w złotych
 1. Rozpatrzenie wniosku o:   0,2% nie mniej niż 150,00
1) zawarcie umowy ramowej o dyskonto weksli (od kwoty, której dotyczy wniosek)
2) podwyższenie kwoty umowy ramowej o dyskonto weksli (od kwoty podwyższenia, której dotyczy wniosek)
3) przedłużenie terminu obowiązywania umowy ramowej o dyskonto weksli (od kwoty, której dotyczy wniosek)
  Uwaga:
Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
 2. Rozpatrzenie wniosku o dyskonto weksla (od kwoty, której dotyczy wniosek) 200,00
  Uwaga:
Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
    
3. Zawarcie umowy ramowej o dyskonto weksli lub podwyższenie kwoty limitu - od kwoty limitu lub podwyższenia 0,5% nie mniej niż 200,00
4. Zmiana, na wniosek klienta, innych niż określone w pkt 45, warunków umowy ramowej o dyskonto weksli 200,00
5. Zdyskontowanie weksla w ramach umowy ramowej o dyskonto weksli - od sumy wekslowej 0,5% nie mniej niż 400,00
6. Zdyskontowanie weksla - od sumy wekslowej 1% nie mniej niż 400,00
7. Przedstawienie weksla do zapłaty 50,00
8. Zgłoszenie weksla do protestu 300,00 + opłaty notarialne + opłaty pocztowe
9. Za sporządzenie i wysłanie pisma zawiadamiającego o niezapłaceniu zdyskontowanego weksla albo o wypowiedzeniu umowy ramowej o dyskonto weksli  50,00
10. Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym o niedostarczeniu przez klienta dokumentów niezbędnych  do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej dłużnika wekslowego oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem 115,00
11. Za przeprowadzenie inspekcji u podawcy weksla, w związku z brakiem realizacji zapisów umowy dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej dłużnika weksloweg 150,00