ROZDZIAŁ I: Oferta standardowa

 

 

Karta kredytowa PKO Euro Biznes

1

2

3

 

 

w złotych

1.

Wydanie lub każdorazowe wznowienie karty, opłata za każdy następny rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty, z zastrzeżeniem pkt 2:

Uwaga:
Opłata pobierana jest po upływie 12 miesięcy, a także w przypadku wcześniejszej rezygnacji klienta z karty, tj. przed upływem 12 miesięcy

 0,00 *

2.

Opłata za wydanie  2 kart w ramach pakietu BIZNES SUKCES i BIZNES SUKCES PLUS oraz za ich każdy następny rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności

0,00
niezależnie od wartości operacji

3.

Wypłata gotówki w kraju – od wartości operacji za każdą operację

3,5% nie mniej niż 7,00

4.

Wypłata gotówki za granicą – od wartości operacji za każdą operację

3,5% nie mniej niż 10,00

5.

Przelew z karty kredytowej – od wartości operacji za każdą operację

3% min 5,00

6.

Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji

15,00

7.

Obsługa raty w ramach usługi spłaty ratalnej (opłata pobierana przy spłacie każdej raty)

1,00

8.

Opłata za obsługę nieterminowej spłaty

30,00

9.

Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy o niedostarczeniu przez posiadacza karty dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania jego sytuacji finansowo-ekonomicznej

115,00

10.

Za przeprowadzenie przez oddział inspekcji u posiadacza karty kredytowej w związku z brakiem realizacji postanowień umowy dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania jego sytuacji finansowo-ekonomicznej

150,00

11.

Inne czynności wykonane na wniosek Klienta

Zgodnie z Częścią XI Działem II

* Opłata 0,00 zł dotyczy przypadku, gdy średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w danym roku ważności karty (liczona jako suma wartości operacji podzielona przez 12) przekroczy próg określony poniżej w tabeli 

Rodzaj karty

Wysokość opłaty za wydanie karty albo za każdy następny rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty w zależności od średniomiesięcznej wartości operacji

 

Minimalna wartość operacji

Wysokość opłaty

Minimalna wartość operacji

Wysokość opłaty

Minimalna wartość operacji

Wysokość opłaty

Karta kredytowa PKO Euro Biznes

1 400 zł

0 zł

700 zł

35 zł

do  699,99 zł

75 zł

ROZDZIAŁ II: Produkty w administrowaniu

  Karta kredytowa MasterCardBusiness Adm.
123
   w złotych
1.Roczne użytkowanie karty
100,00
2.Wypłata gotówki w kraju – od wartości operacji  za każdą operację3% min 7,00
3.Wypłata gotówki za granicą – od wartości operacji za każdą operację3% min 7,00
4.Przelew z karty kredytowej - od wartości operacji za każdą operacjęx
5.Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji  15,00
6.Rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę limitu globalnegox
7. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty  30,00