w złotych

1.

Za awizowanie lub przekazanie klientowi gwarancji (preawizu), akredytywy stand-by, zmiany gwarancji  albo akredytywy stand-by

300,00

2.

Za sporządzenie opinii, na wniosek klienta, do treści gwarancji, akredytywy stand-by

400,00

3.

Za sporządzenie opinii, na wniosek klienta, do treści żądania wypłaty z gwarancji

300,00

 

UWAGA:
Prowizja nie jest pobierana w przypadku zgłoszenia roszczenia z gwarancji za pośrednictwem PKO Banku Polskiego SA

 

4.

Pośrednictwo w zgłoszeniu roszczenia z gwarancji, akredytywy stand-by - od kwoty zgłoszonego roszczenia

0,2%
nie mniej niż 300,00

5.

Za sprawdzenie autentyczności gwarancji albo akredytywy stand-by wystawionej w formie papierowej

300,00

6.

Za przygotowanie, na wniosek klienta, zestawienia dot. gwarancji i akredytyw stand-by udzielonych na rzecz klienta

100,00

7.

Inne czynności

zgodnie z częścią XI

 

UWAGA:
Prowizje i opłaty za czynności nie wymienione w Części IV w Dziale VIII związane z obsługą akredytywy stand-by, ustalane są zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Części VIII Działu II "Obsługa akredytyw obcych (otwieranych przez inne banki)".

 

2) Usługa w obrocie zagranicznym nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości.