Lp.   ZŁOTE KONTO Rachunek PLATINIUM PKO Konto za Zero (umowy zawarte do 30 września 2014 r.) PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte do 9 stycznia 2014 r.)
    w złotych w złotych w złotych w złotych
I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE        
1. Prowadzenie rachunku - miesięcznie

19,90

0,00 - dla jednego rachunku otwartego w ramach pakietu SUKCES1)

według umowy z klientem  

0,00- jeżeli systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wynoszą nie mniej niż 1000 złotych oraz dokonano operacji bezgotówkowych (za pośrednictwem kanału mobilnego lub kartą debetową wydaną do rachunku) na kwotę nie mniejszą niż 100 zł2)

 

6,90 - w pozostalych przypadkach

 0,00 - dla Posiadaczy do 26 roku życia albo dla Posiadaczy powyżej 26 roku życia, jeżeli systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wynoszą nie mniej niż 1000 złotych

5,00 - w pozostalych przypadkach

2. Abonament miesięczny za korzystanie z usług bankowości elektronicznej (iPKO) 0,00 0,00  0,00  0,00
3. Przelew/przelew predefiniowany - realizacja dyspozycji przekazania środków, z wyjątkiem dyspozycji wymienionych w pkt 4:         

1/

pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO Banku Polskim SA (w tym na rachunki prowadzone na rzecz tego samego Posiadacza rachunku prowadzone przez inne spółki PKO Banku Polskiego SA z siedzibą na terytorium RP):        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,00 0,00  0,00  0,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 0,00 0,00  0,00  0,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym 0,00 0,00  0,00  0,00

2/

na pozostałe rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,00 0,00  5,993)  5,993)

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 0,00 0,00  2,993)  2,993)

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym 0,00 0,00

 0,00

0,00

3/

na rachunki w innym banku, z zastrzeżeniem ppkt 4:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 5,99 0,00  5,99  8,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 2,99 0,00  2,99  2,99

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym 0,30 0,00  0,00 0,00

4/

na rachunki do ZUS i Urzędu Skarbowego        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 6,99 0,00 6,99 9,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,00 0,00 4,00 4,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego 0,30 0,00 0,00 0,00
4. Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew "Na numer telefonu")   0,00  0,00  0,00  0,00
1/ na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA        
a za pośrednictwem serwisu internetowego  0,00  0,00  0,00  0,00
b w kanale mobilnym  0,00  0,00  0,00  0,00
2/ w kanale mobilnym na rachunki prowadzone w innym banku 4)  0,99  0,99  0,99  0,99
5. Realizacja zleceń o charakterze pilnym na rachunki w innych bankach, złożonych w oddziale PKO Banku Polskiego SA, z wyłączeniem zleceń do ZUS 5)   9,00  9,00   9,00   9,00
6. Realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski SA bankach za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA:        

1/

 w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł  20,00  20,00  20,00  20,00

2/

 w kwocie niższej niż 1 000 000 zł  40,00  40,00  40,00  40,00
7.  Polecenie zapłaty - każdorazowa realizacja dyspozycji przekazania środków:        

1/

 z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA  0,00  0,00  0,00  0,00

2/

 z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w innych bankach (opłata jest pobierana od dłużnika)  1,00   0,00  1,00  1,00
8. Zlecenie zmienne (o zmiennej kwocie i terminie)        
1/ ustanowienie/modyfikacja zlecenia w oddziale PKO Banku Polskiego SA albo za pośrednictwem serwisu telefonicznego albo serwisu internetowego albo kanału mobilnego 4)  0,00  0,00  0,00  0,00
2/ każdorazowa realizacja zlecenia  0,99  0,99  0,99  0,99
9. Realizacja zlecenia "Płatności ustalonej" - za każdą płatność 6)  2,99  2,99  2,99  2,99
10. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie):        

1/

ustanowienie zlecenia stałego:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,00 0,00  2,993)  2,993)

b/

za pośrednictwem:        
  - serwisu telefonicznego 0,00 0,00  2,00  2,00
  - serwisu internetowego 0,00 0,00  0,00  0,00

2/

realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunek, za każdą należność wymienioną w zleceniu 0,00 0,00  1,50 3), 7)  1,503)

