w złotych
 1.Rozpatrzenie wniosku o:  0,2% nie mniej niż 150,00
1)zawarcie umowy ramowej o dyskonto weksli (od kwoty, której dotyczy wniosek)
2)podwyższenie kwoty umowy ramowej o dyskonto weksli (od kwoty podwyższenia, której dotyczy wniosek)
3)przedłużenie terminu obowiązywania umowy ramowej o dyskonto weksli (od kwoty, której dotyczy wniosek)
 Uwaga:
Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
 2.Rozpatrzenie wniosku o dyskonto weksla (od kwoty, której dotyczy wniosek)200,00
 Uwaga:
Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
    
3.Zawarcie umowy ramowej o dyskonto weksli lub podwyższenie kwoty limitu - od kwoty limitu lub podwyższenia0,5% nie mniej niż 200,00
4.Zmiana, na wniosek klienta, innych niż określone w pkt 45, warunków umowy ramowej o dyskonto weksli200,00
5.Zdyskontowanie weksla w ramach umowy ramowej o dyskonto weksli - od sumy wekslowej0,5% nie mniej niż 400,00
6.Zdyskontowanie weksla - od sumy wekslowej1% nie mniej niż 400,00
7.Przedstawienie weksla do zapłaty50,00
8.Zgłoszenie weksla do protestu300,00 + opłaty notarialne + opłaty pocztowe
9.Za sporządzenie i wysłanie pisma zawiadamiającego o niezapłaceniu zdyskontowanego weksla albo o wypowiedzeniu umowy ramowej o dyskonto weksli 50,00
10.Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym o niedostarczeniu przez klienta dokumentów niezbędnych  do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej dłużnika wekslowego oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem115,00
11.Za przeprowadzenie inspekcji u podawcy weksla, w związku z brakiem realizacji zapisów umowy dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej dłużnika weksloweg150,00