Lp.   PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte od 10 stycznia 2014 r.)

     w złotych  w złotych w złotych w złotych
I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE                  
1. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 1)

 0,00

0,00 - dla Posiadaczy, którzy otworzyli w PKO Banku Polskim SA na rzecz dziecka poniżej 13 roku życia PKO Konto Dziecka a rachunek nadal jest prowadzony

15,00 - w pozostałych przypadkach

0,00

0,00

2. Przelew/przelew predefiniowany - realizacja dyspozycji przekazania środków, z wyjątkiem dyspozycji wymienionych w pkt 3:        

1/

pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO Banku Polskim SA  (w tym na rachunki prowadzone na rzecz tego samego Posiadacza rachunku prowadzone przez inne spółki PKO Banku Polskiego SA z siedzibą na terytorium RP):        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA  0,00 0,00 0,00 0,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego  0,00 0,00 0,00 0,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym  x/0,002) 0,00 0,00 0,00

2/

na pozostałe rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA  0,00 5,993) 5,99 5,993)

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego  0,00  2,993) 2,99 2,993)

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym x/0,002)  0,703) 0,00 0,00

3/

na rachunki w innym banku, z zastrzeżeniem ppkt.4:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA  0,00 8,00 8,00 8,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego  0,00 2,99 2,99 2,99

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym  x/0,002)  0,70 0,00 0,00

4/

na rachunki do ZUS i Urzędu Skarbowego:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA  x 9,00 9,00 9,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego  x 4,00 4,00 4,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego  x 2,00 0,00 0,00
3. Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew "Na numer telefonu")        
1/ na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA        
a/ za pośrednictwem serwisu internetowego x/0,002) 0,00 0,00 0,00
b/ w kanale mobilnym x 0,00 0,00 0,00
2/ w kanale mobilnym na rachunki prowadzone w innym banku 4) x  0,99 0,99 0,99
4. Realizacja zleceń o charakterze pilnym na rachunki w innych bankach, złożonych w oddziale PKO Banku Polskiego SA, z wyłączeniem zleceń do ZUS 5)  x 10,00 9,00 9,00
5. Realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski SA bankach za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA:        

1/

 w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł  x  20,00  x  20,00

2/

 w kwocie niższej niż 1 000 000 zł  x  40,00  x  40,00
6. Polecenie zapłaty – każdorazowa realizacja dyspozycji przekazania środków:        

1/

z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA  x 0,00 x 0,00

2/

z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w innych bankach (opłata jest pobierana od dłużnika)  x 1,00 x 1,00
7. Zlecenie zmienne (o zmiennej kwocie i terminie)        
1/ ustanowienie/modyfikacja zlecenia w oddziale PKO Banku Polskiego SA albo za pośrednictwem serwisu telefonicznego albo serwisu internetowego albo kanału mobilnego 4) x 0,00 x 0,00
2/ każdorazowa realizacja zlecenia x 0,99 x 0,99
8. Realizacja  zlecenia "Płatności ustalonej" - za  każdą płatność 6) x 2,99 x 2,99
9. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie):        

1/

ustanowienie zlecenia stałego:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA  x 2,993) 2,997) 2,993)

b/

za pośrednictwem:        
  - serwisu telefonicznego  x 2,00 2,00 2,00
  - serwisu internetowego  x 0,00 0,00 0,00

2/

realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunek, za każdą należność wymienioną w zleceniu  x 2,503) 1,507) 1,503)

3/

modyfikacja zlecenia stałego:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA  x 4,00 4,00 4,00

b/

za pośrednictwem:        
  - serwisu telefonicznego  x 1,00 1,00 1,00
  - serwisu internetowego  x 0,00 0,00 0,00
II KARTA DEBETOWA PKO EKSPRES        
10. Wydanie karty ze standardowym wizerunkiem  x 0,00  0,00   0,00 
11. Obsługa karty - opłata miesięczna  x  0,00 - gdy dokonano operacji na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku 8)

4,90 - w pozostałych przypadkach
 0,00 - gdy dokonano 2 operacje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do rachunku 8)

