w złotych

1.

Rozpatrzenie:

 

1/

wniosku o zawarcie umowy ramowej o otwarcie akredytyw - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA,

0,2% nie mniej niż 150,00

2/

zlecenia podwyższenia kwoty limitu umowy ramowej o otwarcie akredytyw - od kwoty podwyższenia lub zlecenia przedłużenia terminu ważności umowy ramowej o otwarcie akredytyw – od salda niewykorzystanego limitu zobowiązania PKO Banku Polskiego SA,

0,2% nie mniej niż 150,00

3/

zlecenia otwarcia akredytywy,

200,00

4/

zlecenia zmiany warunków akredytywy, w tym podwyższenia kwoty akredytywy lub przedłużenia terminu ważności akredytywy,

200,00

 

Uwaga:
1) Prowizja pobierana jest z góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.
2) W przypadku jednoczesnego rozpatrywania zlecenia podwyższenia kwoty limitu umowy ramowej o otwarcie akredytyw i zlecenia przedłużenia terminu ważności umowy ramowej o otwarcie akredytyw, jest pobierana jedna prowizja w wysokości 0,2 %, nie mniej niż 150,00, liczoną od kwoty umowy ramowej po podwyższeniu.
3) W przypadku jednoczesnego rozpatrywania zlecenia podwyższenia kwoty akredytywy i przedłużenia terminu jej ważności, jest pobierana jedna prowizja w wysokości 200,00 zł.

 

2.

Preawiz

300,00

3.

Za:

0,2% nie mniej niż 250,00

1/

otwarcie akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania,

 

2/

podwyższenie kwoty akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty podwyższenia,

 

3/

wypłatę lub za akcept weksla, w ramach realizacji akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty wypłaty lub od kwoty weksla,

 

4/

badanie dokumentów, gdy nie dochodzi do wypłaty w ramach realizacji akredytywy pokrytej z dołu - od kwoty dokumentów.

 

 

Uwaga:
Prowizja za otwarcie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji (jeżeli wystąpi).

 

4.

Za:

0,15% nie mniej niż 250,00

1/

otwarcie akredytywy pokrytej z góry na rachunek banku pośredniczącego lub rachunek PKO Banku Polskiego SA - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania,

 

2/

podwyższenie kwoty akredytywy pokrytej z góry - od kwoty podwyższenia,

 

3/

wypłatę lub za akcept weksla, w ramach realizacji akredytywy pokrytej z góry - od kwoty wypłaty lub od kwoty weksla,

 

4/

badanie dokumentów, gdy nie dochodzi do wypłaty w ramach realizacji akredytywy pokrytej z góry - od kwoty dokumentów.

 

 

Uwaga:
Prowizja za otwarcie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji (jeżeli wystąpi).

 

5.

Pomoc w sporządzeniu zlecenia otwarcia akredytywy albo zmiany do akredytywy lub sporządzenie projektu akredytywy lub zmiany do akredytywy, jeśli formalne zlecenie nie zostało złożone w PKO Banku Polskim SA - od kwoty akredytywy

0,1% nie mniej niż 250,00 nie więcej niż 1.000,00

6.

Za zmianę otwartej akredytywy pokrytej z góry lub z dołu polegającą na przedłużeniu terminu jej ważności  – prowizja pobierana jest od salda akredytywy,  jednorazowo w dniu dokonania zmiany

0,2% nie mniej niż 250,00 nie więcej niż 1.000,00

7.

Za:

150,00

1/

inną zmianę warunków akredytywy,

 

2/

anulowanie akredytywy,

 

3/

odesłanie dokumentów, przedstawionych w ramach realizacji akredytywy, odrzuconych przez PKO Bank Polski SA

 

8.

Na zlecenie klienta ekspresowe otwarcie albo zmiana akredytywy (tj. do 8 godzin roboczych od otrzymania bezusterkowego zlecenia) - dodatkowa opłata do wymienionych w pkt 3, 4, 6 i 7

250,00

9.

Za podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta)

300,00

10.

Odroczenie terminu płatności - za każdy rozpoczęty miesiąc od daty wysłania dokumentów do klienta  – od kwoty płatnej w ramach akredytywy lub określonej w dokumentach, przedstawionych w ramach realizacji:

 

1/

akredytywy pokrytej z dołu

0,15% nie mniej niż 150,00

2/

akredytywy  pokrytej z góry

0,1%  nie mniej niż 150,00 nie więcej niż 500,00

11.

Za:

200,00

1/

indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na PKO Bank Polski SA

 

2/

anulowanie zlecenia otwarcia lub zmiany akredytywy

 

12.

Za:

100,00

1/

spisanie niewykorzystanego salda akredytywy,

 

2/

wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej wcześniejszej zapłaty,

 

3/

sporządzenie, na zlecenie klienta, projektu (draftu) akredytywy lub zmiany, jeśli formalne zlecenie zostało złożone w PKO Banku Polskim SA (za każdy projekt),

 

4/

przygotowanie, na zlecenie klienta, zestawienia dot. otwartych ze zlecenia klienta akredytyw.

 

13.

Za negocjowanie z innym bankiem warunków potwierdzenia przez ten bank akredytywy otwartej przez PKO Bank Polski SA

300,00

14.

Za sporządzenie i wysłanie monitu  dot. zwrotu należności z tytułu wypłaconej akredytywy

65,00

15.

Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym o niedostarczeniu przez klienta dokumentów niezbędnych  do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej klienta oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem

115,00

16.

Za przeprowadzenie inspekcji u klienta, w związku z brakiem realizacji przez klienta postanowień umowy, dotyczących przedkładania dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej klienta oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem akredytywy

150,00

17.

Inne czynności

zgodnie z Częścią XI Działem I

* Usługa nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości