w złotych
1.
       
Czynności związane z przyjęciem wniosku o:

 
1) podwyższenie kredytu  100,00
2) zmianę waluty kredytu  100,00
  Uwaga:
Prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
 
 2.

    
Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia, przypomnienia lub monitu o niedopłacie lub braku spłaty 65,00
 3. Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych  do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem 115,00
4. Przeprowadzenie przez oddział inspekcji w związku z brakiem realizacji postanowień umowy dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem 150,00
5. Podwyższenie kredytu  
1) kredytu w rachunku dla firm Adm. od 2,5% min. 200,00
2) pozostałych kredytów od 1,5% min. 300,00
6. Od niewykorzystanej kwoty kredytu: według umowy z klientem
7. Za przedterminową spłatę kredytu lub jego części  - od kwoty podlegającej wcześniejszej spłacie (prowizja rekompensacyjna).
Uwaga:

Prowizja nie dotyczy kredytów o charakterze odnawialnym oraz kredytów, do których stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji, kredytów na przedsięwzięcia z udziałem funduszy z UE w części kredytów spłaconej środkami funduszy UE, spłaty kapitału ze środków uzyskanych w ramach zwrotu podatku od towarów i usług oraz w przypadku warunków, ustalonych przez Bank w umowie z klientem, skutkujących przedterminową spłatą

2%
8. Prowizja za inne zmiany warunków umowy dokonane na wniosek klienta:   
1) za zawieszenie spłaty, za zmianę okresu kredytowania, za zmianę warunków spłaty, obniżenie marży-  od kwoty kredytu pozostającej do spłaty  od 1,5% min. 300,00
2) za zmianę zabezpieczenia i za  inne zmiany nie związane ze zmianą kwot lub terminów 300,00
9. Za przeprowadzenie kontroli nieruchomości 200,00
10. Inne czynności niewymienione w Dziale związane z obsługą kredytów zgodnie z Częścią XI