Lp.  

PKO Konto za Zero (umowy zawarte od 1 października 2014 r.)

PKO Konto bez Granic Konto AURUM Konto Platinium II
     w złotych w złotych w złotych w złotych
I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE                  
1. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 1)

0,00 - rachunek z kartą debetową

6,90 - w pozostałych przypadkach

17,90 0,00 - jeżeli systematyczne  wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wynoszą nie mniej niż 9 000 złotych  lub średnie saldo depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim SA wynosi nie mniej niż 150 000 złotych 2)

0,00 - dla jednego rachunku otwartego w ramach pakietu SUKCES 3)

30,00 -  w pozostałych przypadkach

 

 

0,00- jeżeli systematyczne  wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wynoszą nie mniej niż
20 000 złotych  lub średnie saldo depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim SA wynosi nie mniej niż 250 000 złotych 2  albo  gdy zawarto umowę ramową o świadczenie usług bankowości prywatnej

80,00 - w pozostałych przypadkach

2. Przelew/przelew predefiniowany - realizacja dyspozycji przekazania środków, z wyjątkiem dyspozycji wymienionych w pkt 3:        

1/

pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO Banku Polskim SA  (w tym na rachunki prowadzone na rzecz tego samego Posiadacza rachunku prowadzone przez inne spółki PKO Banku Polskiego SA z siedzibą na terytorium RP):        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA  0,00 0,00 0,00 0,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego  0,00 0,00 0,00 0,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym  0,00 0,00 0,00 0,00

2/

na pozostałe rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA  5,994 0,00 0,00 0,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego  2,994 0,00 0,00 0,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego  0,00 0,00 0,00 0,00

3/

na rachunki w innym banku, z zastrzeżeniem ppkt.4:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA  5,99 0,00 0,00 0,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego  2,99 0,00 0,00 0,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym  0,00 0,00 0,00 0,00

4/

na rachunki do ZUS i Urzędu Skarbowego:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA  6,99 0,00 0,00 0,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego  4,00 0,00 0,00 0,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego  0,00 0,00 0,00 0,00
3. Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew "Na numer telefonu")        

1/

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA        

a/

za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00

b/

w kanale mobilnym 0,00 0,00 0,00 0,00

2/

w kanale mobilnym na rachunki prowadzone w innym banku 5) 0,99 0,00 0,00 0,00
4. Realizacja zleceń o charakterze pilnym na rachunki w innych bankach, złożonych w oddziale PKO Banku Polskiego SA, z wyłączeniem zleceń do ZUS 6)  9,00 9,00 9,00 9,00
5.  Realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski SA bankach za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA:        

1/

 w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł  20,00   20,00   20,00   20,00

2/

 w kwocie niższej niż 1 000 000 zł  40,00  40,00  40,00  40,00
6. Polecenie zapłaty - każdorazowa realizacja dyspozycji przekazania środków:        

1/

z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA  0,00 0,00 0,00 0,00

2/

z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w innych bankach  (opłata jest pobierana od dłużnika)  1,00 0,00 0,00 0,00
7. Zlecenie zmienne (o zmiennej kwocie i terminie)        

1/

ustanowienie/modyfikacja zlecenia w oddziale PKO Banku Polskiego SA albo za pośrednictwem serwisu telefonicznego albo serwisu internetowego albo kanału mobilnego 5) 0,00 0,00 0,00 0,00
2/ każdorazowa realizacja zlecenia 0,99 0,99 0,99 0,99
8. Realizacja zlecenia "Płatności ustalonej" - za każdą płatność 7) 2,99 2,99 2,99 2,99
9. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie):        

1/

ustanowienie zlecenia stałego:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA  2,994) 0,00 0,00 0,00

b/

za pośrednictwem:        
  - serwisu telefonicznego  2,00 0,00 0,00 0,00
  - serwisu internetowego  0,00 0,00 0,00 0,00

2/

realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunek, za każdą należność wymienioną w zleceniu  0,00 0,00 0,00 0,00

3/

modyfikacja zlecenia stałego:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA  4,00 0,00 0,00 0,00

b/

za pośrednictwem:        
  - serwisu telefonicznego  1,00 0,00 0,00 0,00
  - serwisu internetowego  0,00 0,00 0,00 0,00
II KARTA DEBETOWA PKO EKSPRES        
10. Wydanie karty ze standardowym wizerunkiem  0,00  0,00  0,00  0,00
11. Obsługa karty - opłata miesięczna

  0,00 - gdy
dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku 8)
 

6,90 - w pozostałych przypadkach

 0,00 0,00   0,00
12.  Wznowienie karty ze standardowym wizerunkiem albo z wizerunkiem z galerii9)  0,00  0,00  0,00  0,00
13. Wydanie karty z wizerunkiem z galerii albo
zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek z galerii albo
zmiana wizerunku karty w ramach galerii9)
 14,90  14,90  14,90  14,90
14. Przewalutowanie operacji dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska – od wartości operacji 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
III OPERACJE GOTÓWKOWE                           
15. Wypłaty gotówkowe – jeśli nie określono inaczej, za każdą operację od wartości operacji:        
1/ w agencjach (do wysokości kwoty podanej w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA, w tym przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres) lub w oddziałach PKO Banku Polskiego SA  0,00  0,00  0,00  0,00
2/ w kraju - przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub za pośrednictwem kanału mobilnego        

a

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA 0,00 0,00 0,00 0,00

b

w bankomatach innych niż PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,00 0,00 0,00 0,00

c

w oddziałach banków innych niż PKO Banku Polskiego SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym 5) 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00

d

towarzysząca operacji bezgotówkowej (Cashback) - za każdą operację 5) 1,00 0,00 0,00 0,00

e

w urzędach pocztowych 5) 3% nie mniej niż 5,00 0,00 0,00 0,00
3/ za granicą - przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres        
a  w bankomatach 3 % nie mniej niż 10,00  0,00 0,00 0,00
b w oddziałach banków innych niż PKO Banku Polskiego SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym  3 % nie mniej niż 10,00  3 % nie mniej niż 10,00  3 % nie mniej niż 10,00  3 % nie mniej niż 10,00 
16. Przechowywanie gotówki, zaawizowanej przez Klienta do wypłaty zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego SA i nieodebranej w ciągu 2 dni roboczych - od awizowanej kwoty  0,2%  0,2%  0,2%  0,2%
IV USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM, KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ BANKOWOŚCIĄ ELEKTRONICZNĄ (iPKO)                  
17. Otwarcie nowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z zachowaniem dotychczasowego numeru rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, prowadzonego przez PKO Bank Polski SA  50,0010)  50,0011)  50,0012)  0,00
18. Zmiana rachunku z prowadzonego w ramach wyższego pakietu na niższy pakiet (na wniosek Posiadacza rachunku)  x  x  50,00  50,00
19. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie   30,00  30,00  30,00  30,00
20. Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego 13)  0,29  0,29  0,29  0,29
21. Ustalenie  lub modyfikacja listy płatności za pośrednictwem oddziału lub serwisu telefonicznego - od każdej pozycji  1,00  0,00  0,00  0,00
22.  Sporządzenie i przekazywanie pocztą na terenie kraju:        
1/  wyciągów, zbiorczego zestawienia operacji (częściej niż raz w miesiącu) - każdorazowo  6,00  6,00  6,00  6,00
2/  wyciągu, zbiorczego zestawienia operacji - raz w miesiącu  0,00   0,00   0,00   0,00
23.  Powiadomienia  o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej:        
1/ pocztą elektroniczną  0,00   0,00   0,00   0,00
2/ w formie wiadomości tekstowej SMS - opłaty pobierane w miesiecznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi:        
a/  pakiet 40 SMS:        
  - do 40 szt. SMS  6,00   0,00   0,00   0,00
  - kolejne SMS powyżej 40 szt. - za każdy SMS  0,20   0,00   0,00   0,00
b/  powiadomienia w formie wiadomości tekstowej SMS - za każdy SMS (opłata liczona jako iloczyn liczby wysyłanych SMS i stawki opłaty) opłaty)  0,25   0,00   0,00   0,00
24.  Informacja o saldach na skrzynkę poczty internetowej:        
1/  przekazywanie informacji o zmianach sald - miesięczna opłata abonamentowa  3,00   0,00   0,00   0,00
2/  przywrócenie pierwotnego hasła  0,00   0,00   0,00   0,00
25.  Dzienne powiadomienia o wysokości salda lub 5 ostatnich operacjach na rachunku w ramach usługi "Informacja SMS" - miesięczna opłata abonamentowa  7,00   0,00   0,00   0,00
26.

