oferowane posiadaczom:
1) standardowej oferty pakietowej,
2) pakietów w administrowaniu: BIZNES KOMFORT, BIZNES WALUTA, BIZNES SUKCES, BIZNES ROZWÓJ, BIZNES KOMFORT PLUS, BIZNES SUKCES PLUS

udzielone posiadaczom  pakietów opartych na rachunku BIZNES PARTNER do dnia 31 sierpnia 2010r.

udzielone posiadaczom  rachunków  typu PARTNER wycofanych z oferty (w administrowaniu)

udzielone posiadaczom pozostałych rachunków bieżących i pakietów opartych na rachunku bieżącym wycofanych z oferty 1/

 

 

w złotych

w złotych

w złotych

w złotych

 

 

1.

Czynności związane z przyjęciem wniosku, z zastrzeżeniem pkt  3, od kwoty której dotyczy wniosek o:

 

  

 

 

1) wystawienie promesy kredytu lub Pożyczki hipotecznej MSP, limitu kredytowego wielocelowego MSP,

0,00

x

x

x

 

2) udzielenie kredytu, Pożyczki hipotecznej MSP lub limitu kredytowego wielocelowego MSP, 

0,00

x

x

x

 

3) podwyższenie kredytu,  Pożyczki hipotecznej MSP lub limitu kredytowego wielocelowego MSP - od kwoty podwyższenia,

0,1%
nie mniej niż 250,00
nie więcej niż 2500,00

x

x

0,1%
nie mniej niż 200,00

 

4) przedłużenie na następny okres obowiązywania umowy kredytu lub limitu kredytowego wielocelowego MSP,

0,1%
nie mniej niż 250,00
nie więcej niż 2500,00

x

x

x

 

5) zmianę waluty kredytu  (z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego MSP) - od kwoty aktualnego zadłużenia wraz z pozostałą do wykorzystania kwotą kredytu.

0,1%
nie mniej niż 250,00
nie więcej niż 2500,00

x

x

0,1%
nie mniej niż 200,00

 

Uwaga:
1) Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
2) Nie pobiera się prowizji od kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP.

 

 

 

 

2.

Czynności związane z przyjęciem wniosku o wystawienie promesy, udzielenie, podwyższenie, przedłużenie lub zmianę waluty kredytów, Pożyczki hipotecznej MSP oraz Pożyczki MSP opartych na metodzie oceny scoringowej

0,00

x

x

x

3.

Czynności związane z przyjęciem wniosku o wystawienie promesy albo udzielenie kredytu inwestorskiego NOWY DOM - od wnioskowanej kwoty kredytu

0,1% nie mniej niż 250,00
nie więcej niż 10.000,00

x

x

x

4.

Za wystawienie promesy udzielenia kredytu, pożyczki lub limitu kredytowego wielocelowego MSP
Uwaga:
Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.

250,00

x

x

x

5.

1)

Sporządzenie i wysłanie:

 zawiadomienia, przypomnienia lub monitu o niedopłacie lub braku spłaty, z zastrzeżeniem w Dziale IX pkt 9

65,00

65,00

65,00

65,00

 

Uwaga:
Opłatę pobiera się od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP,

2)

pisma o obniżeniu przez Bank kwoty kredytu, pożyczki lub limitu kredytowego wielocelowego MSP,

65,00

65,00

65,00

65,00

3)

 

pisma zawiadamiającego o wypowiedzeniu umowy.

65,00

65,00

65,00

65,00

6.

Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych  do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem

115,00

115,00

115,00

115,00

7.

Przeprowadzenie przez oddział inspekcji w związku z brakiem realizacji postanowień umowy dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem, z zastrzeżeniem Działu  IX  pkt 10

150,00

150,00

150,00

150,00

8.

Czynności związane z monitorowaniem realizacji umownych dotyczących utrzymywania wpływów na rachunek bieżący BIZNES PARTNER  w wysokości określonej w umowie kredytu/aneksie do umowy kredytu, w przypadku:

 

x

x

x

1/

 gdy średniomiesięczne wpływy są mniejsze lub równe 50% określonego w umowie kredytu poziomu 0,5 % limitu kredytu nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 2000,00 zł   

2/

 gdy średniomiesięczne wpływy są wyższe niż 50% określonego w umowie kredytu poziomu 0,25% limitu kredytu nie mniej niż 100,00 zł nie więcej niż 1000,00 zł   
  Uwaga:
1) Prowizja wyliczana jest po upływie każdego 3-miesięcznego okresu, w którym średniomiesięczne wpływy na rachunek bieżący BIZNES PARTNER były niższe niż deklarowane w umowie kredytu/aneksie do umowy kredytu
2) Prowizja pobierana jest do 20 dnia roboczego miesiąca następującego po upływie 3-miesięcznego okresu podlegającego weryfikacji.
3) Prowizja dotyczy nowoudzielonych/ podlegających przedłużeniu na kolejny okres umowny kredytów w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, w tym kredytów zabezpieczonych w formie gwarancji spłaty kredytu udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, począwszy od dnia 1.11.2013 r.
4) Za wpływy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie są uznawane wpływy wynikające z przekazania na rachunek bieżący BIZNES PARTNER środków z rachunku lokaty terminowej, środki z tytułu uruchomienia kredytu zaciągniętego w PKO BP SA w związku z działalnością gospodarczą, a także wpływy dokonywane przez Kredytobiorcę pomiędzy jego własnymi rachunkami prowadzonymi w PKO BP SA.
    

1) Dotyczy kredytów udzielonych spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom, wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom nieruchomości, pośrednikom w obrocie nieruchomościami.

* dla produktów przejętego banku zgodnie z Działem VI