oferowane posiadaczom:
1) standardowej oferty pakietowej, z wyjątkiem pakietu BIZNES DEBIUT_18,
2) pakietów w administrowaniu: BIZNES KOMFORT, BIZNES WALUTA i BIZNES SUKCES

udzielone posiadaczom  
pozostałych rachunków bieżących i pakietów opartych na rachunku bieżącym wycofanych z oferty 1)

1.

Udzielenie kredytu inwestorskiego- prowizja pobierana od kwoty udzielonego kredytu, w dniu zawarcia umowy:
Uwaga:
W przypadku kredytu inwestorskiego Nasz Remont z premią BGK prowizja jest pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

od 1,0% do 3,5%

x

2.

Podwyższenie kwoty kredytu - od kwoty podwyższenia

2% nie mniej niż 300,00

2% nie mniej niż 300,00

3.

Od niewykorzystanej kwoty kredytu

0,00

0,00

4.

Od przedterminowej spłaty kredytu lub jego części (prowizja rekompensacyjna)

0,00

0,00

5.

Przeprowadzenie  przez PKO BP SA kontroli na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu inwestorskiego NOWY DOM albo wypłatą (w okresie kredytowania) środków z rachunku wyodrębnionych wpływów, prowadzonego przez Bank do obsługi kredytowanej inwestycji mieszkaniowej

 

 

1/

transza kredytu lub wypłata z rachunku wyodrębnionych wpływów w kwocie do 1 000 000 zł

nie mniej niż 300,00

nie mniej niż 300,00

2/

transza kredytu lub wypłata z rachunku wyodrębnionych wpływów w kwocie powyżej 1 000 000 zł

nie mniej niż 500,00

nie mniej niż 500,00

6.

Przeprowadzenie kontroli nieruchomości lub infrastruktury technicznej będącej przedmiotem kredytu inwestorskiego:

 

 
 

a) NOWY DOM remont

xnie mniej niż 150,00 

 

b) NOWY DOM remont z premią termomodernizacyjną z BGK

x
 

c) NASZ REMONT

nie mniej niż 150,00
 

d) NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z BGK

nie mniej niż 150,00
 

e) NASZ REMONT z premią remontową z BGK

nie mniej niż 150,00

7.

Wydanie indywidualnych promes lub zgód Banku na bezciężarowe:

nie mniej niż 50,00

 

 

 

 

 

1/

ustanowienie odrębnej  własności poszczególnych lokali realizowanych w ramach kredytowanej przez Bank inwestycji mieszkaniowej, znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym położonym na nieruchomości  obciążonej hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu,

2/

odłączenie poszczególnych nieruchomości, powstałych  w przypadku podziału nieruchomości obciążonej hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu, na których w ramach kredytowanej przez Bank inwestycji mieszkaniowej zostały wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne

8.

Za wydłużenie okresu kredytowania - od kwoty zadłużenia, pozostającego do spłaty na dzień zawarcia aneksu

2% nie mniej niż 300,00

2% nie mniej niż 300,00

1) Dotyczy kredytów udzielonych spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom, wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom nieruchomości, pośrednikom w obrocie nieruchomościami.