oferowane posiadaczom:
1) standardowej oferty pakietowej,
2) pakietów w administrowaniu: BIZNES KOMFORT, BIZNES WALUTA, BIZNES SUKCES, BIZNES ROZWÓJ, BIZNES KOMFORT PLUS, BIZNES SUKCES PLUS

udzielone  posiadaczom pakietów opartych na rachunku BIZNES PARTNER do dnia 31 sierpnia 2010 r.

udzielone posiadaczom  rachunków  typu PARTNER wycofanych z oferty (w administrowaniu)

udzielone posiadaczom  pozostałych rachunków bieżących i pakietów opartych na rachunku bieżącym wycofanych z oferty 1)

1.

Udzielenie kredytu obrotowego MSP nieodnawialnego, kredytu inwestycyjnego MSP,  Pożyczki hipotecznej MSP, kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER lub kredytu obrotowego odnawialnego, z zastrzeżeniem pkt 4 i 9 - prowizja pobierana od kwoty umowy, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy.
Uwaga:
1) Prowizji nie pobiera się za:
 a) udzielenie kredytu na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 b) udzielenie limitu kredytowego wielocelowego MSP.
2) W przypadku kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER albo kredytu obrotowego odnawialnego udzielanych na okres do 24 miesięcy zabezpieczonych w formie gwarancji spłaty kredytu udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis  prowizje za udzielenie pobiera się od kwoty limitu:
a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu -  najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy oraz
b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania produktu.

od 1,5% do 4%

x

x

x

2.

Podwyższenie kredytu lub  Pożyczki hipotecznej MSP , z zastrzeżeniem pkt 6,7 i 10, pobierana od kwoty podwyższenia, w dniu zawarcia aneksu do umowy
Uwaga:
Prowizji nie pobiera się za podwyższenie limitu kredytowego wielocelowego MSP oraz za podwyższenie sublimitów.

od 1,5% do 4%

x

x

x

3.

Przedłużenie kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu obrotowego odnawialnego albo kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, za przedłużenie kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego odnawialnego na następny okres obowiązywania umowy (odnowienie limitu), z zastrzeżeniem pkt 8, pobierana pierwszego dnia nowego okresu umownego, od kwoty umowy.
Uwaga:
1) Prowizji nie pobiera się za:
a) przedłużenie limitu kredytowego wielocelowego MSP,
b) za przedłużenie na kolejny nie dłuższy niż 1 miesiąc okres obowiązywania umowy kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER,
c) za przedłużenie kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji  jako kredyt obrotowy odnawialny udzielonego w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP.
2) Prowizję pobiera się za przedłużenie kredytu obrotowego MSP udzielonego w ramach limitu kredytowego wielocelowego postawionego do dyspozycji jako kredyt obrotowy nieodnawialny. W przypadku  kredytu obrotowego MSP udzielonego w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP postawionego do dyspozycji jako kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER prowizja za przedłużenie jest pobierana w stosunku rocznym w dniu realizacji dyspozycji
przedłużenia.
3) W przypadku przedłużenia na okres do 24 miesięcy kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie
kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER albo kredytu obrotowego odnawialnego zabezpieczonych w formie gwarancji
spłaty kredytu udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis  prowizje za przedłużenie
okresu obowiązywania umowy pobiera się od kwoty limitu:
a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu umownego okresu kredytowania oraz
b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania produktu.

od 1,5% do 4%

x

x

x

4.

Udzielenie kredytu obrotowego MSP lub Pożyczki MSP opartych na metodzie scoringowej- prowizja pobierana od kwoty umowy najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy.
Uwaga:
W przypadku kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER albo kredytu obrotowego odnawialnego udzielanych na okres do 24 miesięcy zabezpieczonych w formie gwarancji spłaty kredytu udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis prowizje za udzielenie pobiera się od kwoty limitu:
a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu -  najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy oraz
b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania produktu.

od 2%

x

x

x

4a

Udzielenie Pożyczki MSP w formie Pożyczki na start - prowizja pobierana od kwoty umowy najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy.

od 3,5%

x

x

x

5.

Udzielenie Pożyczki hipotecznej MSP opartej na metodzie scoringowej- prowizja pobierana od kwoty umowy najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowyod 2%  xxx

6.

Podwyższenie kredytu obrotowego MSP lub Pożyczki MSP opartych  na metodzie scoringowej, pobierana w dniu zawarcia aneksu do umowy, od kwoty podwyższenia.

od 2%

x

x

x

 

7.

Podwyższenie Pożyczki hipotecznej MSP opartej na metodzie scoringowejod 2% x xx

8.