3/

modyfikacja zlecenia stałego:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,00 0,00  4,00  4,00

b/

za pośrednictwem:        
  - serwisu telefonicznego 0,00 0,00  1,00  1,00
  - serwisu internetowego 0,00 0,00  0,00  0,00
II.  KARTA DEBETOWA PKO EKSPRES        
 11.  Obsługa karty - opłata roczna  0,00  0,00  0,00  0,00
 12.  Obsługa karty - opłata miesięczna  0,00  0,00

0,00 - gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min.300 zł kartą debetową wydaną do rachunku 8)

4,90 - w pozostałych przypadkach

0,00 - gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 350 zł kartą debetową wydaną do rachunku8)

5,00 - w pozostałych przypadkach
 13.  Wznowienie karty ze standardowym wizerunkiem albo z wizerunkiem z galerii 9)  0,00  0,00  0,00  0,00
 14.  Wydanie karty z wizerunkiem z galerii albo zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek z galerii albo zmiana wizerunku karty w ramach galerii 9)  14,90  14,90  14,90  14,90
 15.  Przewalutowanie operacji dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska – od wartości operacji  3,5%  3,5%  3,5%  3,5%
 III  OPERACJE GOTÓWKOWE        
 16.  Wypłaty gotówkowe - jeżeli nie określono inaczej, za każdą operację od wartości operacji:        

 1/

 w agencjach (do wysokości kwoty podanej w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA, w tym przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres) lub w oddziałach PKO Banku Polskiego SA  0,00  0,00 0,00  0,00

 2/

 w kraju - przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub za pośrednictwem kanału mobilnego        

a

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA  0,00  0,00  0,00  0,00

b

w bankomatach innych niż PKO Banku Polskiego SA  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  0,00

c

w oddziałach banków innych niż PKO Banku Polskiego SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym 4)  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00

d

towarzysząca operacji bezgotówkowej (Cashback) - za każdą operację4)  1,00  1,00  1,00  1,00

e

w urzędach pocztowych4)  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00

3/

Za granicą - przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres        

a

w bankomatach  3% nie mniej niż 10,00  3% nie mniej niż 10,00  3% nie mniej niż 10,00  0,00

b

w oddziałach banków innych niż PKO Banku Polskiego SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym  3% nie mniej niż 10,00  3% nie mniej niż 10,00  3% nie mniej niż 10,00  3% nie mniej niż 10,00
17.  Przechowywanie gotówki, zaawizowanej przez Klienta do wypłaty zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego i nieodebranej w ciągu 2 dni roboczych - od awizowanej kwoty  0,2%  0,2%  0,2%  0,2%
IV  USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM, KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ BANKOWOŚCIĄ ELEKTRONICZNĄ (iPKO)        
18.  Zmiana rachunku z prowadzonego w ramach wyższego pakietu na niższy pakiet (na wniosek Posiadacza rachunku)  50,00  50,00  x  x
19.  Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie  30,00  0,00  30,00  x
20.  Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego 10)  0,29  0,29  0,29  0,29
21.  Ustalenie listy płatności w oddziale PKO Banku Polskiego SA oraz serwisie telefonicznym - od każdej płatności  0,00  0,00  1,00  1,00
22.  Modyfikacja listy  płatności  - od każdej płatności:        

 1/

 za pośrednictwem oddziału PKO Banku Polskiego SA  0,50  0,50  1,00  1,00

2/

 za pośrednictwem serwisu telefonicznego  0,00  0,00  1,00  1,00
23.  Sporządzenie i przekazanie pocztą na terenie kraju:        

1/

 wyciągów, zbiorczego zestawienia operacji (częściej niż raz w miesiącu) - każdorazowo  6,00  6,00  6,00  6,00

2/

 wyciągu, zbiorczego zestawienia operacji - raz w miesiącu  0,00  0,00  0,00  0,00
24.  Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej:        

1/

 pocztą elektroniczną  0,00  0,00  0,00  0,00

2/

 w formie wiadomości tekstowej SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi:        

a

 pakiet 40 SMS:        
  - do 40 szt. SMS  6,00  6,00  6,00  6,00
  - kolejne SMS powyżej 40 szt.- za każdy SMS  0,20  0,20  0,20  0,20

b

 powiadomienia w formie wiadomości tekstowej SMS - za każdy SMS (opłata liczona jako iloczyn liczby wysyłanych SMS i stawki opłaty)  0,25  0,25  0,25  0,25
25.  Informacja o saldach na skrzynkę poczty internetowej        

1/

 przekazywanie informacji o zmianach sald - miesięczna opłata abonamentowa  0,00  0,00  3,00  3,00

2/

 przywrócenie pierwotnego hasła  0,00  0,00  0,00  0,00
26.  Dzienne powiadomienia o wysokości salda lub 5 ostatnich operacjach na rachunku w ramach usługi "Informacja SMS" - miesięczna opłata abonamentowa  0,00  0,00  7,00  7,00
27.

 Pakiet "INFO" obejmujący usługi wymienione w pkt 25 i 26 – miesięczna opłata abonamentowa

 0,00  0,00  8,00  8,00
28.  Sporządzenie i wydanie potwierdzenia operacji realizowanej za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu:        

1/

 w oddziale PKO Banku Polskiego SA  0,00  0,00  2,50  2,50

2/

 wysłanie pocztą  3,00 + koszty przesyłki listem zwykłym  3,00 + koszty przesyłki listem zwykłym  6,00  6,00
29.  Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres  0,00  0,00  0,00  0,00
30.  Wydrukowanie w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o wysokości salda rachunku/wolnych środków przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres - za każdy wydruk   1,99   1,99   1,99   1,99
31.  Wydrukowanie w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o ostatnich 5 operacjach rozliczonych na rachunku, do którego wydano kartę debetową PKO Ekspres - za każdy wydruk  1,99  1,99  1,99  1,99
32.  Odtworzenie w formie papierowej kodu PIN dla karty debetowej PKO Ekspres  10,00  10,00  10,00  10,00
33.  Zmiana kodu PIN dla karty debetowej PKO Ekspres w bankomacie  0,00  0,00  0,00  0,00
34.  Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia / monitu związanego z powstaniem zadłużenia przeterminowanego  15,00  15,00  15,00  15,00

1) Dotyczy: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych będących wspólnikami spółek jawnych, partnerów i członków zarządów spółek partnerskich, osób fizycznych będących komplementariuszami i komandytariuszami w spółkach komandytowych, osób fizycznych będących komplementariuszami w spółkach komandytowo-akcyjnych, członków zarządów w spółkach z o.o., w spółkach akcyjnych, w spółdzielniach, dyrektorów i zastępców dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

2) Dotyczy operacji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową wydaną do rachunku lub za pośrednictwem kanału mobilnego  rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za rachunek.  W przypadku zwrotu towaru zakupionego kartą lub za pośrednictwem kanału mobilnego,  anulowania operacji zakupu, kwota operacji zwróconej lub anulowanej zmniejsza wysokość operacji bezgotówkowych.  Operacje bezgotówkowe sumują się, gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę lub gdy z kanału mobilnego korzysta więcej niż jedna osoba.

3) Opłatynie pobiera się w przypadku przekazania środków na:
    a) rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka,
    b) rachunek Karty PKO Junior  tego samego Posiadacza,
    c) rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica.

4) Usługa dostępna w kanale mobilnym od dnia podanego w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA

5) Zlecenie zostanie zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostało złożone w oddziale co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. Godzina graniczna złożenia do realizacji zleceń płatniczych o charakterze pilnym, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia wskazana jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

6) Usługa w administrowaniu od dnia 24 lipca 2015 r.

7) Opłaty nie pobiera się w przypadku umów PKO Konta za Zero zawieranych w okresie od 22 października 2012 r. do 30 września 2014 r.

8) Dotyczy operacji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę. Okres, za który jest pobierana opłata miesięczna za kartę wydaną uzależniony jest od daty wydania karty. Kwota operacji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowania operacji dokonanej kartą zmniejsza sumę wartości i liczbę operacji bezgotówkowych.

9) Wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem z galerii następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana ze standardowym wizerunkiem.

10) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych operacji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty.