Lp.   w złotych
1 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę /cesja/ 70,00
2. Wydanie drugiego i następnych zaświadczeń o wysokości środków zgromadzonych na książeczce 35,00
3. Dokonanie kontroli budowy, w związku z ubieganiem się o premię gwarancyjną, w przypadku braku zaświadczenia o stanie zaawansowania budowy 150,00
4. Likwidacja, na życzenie Klienta, rachunku wkładu oszczędnościowego prowadzonego do książeczki z wypłatą premii gwarancyjnej 40,00
5. Inne czynności związane z obsługą książeczek mieszkaniowych wykonywane na życzenie Klienta 20,00
6. Przelew środków na rachunki prowadzone:  

1/

w PKO Banku Polskim SA 0,00

2/

w innych bankach 5,99
7. Poszukiwanie rachunku książeczki mieszkaniowej, zlecone przez Klienta – w każdym oddziale PKO Banku Polskiego SA 1) 10,00
7a. Poszukiwanie rachunku książeczki mieszkaniowej, zlecone przez spadkobiercę Klienta – w każdym oddziale PKO Banku Polskiego 10,00
8. Wypłaty gotówkowe w oddziałach PKO Banku Polskiego SA 0,00
9. Przechowywanie gotówki, zaawizowanej przez Klienta do wypłaty zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego i nieodebranej w ciągu 2 dni roboczych - od awizowanej kwoty 0,2%

1) Opłata nie obejmuje informacji, których obowiązek bezpłatnego wydania nakłada ustawa o usługach płatniczych