w złotych
1. Za rozpatrzenie wniosku o:  0,2% nie mniej niż 150,00
1) zawarcie umowy ramowej o udzielenie gwarancji 
2)  przedłużenie terminu obowiązywania lub podwyższenie kwoty umowy ramowej o udzielenie gwarancji

Uwaga:
1) Prowizja pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.
2) W przypadku jednoczesnego rozpatrywania wniosku o podwyższenie kwoty umowy ramowej i wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania umowy ramowej należy pobrać jedną prowizję w  wysokości 0,2 % nie mniej niż 150,00, liczoną od kwoty umowy ramowej po podwyższeniu

2. Za rozpatrzenie zlecenia: 200,00
1) udzielenia gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, poręczenia wekslowego w obrocie zagranicznym,
2) zmiany warunków gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, w tym przedłużenia terminu ważności gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, podwyższenia kwoty gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by,    200,00
3) udzielenia promesy gwarancji      200,00    
  Uwaga:
1) Prowizja pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.
2) W przypadku jednoczesnego rozpatrywania zlecenia dot.  podwyższenia kwoty gwarancji, regwarancji albo akredytywy stand-by i przedłużenia terminu ważności gwarancji, regwarancji albo akredytywy stand-by, należy pobrać jedną prowizję w wysokości 200,00 zł.
3. Wystawienie promesy udzielenia gwarancji  500,00
4. Za:  
1) udzielenie przez PKO Bank Polski SA gwarancji, regwarancji lub poręczenia wekslowego oraz za otwarcie akredytywy stand-by - od kwoty zobowiązania  PKO Banku Polskiego SA , za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania,
2) podwyższenie kwoty gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by - od kwoty podwyższenia
a) dla transakcji zabezpieczonych wpłatą na rachunek PKO Banku Polskiego SA albo zabezpieczonych gwarancją albo regwarancją banku krajowego lub zagranicznego od 0,5% do 0,75%
nie mniej niż 300,00
b) dla transakcji zabezpieczonych w inny sposób od 0,6% do 2%
nie mniej niż 300,00
5. Za zmianę udzielonej gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by polegającą na przedłużeniu terminu ich ważności - prowizja jest pobierana od salda zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, jednorazowo w dniu dokonania zmiany
0,2%
nie mniej niż 300,00
nie więcej niż 1000,00
6. Za zmianę innych niż określone w pkt  4 i 5 warunków gwarancji, regwarancji lub akredytywy stand-by
300,00
7. Wypłata z gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by  lub poręczenia wekslowego - od kwoty zgłoszonego roszczenia 0,25% nie mniej niż 500,00
8. Za sporządzenie przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia tekstu gwarancji dostarczonego przez klienta 200,00
9. Pozostałe czynności związane z obsługą gwarancji, regwarancji, akredytyw stand-by i poręczeń wekslowych:  
1) udzielenie gwarancji albo regwarancji odbiegającej od wzoru obowiązującego w PKO Banku Polskim SA 300,00
2) opiniowanie, na wniosek klienta, wzoru gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by 300,00
3) negocjowanie z innym bankiem/uzgadnianie warunków gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by 500,00
4) anulowanie zlecenia udzielenia lub zmiany gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by, poręczenia wekslowego  200,00
5) przygotowanie, na wniosek klienta, zestawienia dot. gwarancji, regwarancji i akredytyw stand-by udzielonych ze zlecenia klienta 100,00
6) wystawienie duplikatu gwarancji  500,00
7) sporządzenie zmiany warunków gwarancji, regwarancji albo akredytywy stand-by w formie jednolitego tekstu gwarancji, regwarancji albo akredytywy stand-by
Uwaga:
W przypadku, gdy zmiana warunków transakcji polega na podwyższeniu kwoty lub przedłużeniu terminu ważności gwarancji, regwarancji albo akredytywy stand-by,  prowizja za sporządzenie tekstu jednolitego jest prowizją dodatkową do prowizji za przedłużenie terminu ważności lub podwyższenie kwoty gwarancji, regwarancji albo akredytywy stand-by.

300,00
8) obsługa cesji praw z gwarancji  300,00
10. Za sporządzenie i wysłanie monitu dot. zwrotu należności z tytułu wypłaconej gwarancji, akredytywy stand-by, poręczenia wekslowego
65,00
11. Inne czynności nie objęte taryfą, nie dotyczące kwot lub terminów gwarancji, regwarancji, akredytywy stand-by i poręczenia wekslowego według umowy z klientem
12.  Inne czynności zgodnie z Częścią XI
Uwaga:
Prowizje i opłaty za czynności niewymienione w Części IV w Dziale VII związane z obsługą akredytywy stand-by, ustalane są zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Części  VIII Działu  I  "Obsługa akredytyw własnych (otwieranych przez PKO Bank Polski SA)".

2) Usługa w obrocie zagranicznym nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości.