oferowane posiadaczom:
1) standardowej oferty pakietowej, z wyjątkiem pakietu BIZNES DEBIUT_18,
2) pakietów w administrowaniu: BIZNES KOMFORT, BIZNES WALUTA i BIZNES SUKCES

udzielone  posiadaczom pakietów opartych na rachunku BIZNES PARTNER do dnia 31 sierpnia 2010 r.

udzielone posiadaczom  rachunków  typu PARTNER wycofanych z oferty (w administrowaniu)

udzielone posiadaczom  pozostałych rachunków bieżących i pakietów opartych na rachunku bieżącym wycofanych z oferty 1)

1.

Za zmianę waluty kredytu (z wyłączeniem limitu kredytowego wielocelowego)
Uwaga:
Prowizji nie pobiera się za:
1) pierwsze przewalutowanie kredytu inwestycyjnego,
2) pierwsze przewalutowanie kredytu zaciągniętego do dnia 31 sierpnia 2010 r. na finansowanie inwestycji w nieruchomości lub lokale użytkowe lub na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na powyższe cele,
3) zmianę waluty sublimitów oraz kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP.

1%

1%

1%

1%

2.

Za zmianę warunków umowy kredytu lub pożyczki, wynikających ze zmiany marży, zmiany terminów wymagalności rat kapitałowo-odsetkowych, obniżenia limitu, zmiany wysokości rat kapitałowo-odsetkowych, zmiany terminu wykorzystania, z zastrzeżeniem  w Dziale IV pkt 8- pobierana w dniu zawarcia aneksu
Uwaga:
1) W przypadku zmiany umowy kredytu w zakresie warunków cenowych nie pobiera się prowizji od poszczególnych kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP.
2) Prowizji za zmianę harmonogramu spłaty kredytu nie pobiera się  od limitu kredytowego wielocelowego MSP oraz od kredytów funkcjonujących w ramach limitu kredytowego wielocelowego MSP.
3) Nie pobiera się prowizji za aneks do umowy kredytu walutowego umożliwiającego spłatę kredytu w walucie kredytu.
4) Nie pobiera się dodatkowo prowizji za aneks w przypadku przedterminowej spłaty kredytu lub pożyczki skutkującej zmianą harmonogramu.

  od 500,00 (dla kredytów opartych na metodzie oceny scoringowej)
od 1500,00 (dla kredytów lub pożyczki  opartych na metodzie oceny ratingowej) 

 od 1% do 2% od kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty na dzień zawarcia aneksu

 od 1% do 2% od kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty  na dzień zawarcia aneksu

do 2% nie mniej niż 300,00 (zm. terminu lub kwoty) - od kwoty zadłużenia, pozostającego do spłaty na dzień zawarcia aneksu

od 0,4% nie mniej niż 500,00 (marża) - od kwoty zadłużenia, pozostającego do spłaty na dzień zawarcia aneksu

3.

Za czynności związane ze zmianą warunków umowy, wymagające sporządzenia aneksu do umowy, inne, niż określone w pkt 2   - jednorazowo w dniu dokonania zmiany

nie mniej niż 300,00

nie mniej niż 300,00

nie mniej niż 300,00

nie mniej niż 300,00

4.

Za powtórne wydanie klientowi dokumentów przysługujących mu formalnie w procesie kredytowania (np.dokumenty związane z ustanawianiem i zwalnianiem zabezpieczeń)

80,00

80,00

80,00

80,00

5.

Inne czynności wykonane na wniosek Klienta

Zgodnie z częścią XI

Zgodnie z częścią XI

Zgodnie z częścią XI

Zgodnie z częścią XI

* dla produktów przejętego banku zgodnie z Działem VI

 1) Dotyczy kredytów udzielonych spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom, wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom nieruchomości, pośrednikom w obrocie nieruchomościami.