3,90 zł - w pozostałych przypadkach
 0,00 - gdy dokonano min. 5 operacji bezgotówkowych8),
1,00 - gdy dokonano 4 operacje  bezgotówkowe8),
2,00 - gdy dokonano 3 operacje  bezgotówkowe8),
3,00 - gdy dokonano 2 operacje  bezgotówkowe8),
4,00 - gdy dokonano 1 operację  bezgotówkową8)1,
5,00 - gdy nie dokonano operacji bezgotówkowych8)
12. Wznowienie karty ze standardowym wizerunkiem albo z wizerunkiem z galerii 9)  x  0,00  0,00  0,00
13. Wydanie karty z wizerunkiem z galerii albo
zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek z galerii albo
zmiana wizerunku karty w ramach galerii 9)
 x  14,90  14,90  14,90
14. Przewalutowanie operacji dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska – od wartości operacji x 3,5% 3,5% x
III OPERACJE GOTÓWKOWE                           
15. Wypłaty gotówkowe – jeśli nie określono inaczej, za każdą operację ora wartości operacji:        
1/ w agencjach (do wysokości kwoty podanej w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA, w tym przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres) lub w oddziałach PKO Banku Polskiego SA  0,00  0,00  0,00  0,00
2/ w kraju - przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub za pośrednictwem kanału mobilnego        

a/

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA   x  0,00  0,00  0,00

b/

w bankomatach innych niż PKO Banku Polskiego SA   x   3 % nie mniej niż 5,00  0,00  0,00

c/

w oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA lub punktach  świadczących  usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym 4)   x  3 % nie mniej niż 5,00  3 % nie mniej niż 5,00  3 % nie mniej niż 5,00

d/

towarzysząca operacji bezgotówkowej (Cashback) - za każdą operację 4)  x  1,00  1,00  1,00

e/

w urzędach pocztowych 4)  x  3 % nie mniej niż 5,00  3 % nie mniej niż 5,00  3 % nie mniej niż 5,00
3/ za granicą - przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres:        

a/

w bankomatach  x  3 % nie mniej niż 10,00  0,00  0,00

b/

w oddziałach banków innych niż PKO Banku Polskiego SA lub punktach  świadczących  usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym za granicą  x  3 % nie mniej niż 10,00  3 % nie mniej niż 10,00  3 % nie mniej niż 10,00
16. Przechowywanie gotówki, zaawizowanej przez Klienta do wypłaty zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego SA i nieodebranej w ciągu 2 dni roboczych - od awizowanej kwoty  0,2%  0,2%  0,2%  0,2%
IV USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM, KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ BANKOWOŚCIĄ ELEKTRONICZNĄ (iPKO)                  
17. Otwarcie nowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z zachowaniem dotychczasowego numeru rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, prowadzonego przez PKO Bank Polski SA  x  100,00  0,00  50,0010)
18. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie   x  30,00  x  x
19. Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego 11)  x  0,29  0,29  0,29
20. Ustalenie  lub modyfikacja listy płatności za pośrednictwem oddziału lub serwisu telefonicznego - od każdej pozycji  x  1,00

