Lp.   w złotych
1  Prowadzenie rachunku - miesięcznie  0,00
2.  Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków:   

 1/

 na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA  0,00

 2/

 na rachunki w innym banku  5,99
3.  Wypłata transferowa (w formie bezgotówkowej) lub zwrot środków (w formie bezgotówkowej albo gotówkowej)  

 1/

 przed upływem 6 miesięcy od daty otwarcia rachunku  100,00

 2/

 od 6 do 12 miesięcy od daty otwarcia rachunku  75,00

 3/

 po 12 miesiącach od daty otwarcia rachunku  0,00
4.  Wypłata nadwyżki środków pieniężnych z tytułu przekroczenia kwoty określonej zgodnie z art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego  0,00
5.  Sporządzenie i przekazywanie pocztą na terenie kraju:  

1/

 wyciągów, zbiorczego zestawienia operacji (częściej niż raz w miesiącu) - każdorazowo  5,00

2/

 wyciągu, zbiorczego zestawienia operacji - raz w miesiącu  0,00

1) Produkt oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.

Pliki do pobrania