w złotych

1.

Prowadzenie rachunku do rejestracji lub przechowywania instrumentów finansowych, zwanego dalej "Rachunkiem" (opłata pobierana miesięcznie):

13,50

 

Uwaga:
Jeżeli łączna opłata z tytułu przechowywania instrumentów finansowych (pkt 2) będzie równa albo większa niż  13,50 zł, opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się.

 

2.

Przechowywanie instrumentów finansowych:

dla portfela o wartości powyżej 20 mln zł stawki opłat mogą być ustalane indywidualnie

1/

bony skarbowe i bony NBP

0,00

2/

dłużne papiery wartościowe, dla których PKO Bank Polski SA pełni rolę agenta emisji (obligacje komunalne, papiery korporacyjne)

0,00

3/

obligacje Skarbu Państwa rejestrowane w KDPW S.A.

0,01 % p.a.

4/

udziałowe papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym

0,10 % p.a.

5/

inne instrumenty finansowe

negocjowane

 

Uwaga dotycząca ppkt 1-4:
Opłata naliczana i pobierana miesięcznie od wartości rynkowej udziałowych papierów wartościowych oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych, zdeponowanych na koniec ostatniego dnia danego miesiąca na każdym z rachunków prowadzonych na rzecz Klienta.

 

3.

Opłaty rozliczeniowo-operacyjne na rynku krajowym (naliczane i pobierane miesięcznie za każdą wykonaną operację lub rozliczenie):

 

1/

realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym:

 

a)

z PKO Bankiem Polskim SA (dłużne papiery wartościowe)

17,00

b)

z podmiotem innym niż PKO Bank Polski SA

20,00

2/

realizacja instrukcji rozliczeniowych transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym za pośrednictwem:

 

a)

DM PKO Banku Polskiego

0,00

b)

innego brokera niż DM PKO Banku Polskiego

15,00

3/

przyjęcie lub wydanie do lub z depozytu instrumentów finansowych w formie materialnej, dla których PKO Bank Polski SA nie jest agentem emisji

50,00

4/

anulowanie lub korekta instrukcji rozliczeniowej

30,00

5/

transfer instrumentów finansowych na:

 

a)

inny rachunek Klienta prowadzony przez PKO Bank Polski SA (za każdy instrument finansowy)

5,00

b)

rachunek Klienta prowadzony przez inny podmiot niż PKO Bank Polski SA (za każdy instrument finansowy)

50,00

6/

blokada papierów wartościowych:

 

a)

zabezpieczających wierzytelności wobec PKO Banku Polskiego SA

30,00

b)

zabezpieczających wierzytelności wobec innych banków niż PKO Bank Polski SA

100,00

4.

Obsługa papierów wartościowych na rynkach zagranicznych:

 

1/

prowadzenie Rachunku i przechowywanie papierów wartościowych (opłata naliczana i pobierana miesięcznie od wartości rynkowej udziałowych papierów wartościowych oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych zdeponowanych na koniec ostatniego dnia danego miesiąca na każdym z rachunków prowadzonych na rzecz Klienta)

0,05% p.a.

2/

realizacja instrukcji rozliczeniowych - za każdą zrealizowaną instrukcję rozliczeniową dotyczącą transakcji z:

 

a)

PKO Bankiem Polskim SA

równowartość w złotych EUR 15,00

b)

podmiotem innym niż PKO Bank Polski SA

równowartość w złotych EUR 20,00

5.

Inne czynności:

 

1/

wydanie wyciągu z Rachunku

1,50

2/

wydanie opinii albo udzielenie informacji audytorom klienta dotyczącej Rachunku

100,00

3/

obsługa i przekazanie w imieniu i na zlecenie Klienta dokumentów dotyczących przyjęcia oferty na rynku publicznym (rynek pierwotny lub wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji)

100,00

4/

wysłanie wydruku historii Rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc (za każdy miesiąc)

10,00

5/

wysłanie potwierdzenia rozliczenia transakcji na instrumentach finansowych lub odpisu dokumentu

10,00

6/

inne czynności dodatkowo uzgodnione z Klientem

negocjowane

6.

Zwrot kosztów z tytułu:

 

1/

opłat depozytowych pobieranych przez instytucje depozytowe (krajowe i zagraniczne) związanych z przechowywaniem aktywów na rzecz Klienta - nie dotyczy obligacji Skarbu Państwa rejestrowanych w KDPW S.A.

w wysokości faktycznie poniesionych kosztów

2/

opłat transakcyjnych pobieranych przez instytucje depozytowe (krajowe i zagraniczne) oraz domy maklerskie (krajowe i zagraniczne) - związanych z realizacją dyspozycji Klienta

3/

opłat związanych z tłumaczeniem dokumentów niezbędnych do wykonania dyspozycji Klienta

4/

opłat związanych z reprezentowaniem Klienta na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

5/

innych kosztów związanych z usługami świadczonymi dla Klienta i wykonywaniem jego dyspozycji

 * Stawki prowizji i opłat netto -  mogą ulec zmianie o stawkę stosowanego podatku  wynikającego z przepisów prawa podatkowego.