RACHUNKI BIEŻĄCE ADM W PLN RACHUNKI BIEŻĄCE W WALUTACH OBCYCH ADM. RACHUNKI POMOCNICZE ADM.
RACHUNKI ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH ADM., FUNDUSZY CELOWYCH ADM.
RACHUNEK DLA FIRM ADM ORAZ KAŻDY RACHUNEK OTWARTY W RAMACH PAKIETU RACHUNEK DLA FIRM PLUS ADM. ORAZ KAŻDY RACHUNEK OTWARTY W RAMACH PAKIETU KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PROGRES ADM.
1 2  3  4  5  6  7  8 9
    w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych
1. Prowadzenie rachunku bieżącego/ pomocniczego - miesięcznie 30,00 30,00 30,00 30,00 9,00 30,00 0,00
2. Obsługa dopuszczalnego salda debetowego-miesięcznie x x x x x x x
3. Usługi bankowości elektronicznej iPKO i iPKO biznes              
1) udostępnienie usług bankowości elektronicznej  iPKO-miesięcznie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2)

udostępnienie usług bankowości elektronicznej iPKO biznes - miesięcznie
Uwaga:
opłata obejmuje wydanie przez Bank kompletu narzędzi autoryzacyjnych (karta kodów jednorazowych w formie karty chip+czytnik) dla każdego użytkownika
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
3) udostępnienie platformy transakcyjnej iPKO Dealer - miesięcznie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  x
4. Realizacja przelewów, w tym przelewów predefiniowanych - od każdego przelewu:              

1)

na rachunki w PKO Banku Polskim SA:              
a)  zleconych w oddziale 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 zgodnie z pkt 26
b) za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz  iPKO biznes  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zgodnie z pkt 26
  i. na rachunki prowadzone na rzecz tego samego numeru klienta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zgodnie z pkt 26
  ii. na pozostałe rachunki             zgodnie z pkt 26
   - w złotych  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zgodnie z pkt 26
   - w pozostałych walutach 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zgodnie z pkt 26

c) 

za pośrednictwem systemu PKO eConnect 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zgodnie z pkt 26

d)

 za pośrednictwem serwisu telefonicznego:
2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00
zgodnie z pkt 26
 e)  w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MultiCash x x x x x x zgodnie z pkt 26

f)

przy użyciu nośników  w wymaganym formacie: x x x x x x zgodnie z pkt 26

2) 

na rachunki w innych bankach:              

a)

zleconych w oddziale 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 zgodnie z pkt 26
  i. o charakterze pilnym, z wyłączeniem przelewu do ZUS * x x x x x x x

b)

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO,   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zgodnie z pkt 26

c)

za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO  biznes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zgodnie z pkt 26
  i. w formie zbiorczej za pośrednictwem iPKO biznes- za każdy przelew x x x x x x zgodnie z pkt 26
  ii. o charakterze pilnym x x x x x x x

d)

do ZUS i Urzędu Skarbowego za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz iPKO biznes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zgodnie z pkt 26

e)

za pośrednictwem systemu PKO eConnect 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 zgodnie z pkt 26
  i. w pakiecie dla wspólnot Adm. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zgodnie z pkt 26

f)

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 zgodnie z pkt 26

g)

w formie elektronicznej: za pośrednictwem systemu MultiCash x x x x x x zgodnie z pkt 26

h)

przy użyciu nośników  w wymaganym formacie: x x x x x x zgodnie z pkt 26
 i) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji w placówce PKO Banku Polskiego SA, z wyjątkiem przelewów do ZUS i US:              
  i. w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 x
  ii. w kwocie niższej niż 1 000 000 zł 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 x
j) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA - złożone do realizacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej i serwisu telefonicznego, z wyjątkiem przelewów do ZUS i US:              
  i. w kwocie wyższej lub równej  1 000 000 zł 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 x
  ii. w kwocie niższej niż 1 000 000 zł 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 x

3)  

tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności Banku z tytułu karty kredytowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zgodnie z pkt 26
5. Usługa PKO Rachunki wirtualne:              

1)

uruchomienie usługi 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 x

a) 

w pakiecie dla wspólnot Adm., 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 x

2)

opłata za każdą płatność masową 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 x

a) 

w pakiecie dla wspólnot Adm., 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 x
6. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie), z zastrzeżeniem pkt 6 a:              

1)

złożenie dyspozycji zlecenia stałego:              

a)

w oddziale 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
  - realizowanego za pośrednictwem SORBNET 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

b)

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

c)

za pośrednictwem serwisu internetowego  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2) zmiana dyspozycji zlecenia stałego realizowanego za pośrednictwem SORBNET 2, rozumianego jako anulowanie kolejnej (najbliższej) płatności 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
3) wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu:              

a)

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA               
  - poprzez iPKO, iPKO biznes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2% min. 10,00
  - w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,2% min. 10,00

b)

na rachunki prowadzone w innych bankach               
  i. poprzez iPKO, iPKO biznes 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,2% min. 10,00
  ii. w oddziale i za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 0,2% min. 10,00
c) realizacja zlecenia stałego SORBNET 2:  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,2% min. 10,00 
  - w kwocie wyższej niż 999.999 zł              
  - w kwocie niższej niż 999.999 zł              

4)

modyfikację zlecenia stałego:              

a)

w oddziale 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
  - realizowanego za pośrednictwem SORBNET 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

b)

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

c)

za pośrednictwem serwisu internetowego  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6a. Zlecenia stałe do Urzędu Skarbowego (US):                

1/

złożenie dyspozycji zlecenia stałego do US:               

a)

w oddziale  5,00 5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00 

2/

zmiana dyspozycji zlecenia stałego US               

a)

w oddziale  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00 

3/

wykonywanie zleceń stałych – za każdą należność wymienioną w zleceniu  2,50 2,50  2,50  2,50  2,50  2,50  0,2% min.10,00

4/

modyfikację zlecenia stałego US:               

a)

w oddziale  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00 
7. Polecenie zapłaty - realizacja dyspozycji przekazania środków:              
1) na rachunek  odbiorcy (wierzyciela) – za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od odbiorcy (wierzyciela) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
2) świadczenie usługi polecenia zapłaty-miesięcznie w ciężar rachunku płatnika 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 x
 3) czynności związane z odwołaniem przez płatnika (dłużnika) pojedyńczego polecenia zapłaty przed otrzymaniem polecenia zapłaty przez PKO Bank Polski SA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 x
8. System bankowości elektronicznej MultiCash:               
1) Instalacja systemu bankowości elektronicznej przez Bank (wyłącznie na podstawie indywidualnych decyzji):              
a) w wersji jednostanowiskowej x
b) w wersji wielostanowiskowej              
  za pierwsze stanowisko x
  za każde następne stanowisko x
2) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej MultiCash-miesięcznie:              
a) związanego z jednym rachunkiem  x
b) za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat terminowych) x
3) koszty szkolenia pracowników użytkownika systemu bankowości elektronicznej x
9. System PKO eConnect:              
1)  koszty pierwszej instalacji i szkolenia (niezależnie od ilości stanowisk)
Uwaga: Opłata obejmuje podatek od towarów i usług
do negocjacji nie mniej niż 100,00 do negocjacji nie mniej niż 100,00 do negocjacji nie mniej niż 100,00 do negocjacji nie mniej niż 100,00 do negocjacji nie mniej niż 100,00 do negocjacji nie mniej niż 100,00 x
a) 1 stanowisko w pakiecie dla wspólnot Adm.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
2) użytkowanie systemu- miesięcznie:              
a) instalacja standardowa, za każde stanowisko  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 x
  i. 1 stanowisko w pakiecie dla wspólnot Adm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
b) instalacja niestandardowa 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 x
3) odwoływanie zleceń z przyszłą datą płatności przez Klienta za pośrednictwem systemu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
4) Serwis (w tym kolejne instalacje lub szkolenia)              
a) wizyta serwisowa, w tym kolejna instalacja lub szkolenie, z przyczyn leżących po stronie Banku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
b) nieuzasadnione wezwanie serwisowe lub serwis na życzenie z przyczyn leżących po stronie Klienta (w tym kolejna instalacja lub szkolenie), realizacja w trybie:
Uwaga: Opłata zawiera podatek od towarów i usług
             
  i. ekspresowym 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 x
  ii. pilnym 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 x
  iii. standardowym 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 x
c)

wezwanie serwisowe (serwis czynności drobnych -  generowanie kluczy podpisowych, zakładanie konta użytkownika, definiowanie ścieżek kluczy)

Uwaga: Opłaty  zawiera podatek od towarów i usług

420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 x
 
5) pakiet uwierzytelniający dla serwisu internetowego PKO eConnet              
a) wydanie tokena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
b) opłata miesięczna za token 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 x
c) zastrzeżenie tokena 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 x
d) opłata za rezygnację z tokena przed upływem 24 miesięcy od momentu jego wydania (za każdy pełny m-c pozostający do końca okresu) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 x
6) odzyskanie hasła administratora 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 x
7) zdalna administracja Użytkownikami w systemie:              
a) uruchomienie usługi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x
b) opłata miesięczna 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 x
8) przygotowanie i dostarczenie do Klienta płyty instalacyjnej PKO eConnect 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x
9) przygotowanie i udostępnienie za pośrednictwem FTP wersji instalacyjnej PKO eConnect 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
10) zmiany adaptacyjne systemu PKO eConnect na życzenie Klienta do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00  do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 do negocjacji (w zależności od charakteru i złożoności zmian) nie mniej niż 1000,00 x
11) raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy, prezentujące księgowania na rachunkach Klienta, w postaci wyciągów MT940, wysyłane poprzez pocztę systemu PKO eConnect:              
a) uruchomienie usługi 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 x
b) opłata miesięczna za każdy rachunek 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 x
12) podpis bez znacznika czasu (uruchomienie usługi) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x
13) realizacja masowych płatności wychodzących:              
a) zawarcie umowy (za każdy rachunek płatności pakietowych) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x
b) opłata miesięczna (za każy rachunek płatności pakietowych) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 x
c) opłata za każdą płatność pakietową 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 x
10. Wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald w ramach rachunków bankowych skonsolidowanych 100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji 100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji 100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji 100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji 100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji 100,00 + 10,00 za każdy rachunek uczestniczący w konsolidacji x
11. Przekazywanie wyciągów bankowych listem zwykłym, drogą elektroniczną albo przygotowanie do odbioru w oddziale:              
1) przekazywane listem zwykłym
Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash  
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2) przygotowywane do odbioru w oddziale
Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w danym miesiącu od klientów nie posiadających usługi bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, Muliticash  
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
 3) przekazywane drogą elektroniczną  w formacie pdf - za każdy wyciąg  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4) za każdy dodatkowy wyciąg na żądanie klienta
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
12. Generowanie raportów elektronicznych prezentujacych księgowania na rachunkach klienta w formacie innym niż wyciąg bankowy przy wykorzystaniu iPKO Biznes               
a) w formatach standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski SA              
  i. za udostępnienie usługi - opłata jednorazowa  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 x
  ii. abonament miesięczny  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 x
b) w formatach innych niż standardowo udostępnianych przez PKO Bank Polski SA              
  i. udostępnienie usługi - opłata jednorazowa  według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem x
  ii. abonament miesięczny  według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem x
13. Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
1/ poczta elektroniczną 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2/ w formie wiadomości tekstowej SMS, w zależności od wyboru przez Klienta sposobu rozliczenia opłaty:              
a/ opłata pobierana  w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
b/  za każdy SMS (opłata liczona jako iloczyn liczby wysyłanych w danym miesiącu SMS i stawki opłaty) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
14. Sporządzenie i wysłanie  zawiadomienia albo monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego oraz o zaległych prowizjach, opłatach i odsetkach oraz wezwania do ich spłaty

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
15. Otwarcie rachunku lokaty  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
16. Prowadzenie rachunku lokaty przez dowolny, oferowany przez Bank okres umowny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
17. Wpłata albo przelew tytułem otwarcia lokaty terminowej w PKO Banku Polskim SA oraz przelew odsetek z zamknietej lokaty terminowej na rachunek w innym oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
18. Realizacja przelewów zagranicznych z zagranicy, za granicę, do i z banku krajowego w walucie wymienialnej,  w tym SEPA (funkcjonujące w Banku pod nazwą,: Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym otrzymywane i wysyłane przez PKO Bank Polski SA) zgodnie z Częścią VI Działem I i II x
19. Wpłaty dokonywane tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym,  spłaty należności z tytułu karty kredytowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
20. Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej               
1) w oddziałach:              
a)  na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim SA-od kwoty operacji 0,5% nie mniej niż 6,00  0,5% nie mniej niż 6,00  0,5% nie mniej niż 6,00  0,5% nie mniej niż 6,00  0,5% nie mniej niż 6,00  0,5% nie mniej niż 6,00  0,5% nie mniej niż 6,00 
  i. na rachunki wspólnot mieszkaniowych 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
2)  w agencjach:              
a)  w kwocie niższej lub równej 1000 zł 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
b)  w kwocie wyższej niż 1000 zł - od kwoty operacji 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
3) za pośrednictwem wpłatomatów- od kwoty operacji, za każdą operację:              
a)  do  5 000 zł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
b)  powyżej 5 000 zł 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% x
21. Dodatkowe czynności związane z obsługą wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających powyżej 50 sztuk monet - od kwoty w monetach
Uwaga: Nie dotyczy wpłatomatów
5% min 10,00  5% min 10,00  5% min 10,00  5% min 10,00  5% min 10,00  5% min 10,00  5% min 10,00 
22. Wpłaty gotówkowe w walutach wymienialnych dokonywane w formie otwartej:              
1) wnoszone w banknotach - od kwoty w banknotach 0,5% nie mniej niż 10,00 0,5% nie mniej niż 10,00 0,5% nie mniej niż 10,00 0,5% nie mniej niż 10,00 0,5% nie mniej niż 10,00 0,5% nie mniej niż 10,00 0,5% nie mniej niż 10,00
2)  wnoszone w monetach - od równowartości kwoty w monetach 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
3) z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut - od kwoty operacji od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5% od 0,1% do 0,5%
23. Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej              
1) wnoszone w złotych              
a)  w formie uporządkowanej - od kwoty operacji 0,3% min. 8,00 0,3% min. 8,00 0,3% min. 8,00 0,3% min. 8,00 0,3% min. 8,00 0,3% min. 8,00 x
b)  w formie nieuporządkowanej - od kwoty operacji 0,3% min. 8,00 0,3% min. 8,00 0,3% min. 8,00 0,3% min. 8,00 0,3% min. 8,00 0,3% min. 8,00 x
2)  wnoszone w walutach wymienialnych              
a)  w banknotach - od kwoty w banknotach 0,3% min 10,00 0,3% min 10,00 0,3% min 10,00 0,3% min 10,00 0,3% min 10,00 0,3% min 10,00 x

b) 

w monetach-od równowartości kwoty w monetach 50% 50% 50% 50% 50% 50% x
3) wydanie bezpiecznych kopert:              
a) format B4 (pakiet 100 sztuk) 52,00 52,00 52,00  52,00 52,00 52,00 x
b) format B5 (pakiet 100 sztuk) 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
c) do bilonu 9,3 kg (100 sztuk) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
d) do bilonu 15 kg (100 sztuk) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
24. Wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej pomiędzy faktyczną kwotą wpłaty zamkniętej a kwotą wpłaty wskazanej przez klienta 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 x
25. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej:               
1)  z rachunków bankowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA              
a)   w kwocie nie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b - od kwoty operacji 0,2% min 5,00 0,2% min 5,00 0,2% min 5,00 0,2% min 5,00 0,2% min 5,00 0,2% min 5,00 zgodnie z pkt 26
b)  na podstawie czeku (w kwotach wymagających i niewymagających awizowania), z zastrzeżeniem lit. d  0,3% nie mniej niż 6,00  0,3% nie mniej niż 6,00  0,3% nie mniej niż 6,00  0,3% nie mniej niż 6,00  0,3% nie mniej niż 6,00  0,3% nie mniej niż 6,00  zgodnie z pkt 26
c)  w kwocie wymagającej awizowania, z zastrzeżeniem lit. b i d- od łącznej kwoty operacji
Uwaga dotycząca sposobu obliczania pobieranej prowizji: Kwota pobranej prowizji = Kwota operacji awizowanej wypłaty gotówkowej x Procent prowizji x Współczynnik terminu realizacji przy czym Współczynnik terminu realizacji = |30 dni- (Data realizacji awizo - Data rejestracji awizo) + 1 dzień| /30 dni
0,3% nie mniej niż 6,00  0,3% nie mniej niż 6,00  0,3% nie mniej niż 6,00  0,3% nie mniej niż 6,00  0,3% nie mniej niż 6,00  0,3% nie mniej niż 6,00  zgodnie z pkt 26
d)

przechowywanie gotówki zaawizowanej zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego SA, nieodebranej przez dwa dni robocze

Uwaga: Prowizja jest pobierana od zamówionej kwoty, jako prowizja dodatkowa do prowizji podstawowej za wypłatę gotówkową

 0,5% nie mniej niż 20,00  0,5% nie mniej niż 20,00  0,5% nie mniej niż 20,00  0,5% nie mniej niż 20,00  0,5% nie mniej niż 20,00  0,5% nie mniej niż 20,00  0,5% nie mniej niż 20,00
26. Realizacja dyspozycji wycofania środków zdeponowanych na rachunku oszczędnościowym x x x x x x  
1) pierwsza dyspozycja w miesiącu kalendarzowym x x x x x x 0,00
2) każda kolejna dyspozycja w miesiącu x x x x x x 0,2% min 10,00 
27. Wypłaty dokonywane w formie zamkniętej - od kwoty operacji 0,15% min. 5,00 0,15% min. 5,00 0,15% min. 5,00 0,15% min. 5,00 0,15% min. 5,00 0,15% min. 5,00 x
28. Konwojowanie wartości pieniężnych według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem według umowy z klientem x
29. Inkaso weksli    
1) Przyjęcia weksla do rozliczenia w innym banku -  opłata pobierana jest od podawcy weksla
20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
x
2) Obsługa weksla przyjętego do rozliczenia z innego Banku- opłata pobierana jest od wystawcy weksla
25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00
x
30. Pozostałe  czynności związane z obsługą rachunków, niewymienione w niniejszym Dziale zgodnie z pozostałymi częściami Taryfy, w tym Częścią XI

* Przelew zostanie zrealizowany w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostanie złożony w oddziale albo przekazany do Banku za pośrednictwem iPKO Biznes, co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję