Rachunki walutowe w walutach wymienialnych
    w złotych1)
 I.  RACHUNEK WALUTOWY

 

1.  Prowadzenie rachunku - miesięcznie 2) 0,00 – rachunek walutowy z kartą debetową oraz rachunek walutowy dla posiadaczy rachunków ZŁOTE KONTO i PLATINIUM (wycofanych z oferty)
6,90 – w pozostałych przypadkach
2.  Przelew/Przelew predefiniowany - realizacja dyspozycji przekazania środków:   
1/  na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA:  
a  w oddziale PKO Banku Polskiego SA  0,00
b  za pośrednictwem serwisu telefonicznego  0,00
c  za pośrednictwem serwisu internetowego  0,00
2/  na rachunki w innym banku:  
a  w oddziale PKO Banku Polskiego SA  6,00
b  za pośrednictwem serwisu telefonicznego  4,00
c  za pośrednictwem serwisu internetowego  1,00
4. Realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski SA bankach za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA:  
1/  w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł  20,00
2/  w kwocie niższej niż 1 000 000 zł  40,00
4.  Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie):  
1/  złożenie dyspozycji zlecenia stałego:  
a  w oddziale PKO Banku Polskiego SA  2,00
b   za pośrednictwem serwisu telefonicznego  2,00
c   za pośrednictwem serwisu internetowego  0,00
2/  realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunek, za każdą należność wymienioną w zleceniu  1,50
3/  modyfikacja zlecenia stałego:  
a  w oddziale PKO Banku Polskiego SA  2,00
b  za pośrednictwem serwisu telefonicznego  1,00
c  za pośrednictwem serwisu internetowego  0,00
 II.  OPERACJE GOTÓWKOWE  
5.  Wypłaty gotówkowe w oddziałach PKO Banku Polskiego SA  0,00
6. Przechowywanie gotówki, zaawizowanej przez Klienta do wypłaty zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego i nieodebranej w ciągu 2 dni roboczych - od awizowanej kwoty  0,2%
7. Wpłaty walutowe wnoszone w monetach na rachunki walutowe - od kwoty operacji3)  50%
 III.   USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM WALUTOWYM ORAZ BANKOWOŚCIĄ ELEKTRONICZNĄ (iPKO)  
8.  Związane z rachunkiem:  
1/  Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie  30,00
2/  Sporządzenie i przekazanie pocztą na terenie kraju:  
a  wyciągów, zbiorczego zestawienia operacji (częściej niż raz w miesiącu) - każdorazowo  5,00
b  wyciągu, zbiorczego zestawienia operacji - raz w miesiącu  0,00
9.  Związane z bankowością elektroniczną:  
1/ Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego 4)  0,29
2/ Ustalenie listy płatności w oddziale PKO Banku Polskiego SA oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego - od każdej pozycji  0,00
3/  Modyfikacja listy płatności - od każdej pozycji:  
a  za pośrednictwem oddziału PKO Banku Polskiego SA  0,50
b  za pośrednictwem serwisu telefonicznego  0,00
4/ Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej wysyłane:  
a pocztą elektroniczną  0,00
b w formie wiadomości tekstowej SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi:  
i pakiet 40 SMS:  
  - do 40 szt. SMS  6,00
  - kolejne SMS powyżej 40 szt. - za każdy SMS  0,20
ii Powiadomienia w formie wiadomości tekstowej SMS - za każdy SMS (opłata liczona jako iloczyn liczby wysyłanych SMS i stawki opłaty)  0,25
5/ Sporządzenie i wydanie potwierdzenia operacji realizowanej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:  
a  w oddziale PKO Banku Polskiego SA  2,50
b  wysłanie pocztą  3,00 + koszty przesyłki listem zwykłym
 IV. KARTY DEBETOWE DO RACHUNKÓW WALUTOWYCH w EUR, USD, GBP; PKO Visa EUR, PKO Visa USD i PKO Visa GBP

 prowizje lub opłaty w EUR/USD/ GBP

10.  Obsługa karty - opłata roczna

 Odpowiednio do waluty, w której prowadzony jest rachunek:
 6,00 EUR/
 8,00 USD/
 5,00 GBP

11.  Wypłata gotówki z rachunku głównego5)- za każdą operację:  
1/  w bankomatach PKO Banku Polskiego SA  1,50
2/  w oddziałach PKO Banku Polskiego  SA, w agencjach PKO Banku Polskiego SA, urzędach pocztowych - od wartości operacji  1,5%
3/  w bankomatach innych niż PKO Banku Polskiego SA w kraju i za granicą  1,50
4/  w oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym w kraju i za granicą - od wartości operacji  1,5%
5/  towarzysząca operacji bezgotówkowej, (Cashback)  1,00
12. Wydrukowanie w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o wysokości salda rachunku/wolnych środków na rachunku, do którego wydano kartę - za każdy wydruk  0,50
13. Wydrukowanie w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o ostatnich 5 operacjach rozliczonych na rachunku, do którego wydano kartę - za każdy wydruk  0,50
14. Operacja zrealizowana ze środków zgromadzonych na rachunku podpiętym:5)  
1/  bezgotówkowa  - od wartości operacji  2,5%
2/  wypłata gotówki w bankomatach - od wartości operacji  1,50+2,5%
3/  wypłata gotówki w oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA w kraju i za granicą6)  - od wartości operacji  4%

1) Opłata w złotych - z rachunku jest pobierana równowartość w walucie rachunku

2) W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni pozostających do końca tego miesiąca

3) Nie dotyczy rachunków prowadzonych w celu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie i kredytów gotówkowych Aurum, Platinium z przeznaczeniem na częściową albo całkowitą spłatę kredytu.

4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych operacji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty.

5) Definicja "rachunku głównego" oraz "rachunku podpiętego" zgodna z Regulaminem rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA

6) Kwota prowizji prezentowana na zestawieniu operacji jako dwie pozycje księgowe

Pliki do pobrania