Rachunek Oszczędnościowy prowadzony w złotych Rachunek Oszczędnościowy prowadzony w walutach wymienialnych Rachunek Oszczędnościowy Plus Pierwsze Konto Oszczędnościowe
    w złotych w złotych 1) w złotych w złotych
 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE        
1.

Prowadzenie rachunku - miesięcznie 2)

 1,00 3)  1,00 3)  1,00 3) 0,00
2. Przelew/przelew predefiniowany  - realizacja dyspozycji przekazania środków:         
1/  na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA:        
a  w oddziale PKO Banku Polskiego SA   0,004)/9,99  0,004)/9,99  0,004)/9,99  0,004)/9,99
b  za pośrednictwem serwisu telefonicznego  0,004)/9,99  0,004)/9,99  0,004)/9,99  0,004)/9,99
c  za pośrednictwem serwisu internetowego (w tym realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu, tzw. przelew "Na numer telefonu") 5)  0,004)/7,99  0,004)/7,99  0,004)/7,99 0,00
d  za pośrednictwem kanału mobilnego  0,004)/7,99  x  0,004)/7,99 0,00
2/  na rachunki w innym banku:        
a  w oddziale PKO Banku Polskiego SA  9,99  9,99  9,99 9,99
b  za pośrednictwem serwisu telefonicznego   9,99  9,99  9,99 9,99
c  za pośrednictwem serwisu internetowego  7,99  7,99  7,99 7,99
d  za pośrednictwem kanału mobilnego  7,99  x  7,99 7,99
3.  Realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski SA bankach za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA:        
1/  w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł  20,00  20,00  20,00 x
2/  w kwocie niższej niż 1 000 000 zł  40,00  40,00  40,00 x
 II.  OPERACJE GOTÓWKOWE        
4.  Wypłaty gotówkowe:        
1/  w oddziałach PKO Banku Polskiego SA  0,00   0,00  0,00 0,00
2/  w agencjach PKO Banku Polskiego SA do wysokości kwoty podanej w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA  0,00  x  0,00 0,00
5.  Przechowywanie gotówki, zaawizowanej przez Klienta do wypłaty zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego i nieodebranej w ciągu 2 dni roboczych - od awizowanej kwoty  0,2%  0,2%  0,2% 0,2%
6.  Wpłaty walutowe wnoszone w monetach na rachunki walutowe - od kwoty operacji 6)  x  50%  x x
 III.  USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM ORAZ BANKOWOŚCIĄ ELEKTRONICZNĄ (iPKO)        
7.  Związane z rachunkiem:        
1/  Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie  30,00  30,00  30,00 x
2/ Sporządzenie i przekazywanie pocztą na terenie kraju:        
a  wyciągów, zbiorczego zestawienia operacji (częściej niż raz w miesiącu) - każdorazowo  10,00  10,00  10,00 10,00
b  wyciągu, zbiorczego zestawienia operacji - raz w miesiącu  0,00  0,00  0,00 0,00
8.  Związane z bankowością elektroniczną        
1/ Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego 7)  0,29  0,29  0,29 0,29
2/  Ustalenie listy płatności za pośrednictwem oddziału PKO Banku Polskiego SA oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego - od każdej pozycji  0,00  0,00  0,00 0,00
3/  Modyfikacja listy płatności - od każdej pozycji:        
a  za pośrednictwem oddziału PKO Banku Polskiego SA  0,50  0,50  0,50 0,50
b  za pośrednictwem serwisu telefonicznego  0,00  0,00  0,00 0,00
4/  Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej:        
a  pocztą elektroniczną  0,00  0,00  0,00 0,00
b  w formie wiadomości tekstowej SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi:        
i  pakiet 40 SMS:        
  - do 40 szt. SMS  6,00  6,00  6,00 6,00
  - kolejne SMS powyżej 40 szt. - za każdy SMS  0,20  0,20  0,20 0,20
ii  powiadomienia w formie wiadomości tekstowej SMS - za każdy SMS (opłata liczona jako iloczyn liczby wysyłanych SMS i stawki opłaty)  0,25  0,25  0,25 0,25
5/  Sporządzenie i wydanie potwierdzenia operacji realizowanej za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu:        
a  w oddziale PKO Banku Polskiego SA  2,50  2,50  2,50 2,50
b  wysłanie pocztą  3,00 zł+ koszty przesyłki listem zwykłym  3,00 zł+ koszty przesyłki listem zwykłym  3,00 zł+ koszty przesyłki listem zwykłym 3,00 zł+ koszty przesyłki listem zwykłym

1) Opłata w złotych - z rachunku jest pobierana równowartość w walucie rachunku

2) W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni pozostających do końca tego miesiąca

3) Opłata nie jest pobierana jeżeli saldo rachunku jest niższe niż wymagana kwota opłaty

4) W przypadku pierwszego przelewu na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym

5) Realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu, tzw. przelew "Na numer telefonu" nie obejmuje przelewu predefiniowanego

6) Nie dotyczy rachunków prowadzonych w celu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie i kredytów gotówkowych Aurum, Platinium  z przeznaczeniem na częściową  albo całkowitą spłatę kredytu.  

7) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych operacji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty

Pliki do pobrania