Visa Business Electron Adm.
1 2  
     w złotych
1. Opłata miesięczna za kartę  2,00
2.  Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji  - za każdą operację:  
1) w bankomatach PKO Banku Polskiego SA  bez opłat
2) w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA 3,0%min 5,00
3) w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA    3,0%min 5,00
4) w  urzędach pocztowych 3,0%min 5,00
3. Wypłata gotówki w walutach obcych- od wartości operacji-za każda operację 3% nie mniej niż 15,00
4. Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku  lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji   15,00
5. Transakcje bezgotówkowe w kraju/ za granicą* 0,00
6.  Odtworzenie numeru PIN 10,00
7. Sprawdzenie salda rachunku głównego w bankomacie PKO Banku Polskiego SA  1,50

* W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami VISA wydanymi do rachunków w PLN, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 1% wartości transakcji.

** Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

    Karta PKO Visa Business Electron *
1 2 3
    w złotych
   
1.  Każdorazowe wznowienie karty: opłata za  każdy 12-miesięczny okres ważności karty 40,00
2. Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji  - za każdą operację:  
1) w bankomatach PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem lit. a bez opłat
a) przy użyciu karty PKO typu Partner, wydanej lub wznowionej do Pakietu Mobilnego dla Firm- za każdą operację x
2) w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,00
3) w bankomatach i oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA     3,0% nie mniej niż  5,00
4) w  urzędach pocztowych  3,0% nie mniej niż  5,00
5) towarzysząca operacji płatniczej, pomniejszająca dostępny limit operacji płatniczych **  bez opłat
3. Wypłata gotówki w walutach obcych:  
1) od wartości operacji - za każdą operację, z zastrzeżeniem ppkt 2 3% nie mniej niż 10,00
2) w ramach specjalnego zestawu "Transport i logistyka", o którym mowa w Części I w Dziale II – od wartości operacji - za każdą operację x
 4. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych – od wartości operacji  
1) krajowych x
2) zagranicznych x
 5. Zmiana limitu kart debetowych w oddziale 10,00
6. Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnego 50,00
7. Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku  lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji   15,00
1) przesłanie zestawienia operacji pocztą - opłata miesięczna x
2) za udostępnienie elektronicznego zestawienia operacji przez usługę e-Konto x
8. Sprawdzenie i/lub wydruk salda z rachunku  w bankomacie PKO Banku Polskiego SA  x
9. Odtworzenie numeru PIN  10,00
10. Aktywacja ubezpieczenia w sytuacji gdy Posiadacz lub Użytkownik karty Diners Club  nie może opłacić kosztów podróży swoją kartą:  
1) aktywacja ubezpieczenia na jedną podróż x
2) pakiet aktywacyjny- opłata miesięczna
Uwaga:
Opłata nie dotyczy  kart, które dokonują miesięcznego obrotu w wysokości min. 2.000 PLN
 
11. Przejęcie odpowiedzialności za operacje nieautoryzowne  zrealizowane przed zgłoszeniem utraty karty (opłata miesięczna) 2,00

* W przypadku transakcji bezgotówkowych i gotówkowych realizowanych kartami debetowymi VISA, z wyłączeniem Visa Business Electron Adm., wydanymi do rachunków w PLN, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2%  wartości transakcji.

Maksymalna wysokość wypłaty gotówkowej określona jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.