w złotych

1.

Wydanie:

 

1/

zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń

Za przygotowanie dokumentu w oparciu o informacje z okresów wcześniejszych niż rok wstecz liczony od daty złożenia wniosku pobierana jest dodatkowa opłata równa wartości stawki podstawowej za każdy rozpoczęty wcześniejszy roczny okres, którego informacja dotyczy
Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za wydanie zaświadczenia o numerze rachunku bankowego celem przedłożenia w Urzędzie Skarbowym

30,00

2/

opinii bankowej o kliencie, o zdolności kredytowej klienta

od 100,00

3/

informacji dla firmy audytorskiej o rachunku klienta

100,00

4/

czeków - za każdy blankiet

5,00

5/

zestawienia operacji na rachunku w formie wydruku komputerowego- za dokument

20,00

 

2.

Potwierdzenie czeku

30,00

3.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (blankietów czekowych)

30,00 niezależnie od ilości

4.

Dokonanie:

 

1/

blokady środków na życzenie klienta

50,00

2/

zmiany karty wzorów podpisów

20,00

3/

ustanowienia, zmiany, odwołania pełnomocnictwa- za każdą czynność

15,00

4/

ustanowienia pełnomocnictwa dla innej instytucji finansowej do rachunku klienta (jako zabezpieczenie należności) - jednorazowo

Uwaga:
Opłata nie dotyczy ustanowienia pełnomocnictwa na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej

100,00

5/

likwidacji rachunku na życzenie klienta przed upływem trzech miesięcy od daty otwarcia

100,00

6/

zmiany danych na przelewie, wycofania przelewu

10,00

5.

Za przygotowanie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków obsługi rachunków  bankowych, w tym warunków cenowych - opłata pobierana z góry

100,00

 

Opłata nie dotyczy:
1) wniosku o ustalenie oprocentowania depozytu automatycznego na warunkach indywidualnych oraz lokaty na warunkach negocjowanych,
2) instytucji charytatywnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, ofert kierowanych do nowych klientów, jednostek PKO Banku Polskiego SA: związków zawodowych, kas zapomogowo-pożyczkowych, funduszy socjalnych

 

6.

Przelew środków pochodzących z rachunku terminowej lokaty na rachunki prowadzone w innych bankach (w przypadku braku rachunku bieżącego)

8,00

7.

Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej środków pochodzących z zerwania/wygaśnięcia standardowych lokat terminowych ( klienci nie posiadający rachunku bieżącego)

1,75% nie mniej niż 6,00

8.

Za wykonanie następujących czynności w ramach iPKO lub iPKO biznes  - od każdej czynności:

 

1/

zablokowanie dostępu lub zablokowanie numeru klienta

0,00

2/

odblokowanie dostępu lub odblokowanie numeru klienta:

 

a)

za pośrednictwem oddziału

0,00

b)

za pośrednictwem Serwisu telefonicznego

0,00

c)

za pośrednictwem Serwisu internetowego

X

3/

wydanie duplikatu numeru klienta - jednorazowo

5,00

4/

ustalanie i modyfikowanie  listy płatności - od każdej pozycji:

 

a)

za pośrednictwem oddziału

5,00

b)

za pośrednictwem Serwisu telefonicznego

0,00

c)

za pośrednictwem Serwisu internetowego

0,00

5/

wydanie nowego narzędzia autoryzacyjnego do korzystania z usługi iPKO Biznes, w przypadku zagubienia

 

 

- karta kodów jednorazowych w formie karty chip - jednorazowo

50,00

 

- czytnik - jednorazowo

50,00

6/

przywrócenie pierwotnego hasła do skrzynki poczty internetowej-jednorazowo

10,00

7/

przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego

0,10

8/

za jednorazowe kody autoryzacji wysyłane SMS-em na telefon komórkowy do potwierdzenia operacji

0,00

9/

administrowanie przez Bank uprawnieniami użytkowników i parametryzacji iPKO biznes:

 

a)

za przejęcie przez PKO Bank Polski SA funkcji administratora uprawnieniami użytkowników oraz za parametryzację usługi iPKO biznes - jednorazowo:

 

 

- wspólnoty mieszkaniowe

15,00

 

- posiadacze specjalnego zestawu "Zarządca"

0,00

 

- pozostali klienci

60,00

b)

za zmianę, na wniosek Klienta, parametryzacji systemu lub uprawnień użytkowników - jednorazowo:

 

 

- wspólnoty mieszkaniowe

10,00

 

- posiadacze specjalnego zestawu "Zarządca"

0,00

 

- pozostali klienci

30,00

c)

miesięczna opłata abonamentowa za moduł PKO Cash

0,00

d)

wydanie narzędzia uwierzytelniającego w formie tokena mobilnego

0,00

9.

EmailMoney

0,00