 Pakiet "INFO" obejmujący usługi wymienione w pkt 24 i 25 – miesięczna opłata abonamentowa

 8,00   0,00   0,00   0,00
27.  Sporządzenie i wydanie potwierdzenia operacji realizowanej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:        
1/  w oddziale PKO Banku Polskiego SA  2,50  0,00  0,00  0,00
2/  wysłanie pocztą  6,00  6,00  6,00  6,00
28.  Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres  0,00  0,00  0,00  0,00
29.  Wydrukowanie w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o wysokości salda rachunku/wolnych środków, przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres - za każdy wydruk  1,99  1,99  1,99  1,99
30.  Wydrukowanie w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o ostatnich 5 operacjach rozliczonych na rachunku, do którego wydano kartę debetową PKO Ekspres - za każdy wydruk  1,99  1,99  1,99  1,99
31.  Odtworzenie w formie papierowej kodu PIN dla karty debetowej PKO Ekspres  10,00  10,00  10,00  10,00
32.  Zmiana kodu PIN dla karty debetowej PKO Ekspres w bankomacie  0,00  0,00  0,00  0,00
33.  Skorzystanie z dopuszczalnego salda debetowego - miesięcznie 14)  5,00  0,00  0,00  0,00
34.  Sporządzenie i wysłanie zawiadamienia / monitu związanego z powstaniem zadłużenia przeterminowanego  15,00  15,00  15,00  15,00

1) W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana.

2) Sposób liczenia średniego salda depozytów oraz wykaz depozytów uwzględnianych do wyliczenia średniego salda określony jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

3) Dotyczy: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych będących wspólnikami spółek jawnych, partnerów i członków zarządów spółek partnerskich, osób fizycznych będących komplementariuszami i komandytariuszami w spółkach komandytowych, osób fizycznych będących komplementariuszami w spółkach komandytowo-akcyjnych, członków zarządów w spółkach z o.o., w spółkach akcyjnych, w spółdzielniach, dyrektorów i zastępców dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

4) Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na:

    a)  rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka,

    b)  rachunek Karty PKO Junior  tego samego Posiadacza,

   c) rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego rodzica.

5) Usługa dostępna w kanale mobilnym od dnia podanego w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA

6) Zlecenie zostanie zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostało złożone w oddziale co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. Godzina graniczna złożenia do realizacji zleceń płatniczych o charakterze pilnym, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia wskazana jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

7) Usługa w administrowaniu do dnia 24 lipca 2015 r.

8) Dotyczy operacji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę. Okres, za który jest pobierana opłata miesięczna za kartę uzależniony jest od daty wydania karty. Kwota operacji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowania operacji dokonanej kartą zmniejsza sumę wartości i liczbę operacji bezgotówkowych.

9) Wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem z galerii następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana ze standardowym wizerunkiem

10) Opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto bez Granic,  Konto Aurum, Konto Platinium II, PKO Konto Rodzica. Opłaty nie pobiera się również od klientów, którym po ukończeniu granicy wieku automatycznie przekształcono rachunek na SUPERKONTO, przy czym opłaty nie pobiera się przez rok od przekształcenia rachunku w SUPERKONTO.

11) Opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti, PKO Konto dla Młodych, SUPERKONTO STUDENT, PKO Konto za Zero, Konto Aurum, Konto Platinium II, PKO Konto Rodzica. Opłaty nie pobiera się również od klientów, którym po ukończeniu granicy wieku automatycznie przekształcono rachunek na SUPERKONTO, przy czym opłaty nie pobiera się przez rok od przekształcenia rachunku w SUPERKONTO.

12) Opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT, SUPERKONTO, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto za Zero, PKO Konto Pogodne, PKO Konto bez Granic, Konto Platinium II, PKO Konto Rodzica.

13) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych operacji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty.

14) Opłata pobierana pierwszego dnia, w którym Posiadacz rachunku skorzystał z dopuszczalnego salda debetowego. Za skorzystanie z dopuszczalnego salda debetowego w kwocie do 10 zł opłata nie jest pobierana.