w złotych

1.

Sporządzenie i wysłanie do dłużników z tytułu wierzytelności zarządzanych przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji albo Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w Obszarze Zarządzania Ryzykiem:

 

1/

zawiadomienia, powiadomienia lub monitu związanego z zaległością w spłacie

odpowiednio w częściach związanych z obsługą rachunków i kredytów

2/

wezwania do zapłaty

30,00

2.

Zmiana warunków spłaty wierzytelności trudnej (w rozumieniu przepisów wewnętrznych dotyczących zasad zarządzania wierzytelnościami trudnymi w Banku) zarządzanej przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji albo Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w Obszarze Zarządzania Ryzykiem:

 

1/

w formie aneksu do obowiązującej umowy lub w formie umowy restrukturyzacyjnej - od kwoty objętej aneksem lub umową

0% - 2%

2/

udzielenie ulgi w spłacie

0,00

3.

Zajęcie egzekucyjne rachunku i realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - od każdej wyegzekwowanej kwoty w ramach jednego zajęcia

30,00

4.

Udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1, 2 i 2a, z zastrzeżeniem art.110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1376)

Uwaga:
1) Cena obejmuje podatek od towarów i usług
2) Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności

25,00

4a

Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe

25,00

5.

Realizacja zlecenia "Płatności ustalonej" - za każdą płatność
Uwaga:
Usługa w administrowaniu od 24 lipca 2015 r.

2,99

5a.

Zlecenie zmienne (o zmiennej kwocie i terminie)
(od 24 lipca 2015 r.)

 
1/opłaty pobierane z rachunku płatnika 
arealizacja Zlecenia zmiennego – za każde zlecenie z rachunku płatnika0,99
bustanowienie/modyfikacja Zlecenia zmiennego za pośrednictwem oddziału, serwisu telefonicznego, serwisu internetowego0,00
2/opłata miesięczna pobierana z rachunku odbiorcy - za korzystanie z usługi Zleceń zmiennych wpływających na rachunek odbiorcy 10,00

6.

Wydanie kopii i wtórników dowodów źródłowych-od każdego załącznika (wyłącznie w ramach indywidualnych umów z klientem)

3,00

7.

Za administrowanie poleceniami przelewu bez pokrycia, czekami przyjętymi "do inkasa"- od każdego polecenia przelewu lub czeku

25,00