Dział III. Czynności związane z obrotem bonami skarbowymi, lokatami, funduszami inwestycyjnymi, transakcjami wymiany walut, terminowymi transakcjami stopy procentowej, transakcjami i operacjami dotyczącymi papierów wartościowych, z obligacjami, emisją papierów korporacyjnych

 

 

w złotych

1.

Czynności związane z obrotem bonami skarbowymi, na podstawie umów zawartych do dnia 14 stycznia 2005 r., dotyczące:

 

1/

prowadzenia depozytu bonów skarbowych:

0,00

2/

przeniesienia bonów skarbowych klienta do innego banku posiadającego konto depozytowe w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych w NBP

100,00

3/

zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie wierzytelności PKO Banku Polskiego SA

0,00

4/

zablokowania bonów skarbowych pod zabezpieczenie innych wierzytelności niż wierzytelności PKO Banku Polskiego SA

100,00

2.

Czynności związane z prowadzeniem rachunku negocjowanych lokat terminowych:

 

1/

otwieranie i prowadzenie rachunku negocjowanych lokat terminowych

0,00

2/

zablokowanie lokaty terminowej na rachunku negocjowanej lokaty terminowej ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności innych niż wierzytelności PKO Banku Polskiego SA

100,00

3.

Zawarcie:

 

1/

negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut

0,00

2/

negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut

0,00

4.

Zawarcie terminowej transakcji stopy procentowej

0,00

5.

Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, w związku z transakcjami DM PKO Banku Polskiego z tytułu realizacji transakcji i innych operacji dotyczących papierów wartościowych, praw pochodnych, jednostek uczestnictwa i funduszy inwestycyjnych:

 

1/

wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego

0,00

2/

przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA  na rachunki DM PKO Banku Polskiego

0,00

3/

wypłaty gotówkowe z rachunków DM PKO Banku Polskiego

0,00

6.

Czynności wykonywane w placówkach PKO Banku Polskiego SA, dotyczące skarbowych obligacji detalicznych:

 

1/

wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunki DM PKO Banku Polskiego celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych

0,00

2/

przelewy z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA, na rachunki DM PKO Banku Polskiego, celem nabycia skarbowych obligacji detalicznych

0,00

3/

wypłaty gotówkowe związane z realizacją praw i pożytków z tytułu posiadania skarbowych obligacji detalicznych zarejestrowanych w Rejestrze Nabywców Obligacji

0,00

7.

Emisja papierów korporacyjnych

 

1/

za organizację lub podwyższenie wartości programu emisji

od 0,1% wartości programu emisji lub podwyższenia

2/

za gwarancję uplasowania emisji

od 0,2% wartości programu emisji

3/

za obsługę programu emisji

nie mniej niż 4 000,00 rocznie

4/

za organizację emisji serii obligacji albo transzy weksli

według umowy z klientem

5/

za zmianę, na wniosek klienta, warunków programu emisji w zakresie:

 

a)

wydłużenia trwania programu

od 0,1% wartości programu emisji

b)

innych warunków programu

nie mniej niż 2.000,00

6/

wydanie wtórnika bonu wekslowego PKO Banku Polskiego SA na wniosek inwestora w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty

nie mniej niż 100,00 + koszty ogłoszeń

8.

Miesięczna opłata abonamentowa za administrowanie usługą Inwest

3,00