010,0010,0010,00x
b)opłata miesięczna za każdy rachunek5,005,005,005,005,005,00x
12)podpis bez znacznika czasu (uruchomienie usługi)100,00100,00100,00100,00100,00100,00x
13)realizacja masowych płatności wychodzących:       
a)zawarcie umowy (za każdy rachunek płatności pakietowych)100,00100,00100,00100,00100,00100,00x
b)opłata miesięczna (za każy rachunek płatności pakietowych)20,0020,0020,0020,0020,0020,00x
c)opłata za każdą płatność pakietową0,800,800,800,800,800,80x
10.Wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald w ramach rachunków bankowych skonsolidowanych100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacjix
11.Przekazywanie wyciągów bankowych listem zwykłym, drogą elektroniczną albo przygotowanie do odbioru w oddziale:       
1)przekazywane listem zwykłym
Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash  
5,005,005,005,005,005,005,00
2)przygotowywane do odbioru w oddziale
Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash  
7,007,007,007,007,007,007,00
 3)przekazywane drogą elektroniczną  w formacie pdf - za każdy wyciąg 0,000,000,000,000,000,000,00
4)za każdy dodatkowy wyciąg na żądanie klienta
25,0025,0025,0025,0025,0025,0025,00
12.Generowanie raportów elektronicznych prezentujacych księgowania na rachunkach klienta w formacie innym niż wyciąg bankowy przy wykorzystaniu iPKO Biznes        
a)w formatach standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski SA       
 i.za udostępnienie usługi - opłata jednorazowa 10,0010,0010,0010,0010,0010,00x
 ii.abonament miesięczny 5,005,005,005,005,005,00x
b)w formatach innych niż standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski SA       
 i.udostępnienie usługi - opłata jednorazowa według umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemx
 ii.abonament miesięczny według umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemx
13.Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej10,0010,0010,0010,0010,0010,0010,00
1/poczta elektroniczną0,000,000,000,000,000,000,00
2/w formie wiadomości tekstowej SMS, w zależności od wyboru przez Klienta sposobu rozliczenia opłaty:       
a/opłata pobierana  w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi10,0010,0010,0010,0010,0010,0010,00
b/ za każdy SMS (opłata liczona jako iloczyn liczby wysyłanych w danym miesiącu SMS i stawki opłaty)0,250,250,250,250,250,250,25
14.Sporządzenie i wysłanie  zawiadomienia albo monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego oraz o zaległych prowizjach, opłatach i odsetkach oraz wezwania do ich spłaty

30,0030,0030,0030,0030,0030,0030,00
15.Otwarcie rachunku lokaty 0,000,000,000,000,000,00x
16.Prowadzenie rachunku lokaty przez dowolny, oferowany przez Bank okres umowny0,000,000,000,000,000,00x
17.Wpłata albo przelew tytułem otwarcia lokaty terminowej w PKO Banku Polskim SA oraz przelew odsetek z zamknietej lokaty terminowej na rachunek w innym oddziale PKO Banku Polskiego SA0,000,000,000,000,000,00x
18.Realizacja przelewów zagranicznych z zagranicy, za granicę, do i z banku krajowego w walucie wymienialnej,  w tym SEPA (funkcjonujące w Banku pod nazwą,: Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym otrzymywane i wysyłane przez PKO Bank Polski SA)zgodnie z Częścią VI Działem I i IIx
19.Wpłaty dokonywane tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym,  spłaty należności z tytułu karty kredytowej0,000,000,000,000,000,00x
20.Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej        
1)w oddziałach:       
a) na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim SA-od kwoty operacji0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00 0,5% nie mniej niż 6,00 
 i.na rachunki wspólnot mieszkaniowych3,503,503,503,503,503,503,50
2) w agencjach:       
a) w kwocie niższej lub równej 1000 zł2,502,502,502,502,502,502,50
b) w kwocie wyższej niż 1000 zł - od kwoty operacji0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%
3)za pośrednictwem wpłatomatów- od kwoty operacji, za każdą operację:       
a) do  5 000 zł0,000,000,000,000,000,00x
b) powyżej 5 000 zł0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%x
21.Dodatkowe czynności związane z obsługą wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających powyżej 50 sztuk monet - od kwoty w monetach
Uwaga: Nie dotyczy wpłatomatów
5% min 10,00 5% min 10,00 5% min 10,00 5% min 10,00 5% min 10,00 5% min 10,00 5% min 10,00 
22.Wpłaty gotówkowe w walutach wymienialnych dokonywane w formie otwartej:       
1)wnoszone w banknotach - od kwoty w banknotach0,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,000,5% nie mniej niż 10,00
2) wnoszone w monetach - od równowartości kwoty w monetach50%50%50%50%50%50%50%
3)z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut - od kwoty operacjiod 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5%od 0,1% do 0,5%
23.Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej       
1)wnoszone w złotych       
a) w formie uporządkowanej - od kwoty operacji0,3% min. 8,000,3% min. 8,000,3% min. 8,000,3% min. 8,000,3% min. 8,000,3% min. 8,00x
b) w formie nieuporządkowanej - od kwoty operacji0,3% min. 8,000,3% min. 8,000,3% min. 8,000,3% min. 8,000,3% min. 8,000,3% min. 8,00x
2) wnoszone w walutach wymienialnych       
a) w banknotach - od kwoty w banknotach0,3% min 10,000,3% min 10,000,3% min 10,000,3% min 10,000,3% min 10,000,3% min 10,00x