Przedłużenie na następny okres obowiązywania umowy (odnowienie limitu) kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu obrotowego odnawialnego albo kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, opartego na metodzie scoringowej, pobierana pierwszego dnia nowego okresu umownego, od kwoty umowy.
Uwaga:
W przypadku przedłużenia na okres do 24 miesięcy kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie
kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER albo kredytu obrotowego odnawialnego zabezpieczonych w formie gwarancji
spłaty kredytu udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis  prowizje za przedłużenie
okresu obowiązywania umowy pobiera się od kwoty limitu:
a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu umownego okresu kredytowania oraz
b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania produktu.

od 2%

x

x

x

 

9.

Udzielenie Kredytu inwestycyjnego MSP, opartego na metodzie oceny scoringowej -  prowizja pobierana od kwoty kredytu najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy

od 1,5%

x

x

x

 

10.

Podwyższenie Kredytu inwestycyjnego MSP, opartego na metodzie oceny scoringowej - pobierana w dniu zawarcia  aneksu do umowy, od kwoty podwyższenia

od 1,5%

x

x

x

 

11.

Uruchomienie limitu kredytowego wielocelowego MSP, w formie:

 

 

 

 

 

1/

kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER - od uruchamianej lub podwyższanej  kwoty kredytu w ramach sublimitu

od 1,5% do 4% p.a.

x

x

x

 

2/

kredytu obrotowego nieodnawialnego - od każdej dyspozycji realizacji pokrycia płatności

od 1,5% do 4%

x

x

x

 

3/

kredytu obrotowego odnawialnego - od każdej dyspozycji realizacji pokrycia płatności

od 0,7% do 4%

x

x

x

12.

Czynności związane z administrowaniem:

 

 

 

 

1/

limitem kredytowym wielocelowym MSP

50,00 miesięcznie

x

x

x

2/

kredytami, z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego MSP

0,00

x

x

x

13.

Czynności związane z wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER  

według stawek od wypłat lub przelewu 

 x

14.

Od niewykorzystanej kwoty kredytu/pożyczki:

   

 

1/

obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER i  odnawialnego - miesięcznie od średniego salda niewykorzystanego kredytu, z zastrzeżeniem lit. a
Uwaga:
Prowizję pobiera się od niewykorzystanej kwoty poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP.
0,2%xxx

a/

dla umów zawartych od dnia 27 czerwca 2016 r.od 0,2%xxx

2/

obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu nieodnawialnego, inwestycyjnego MSP, na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez BGK, Pożyczki MSP, Pożyczki hipotecznej dla małych i średnich przedsiębiorstw lub jej transzy
Uwaga:
1) Prowizję pobiera się:
a) od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu lub pożyczki, za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy (po spełnieniu przez klienta warunków umownych) do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub pożyczki lub transzy włącznie albo do dnia złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania kredytu lub pożyczki lub transzy,
b)  od niewykorzystanej kwoty poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP.
2) Prowizja nie dotyczy kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu nieodnawialnego udzielonego na finansowanie zapłaty podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji finansowanej kredytem inwestorskim NOWY DOM w kwotach netto
0,006 % dziennie  xx  x

3/

obrotowego nieodnawialanego albo kredytu inwestycyjnego 1)
Uwaga:
Prowizję pobiera się od kwoty niewykorzystanego kredytu albo transzy, za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia kredytu albo transzy do dyspozycji kredytobiorcy (po spełnieniu przez klienta warunków umownych) do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu albo transzy włącznie albo do dnia złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania kredytu albo transzy
 x xx0,006% dziennie  
 15.

Za przedterminową spłatę kredytu lub jego części oraz pożyczki  lub jej części - od kwoty podlegającej wcześniejszej spłacie (prowizja rekompensacyjna).
Uwaga:
1) Prowizja nie dotyczy:
a) kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER lub kredytu obrotowego odnawialnego oraz kredytów, do których stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji, kredytów na przedsięwzięcia z udziałem funduszy z UE w części kredytów spłaconej środkami funduszy UE, spłaty kapitału ze środków uzyskanych w ramach zwrotu podatku od towarów i usług oraz w przypadku warunków, ustalonych przez Bank w umowie z klientem, skutkujących przedterminową spłatą,
b) kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu nieodnawialnego na finansowanie zapłaty podatku od towarów
i usług związanego z realizacją inwestycji finansowanej kredytem inwestorskim NOWY DOM w kwotach netto


 2,0% xx2,0% 

1) Dotyczy kredytów udzielonych spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom, wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom nieruchomości, pośrednikom w obrocie nieruchomościami.