 1,00

 1,00
21.  Sporządzenie i przekazywanie pocztą na terenie kraju:        
1/ wyciągów, zbiorczego zestawienia operacji (częściej niż raz w miesiącu) - każdorazowo  x  6,00  6,00  6,00
2/ wyciągu, zbiorczego zestawienia operacji - raz w miesiącu  0,00  0,00  0,00   0,00
22. Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej:        
1/ pocztą elektroniczną  x   0,00   0,00   0,00
2/ w formie wiadomości tekstowej SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi:        
a  pakiet 40 SMS:        
  - do 40 szt. SMS  x  6,00  6,00  x
  - kolejne SMS powyżej 40 szt. - za każdy SMS  x  0,20  0,20  x
b  pakiet 5 SMS:        
  - do 5 szt. SMS  x  x  x  0,00
  - kolejne SMS powyżej 5 szt. - za każdy SMS  x  x  x  0,20
c powiadomienia w formie wiadomości tekstowej SMS - za każdy SMS (opłata liczona jako iloczyn liczby wysyłanych SMS i stawki opłaty)  x  0,25  0,25  0,25
23. Informacja o saldach na skrzynkę poczty internetowej        
1/ przekazywanie informacji o zmianach sald - miesięczna opłata abonamentowa  x  3,00  3,00  3,00
2/  przywrócenie pierwotnego hasła  x  0,00  0,00  0,00
24. Dzienne powiadomienia o wysokości salda lub 5 ostatnich operacjach na rachunku w ramach usługi "Informacja SMS" - miesięczna opłata abonamentowa  x  7,00  7,00  7,00
25. Pakiet "INFO" obejmujący usługi wymienione w pkt 23 i 24 – miesięczna opłata abonamentowa  x  8,00  8,00  8,00
26. Sporządzenie i wydanie potwierdzenia operacji realizowanej za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu:        
1/  w oddziale PKO Banku Polskiego SA  0,00  2,50  2,50  2,50
2/  wysłanie pocztą  0,00  6,00  6,00  6,00
27. Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres  x  0,00  0,00  0,00
28. Wydrukowanie w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o wysokości salda rachunku/wolnych środków, przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres - za każdy wydruk  x  1,99  1,99  1,99
29. Wydrukowanie w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o ostatnich 5 operacjach rozliczonych na rachunku, do którego wydano kartę debetową PKO Ekspres - za każdy wydruk  x  1,99  1,99  1,99
30. Odtworzenie w formie papierowej kodu PIN dla karty debetowej PKO Ekspres  x  10,00  10,00  10,00
31. Zmiana kodu PIN dla karty debetowej PKO Ekspres w bankomacie  x  0,00  0,00  0,00
32. Skorzystanie z dopuszczalnego salda debetowego - miesięcznie 12  x  0,00  x  0,00
33. Sporządzenie i wysłanie zawiadamienia / monitu związanego z powstaniem zadłużenia przeterminowanego  x  15,00  15,00  15,00

1) W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana.

2) Dotyczy przelewu za pośrednictwem serwisu internetowego i Posiadacza rachunku PKO Konto Dziecka, którego przedstawiciel ustawowy posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z dostępem do usług bankowości elektronicznej.

3) Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na:

  1. rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka,
  2. rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza,
  3. rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica.M

4) Usługa dostępna w kanale mobilnym od dnia podanego w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

5) Zlecenie zostanie zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostało złożone w oddziale co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. Godzina graniczna złożenia do realizacji zleceń płatniczych o charakterze pilnym, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia wskazana jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

6) Usługa w administrowaniu od dnia 24 lipca 2015 r.

7) Opłaty nie pobiera się w przypadku zlecenia stałego na rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe prowadzony na rzecz tego samego Posiadacza rachunku.

8) Dotyczy operacji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę. Okres, za który jest pobierana opłata miesięczna za kartę uzależniony jest od daty wydania karty. Kwota operacji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowania operacji dokonanej kartą zmniejsza sumę wartości i liczbę operacji bezgotówkowych.

9) Wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem z galerii następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana ze standardowym wizerunkiem.

10) Opłaty nie pobiera się od klientów dotychczas posiadających PKO Konto Pierwsze, SUPERKONTO Graffiti, SUPERKONTO STUDENT, Konto Aurum, Konto Platinium II, PKO Konto Rodzica. Opłaty nie pobiera się również od klientów, którym po ukończeniu granicy wieku automatycznie przekształcono rachunek na SUPERKONTO, przy czym opłaty nie pobiera się przez rok od przekształcenia rachunku w SUPERKONTO.

11) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych operacji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty.

12) Opłata pobierana pierwszego dnia, w którym Posiadacz rachunku skorzystał z dopuszczalnego salda debetowego. Za skorzystanie z dopuszczalnego salda debetowego w kwocie do 10 zł opłata nie jest pobierana.

Pliki do pobrania