w złotych

1.

Awizowanie treści preawizu otwarcia akredytywy obcej

250,00

2.

Awizowanie akredytywy obcej

250,00

3.

Prowizja:

 

1/

Za:
a)  za potwierdzenie akredytywy - od kwoty zobowiązania PKO Banku Polskiego SA, za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania,
b)  podwyższenie kwoty akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski SA - od kwoty podwyższenia

od 0,2% nie mniej niż 400,00

2/

za wypłatę lub negocjację – od przekazywanej kwoty lub od kwoty określonej w dokumentach

0,2% nie mniej niż 200,00

3/

za przedłużenie terminu ważności akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski SA  - prowizja jest pobierana od salda akredytywy, jednorazowo, w dniu awizowania zmiany

0,2% nie mniej niż 200,00 zł
nie więcej niż 1.000,00 zł

4/

Za:

 

a)

akcept weksla w ramach realizacji akredytywy (dotyczy akredytywy niepotwierdzonej przez PKO Bank Polski SA) -  od kwoty weksla,

200,000

b)

awizowanie zmiany do akredytywy obcej (z wyjątkiem zmiany polegającej na podwyższeniu kwoty lub przedłużeniu terminu ważności akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski SA),

 

c)

podjęcie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta),

 

d)

przekazanie akredytywy do realizacji w innym banku

 

5/

za badanie, na zlecenie klienta, dokumentów prezentowanych w ramach akredytywy dostępnej w banku innym niż PKO Bank Polski SA

300,00

 

Uwaga:
1. Prowizja za potwierdzenie akredytywy jest pobierana od wartości akredytywy powiększonej o procent tolerancji (jeżeli wystąpi).
2. Prowizja za wypłatę w ramach realizacji akredytywy nie jest pobierana w przypadku dyskonta należności z akredytywy dokumentowej.

 

4.

Przeniesienie akredytywy,w tym akredytywy stand-by, na wtórnego beneficjenta (prowizja pobierana od pierwszego beneficjenta) – od kwoty akredytywy

0,25% nie mniej niż 400,00

5.

Anulowanie akredytywy

150,00

6.

Wstępne sprawdzenie dokumentów przedstawionych w ramach realizacji akredytywy (za każdy przekazany do sprawdzenia dokument albo za każdy komplet, liczący nie więcej niż 7 dokumentów)

50,00 za jeden dokument 300,00 za komplet

7.

Odroczenie terminu płatności - za każdy rozpoczęty miesiąc od daty prezentacji dokumentów w PKO Banku Polskim SA - od kwoty płatnej w ramach akredytywy lub określonej w  dokumentach, przedstawionych w ramach realizacji:

 

1/

akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski SA lub dostępnej w PKO Banku Polskim SA przez negocjację lub przez akceptację

0,15% nie mniej niż 150,00

2/

akredytywy niepotwierdzonej przez PKO Bank Polski SA

0,1% nie mniej niż 150,00 nie więcej niż 500,00

 

Uwaga:
Prowizja za odroczenie terminu płatności nie jest pobierana w przypadku dyskonta należności z akredytywy dokumentowej

 

8.

Spisanie niewykorzystanego salda akredytywy

100,00

9.

Rozpatrzenie wniosku o dyskonto należności z akredytywy dokumentowej 

Uwaga:
Prowizja pobierana jest z góry

200,00

10.

Dyskonto należności z akredytywy dokumentowej       

od 0,5% do 1,5% kwoty dyskontowanej należności nie mniej niż 400,00

11.

Sporządzenie, na zlecenie klienta, opinii na temat warunków akredytywy obcej albo jej projektu

do negocjacji nie mniej niż 300,00, nie więcej niż 600,00

12.

Obsługa rembursu ustanowionego w PKO Banku Polskim SA

200,00

13.

Wystawienie nieodwołalnego zobowiązania rembursowego

0,2% nie mniej niż 400,00

14.

Przygotowanie, na zlecenie klienta, zestawienia dot. akredytyw otwartych na rzecz klienta

100,00

15.

Inne czynności

zgodnie z częścią XI działem I

 * Usługa nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości