Spółdzielnie mieszkaniowe

 

 

w złotych

1.

Wcześniejsza całkowita lub częściowa spłata kredytu

0,00

2.

Wydanie na życzenie kredytobiorcy lub poręczyciela zaświadczenia o aktualnym stanie zadłużenia

150,00

3.

Zawarcie umowy ugody - od kwoty należności objętej umową

do 2% nie mniej niż 300,00

4.

Zmiana formuły spłaty kredytów objętych pomocą Skarbu Państwa w spłacie (zmiana formuły spłaty z ilorazu na normatyw)

do 2% nie mniej niż 100,00

5.

Czynności związane z obsługą kredytów:

 

1/

sporządzenie i wysłanie pisma (zawiadomienia, przypomnienia, monitu) o niedopłacie lub braku spłaty kredytu, raty (rat) kredytu lub odsetek z tytułu udzielonych kredytów

50,00

2/

sporządzenie i wysłanie pisma wypowiadającego umowę o kredyt

200,00

3/

powtórne wydanie klientowi dokumentu (zaświadczenia, zezwolenia, odpisu, kserokopii) przysługującego formalnie w procesie kredytowania

150,00

4/

wydanie zaświadczenia o historii kredytu

500,00

5/

pisma informującego kredytobiorcę o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata 

100,00

6/

opinia bankowa

200,00

6.

Wydanie indywidualnych promes lub zgód Banku na bezciężarowe

 

1/

odłączenie nieruchomości, powstałej  w przypadku podziału nieruchomości obciążonej hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu,

nie mniej niż 150,00

2/

ustanowienie odrębnej własności lokalu zrealizowanego w ramach kredytowanej przez Bank inwestycji mieszkaniowej, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości obciążonej hipoteką stanowiącą zabezpieczenie kredytu,

nie mniej niż 150,00

7.

Inne czynności związane ze zmianą warunków umowy, wykonywane na życzenie kredytobiorcy wymagające sporządzenia aneksu do umowy

nie mniej niż 150,00

8.

Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy lub za kredytobiorcę, niewymagające sporządzenia aneksu do umowy kredytu

nie mniej niż 100,00

9.

Udzielenie pisemnej informacji stanowiącej tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1, 2 i 2a w związku z art.110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376)

Uwaga:
Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności

50,00

10.

Wyciągi bankowe z rachunków przeznaczonych do obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu - za każdy dodatkowy wyciąg wydany na żądanie klienta

 10,00