b) 

w monetach-od równowartości kwoty w monetach50%50%50%50%50%50%x
3)wydanie bezpiecznych kopert:       
a)format B4 (pakiet 100 sztuk)52,0052,0052,00 52,0052,0052,00x
b)format B5 (pakiet 100 sztuk)32,0032,0032,0032,0032,0032,00
c)do bilonu 9,3 kg (100 sztuk)65,0065,0065,0065,0065,0065,00
d)do bilonu 15 kg (100 sztuk)90,0090,0090,0090,0090,0090,00
24.Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej pomiędzy faktyczną kwotą wpłaty zamkniętej a kwotą wpłaty wskazanej przez klienta10,0010,0010,0010,0010,0010,00x
25.Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej:        
1) z rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA       
a)  w kwocie nie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b - od kwoty operacji0,2% min 5,000,2% min 5,000,2% min 5,000,2% min 5,000,2% min 5,000,2% min 5,00zgodnie z pkt 26
b) na podstawie czeku (w kwotach wymagających i niewymagających awizowania), z zastrzeżeniem lit. d 0,3% nie mniej niż 6,00 0,3% nie mniej niż 6,00 0,3% nie mniej niż 6,00 0,3% nie mniej niż 6,00 0,3% nie mniej niż 6,00 0,3% nie mniej niż 6,00 zgodnie z pkt 26
c) w kwocie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b i d- od łącznej kwoty operacji
Uwaga dotycząca sposobu obliczania pobieranej prowizji: Kwota pobranej prowizji = Kwota operacji awizowanej wypłaty gotówkowej x Procent prowizji x Współczynnik terminu realizacji przy czym Współczynnik terminu realizacji = |30 dni- (Data realizacji awizo - Data rejestracji awizo) + 1 dzień| /30 dni
0,3% nie mniej niż 6,00 0,3% nie mniej niż 6,00 0,3% nie mniej niż 6,00 0,3% nie mniej niż 6,00 0,3% nie mniej niż 6,00 0,3% nie mniej niż 6,00 zgodnie z pkt 26
d)

przechowywanie gotówki zaawizowanej zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego SA, nieodebranej przez dwa dni robocze

Uwaga: Prowizja jest pobierana od zamówionej kwoty, jako prowizja dodatkowa do prowizji podstawowej za wypłatę gotówkową

 0,5% nie mniej niż 20,00 0,5% nie mniej niż 20,00 0,5% nie mniej niż 20,00 0,5% nie mniej niż 20,00 0,5% nie mniej niż 20,00 0,5% nie mniej niż 20,00 0,5% nie mniej niż 20,00
26.Realizacja dyspozycji wycofania środków zdeponowanych na rachunku oszczędnościowymxxxxxx 
1)pierwsza dyspozycja w miesiącu kalendarzowymxxxxxx0,00
2)każda kolejna dyspozycja w miesiącuxxxxxx0,2% min 10,00 
27.Wypłaty dokonywane w formie zamkniętej - od kwoty operacji0,15% min. 5,000,15% min. 5,000,15% min. 5,000,15% min. 5,000,15% min. 5,000,15% min. 5,00x
28.Konwojowanie wartości pieniężnychwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemwedług umowy z klientemx
29.Inkaso weksli  
1)Przyjęcia weksla do rozliczenia w innym banku -  opłata pobierana jest od podawcy weksla
20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
x
2)Obsługa weksla przyjętego do rozliczenia z innego Banku- opłata pobierana jest od wystawcy weksla
25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00
x
30.Pozostałe  czynności związane z obsługą rachunków, niewymienione w niniejszym Dzialezgodnie z pozostałymi częściami Taryfy, w tym Częścią XI

* Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję

**Szczegółowe informacje na temat usługi (w tym data wdrożenia) oraz wysokość limitów określona w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA