Visa Business Electron Adm.
12 
   w złotych
1.Opłata miesięczna za kartę 2,00
2. Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji  - za każdą operację: 
1)w bankomatach PKO Banku Polskiego SA bez opłat
2)w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA3,0%min 5,00
3)w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA   3,0%min 5,00
4)w  urzędach pocztowych3,0%min 5,00
3.Wypłata gotówki w walutach obcych- od wartości operacji-za każda operację3% nie mniej niż 15,00
4.Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku  lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji  15,00
5.Transakcje bezgotówkowe w kraju/ za granicą*0,00
6. Odtworzenie numeru PIN10,00
7.Sprawdzenie salda rachunku głównego w bankomacie PKO Banku Polskiego SA 1,50

* W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami VISA wydanymi do rachunków w PLN, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 1% wartości transakcji.

** Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

  Karta PKO Visa Business Electron *
123
  w złotych
  
1. Każdorazowe wznowienie karty: opłata za  każdy 12-miesięczny okres ważności karty40,00
2.Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji  - za każdą operację: 
1)w bankomatach PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem lit. abez opłat
a)przy użyciu karty PKO typu Partner, wydanej lub wznowionej do Pakietu Mobilnego dla Firm- za każdą operacjęx
2)w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA3% nie mniej niż 5,00
3)w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA    3,0% nie mniej niż  5,00
4)w  urzędach pocztowych 3,0% nie mniej niż  5,00
5)towarzysząca operacji płatniczej, pomniejszająca dostępny limit operacji płatniczych ** bez opłat
3.Wypłata gotówki w walutach obcych: 
1)od wartości operacji - za każdą operację, z zastrzeżeniem ppkt 23% nie mniej niż 10,00
2)w ramach specjalnego zestawu "Transport i logistyka", o którym mowa w Części I w Dziale II – od wartości operacji - za każdą operacjęx
 4.Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych – od wartości operacji 
1)krajowychx
2)zagranicznychx
 5.Zmiana limitu kart debetowych w oddziale10,00
6.Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego50,00
7.Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku  lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji  15,00
1)przesłanie zestawienia operacji pocztą - opłata miesięcznax
2)za udostępnienie elektronicznego zestawienia operacji przez usługę e-Kontox
8.Sprawdzenie i/lub wydruk salda z rachunku  w bankomacie PKO Banku Polskiego SA x
9.Odtworzenie numeru PIN 10,00
10.Aktywacja ubezpieczenia w sytuacji gdy Posiadacz lub Użytkownik karty Diners Club  nie może opłacić kosztów podróży swoją kartą: 
1)aktywacja ubezpieczenia na jedną podróżx
2)pakiet aktywacyjny- opłata miesięczna
Uwaga:
Opłata nie dotyczy  kart, które dokonują miesięcznego obrotu w wysokości min. 2.000 PLN
 
11.Przejęcie odpowiedzialności za operacje nieautoryzowne  zrealizowane przed zgłoszeniem utraty karty (opłata miesięczna)2,00

* W przypadku transakcji bezgotówkowych i gotówkowych realizowanych kartami debetowymi VISA, z wyłączeniem Visa Business Electron Adm., wydanymi do rachunków w PLN, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2%  wartości transakcji.

Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.