Lp.   SUPERKONTO Graffiti SUPERKONTO STUDENT SUPERKONTO (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.) SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.) PKO Konto Pogodne
    w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych
I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE          
1. Prowadzenie rachunku - miesięcznie

1,50

0,00 - dla dzieci posiadaczy Rachunku PLATINIUM

2,50

0,00 - dla dzieci posiadaczy Rachunku PLATINIUM

 

7,90 - gdy dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 zł kartą debetową wydaną do rachunku1)

9,90 - w pozostałych przypadkach

6,90 – rachunek z kartą debetową

11,00 - w pozostałych przypadkach
 

6,90 – rachunek z kartą debetową

11,00 - w  pozostałych przypadkach
2. Abonament miesięczny za korzystanie z usług bankowości elektronicznej (iPKO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Przelew/przelew predefiniowany - realizacja dyspozycji przekazania środków, z wyjątkiem dyspozycji wymienionych w pkt 4:           

1/

pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO Banku Polskim SA (w tym na rachunki prowadzone na rzecz tego samego Posiadacza rachunku prowadzone przez inne spółki PKO Banku Polskiego SA z siedzibą na terytorium RP):          

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00

2/

na pozostałe rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA:          

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 5,99 5,992) 5,992)  5,992)  5,992)

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 2,99 2,992) 2,992)  2,992)  2,992)

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00

3/

na rachunki w innym banku, z zastrzeżeniem ppkt 4:          

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 5,99 5,99 5,99  5,99  5,99

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 2,99 2,99 2,99  2,99  2,99

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym 1,20 1,20 1,20  0,70  0,00

4/

na rachunki do ZUS i Urzędu Skarbowego          

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego 0,70 0,70 0,70 1,00 0,00
4.  Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew "Na numer telefonu"):          

1/

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA          

a

za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

b

w kanale mobilnym 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2/

w kanale mobilnym na rachunki prowadzone w innym banku3) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
5. Realizacja zleceń o charakterze pilnym na rachunki w innych bankach, złożonych w oddziale PKO Banku Polskiego SA, z wyłączeniem zleceń do ZUS 4)  9,00   9,00   9,00   9,00  9,00
6. Realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski SA bankach za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA:          

1/

 w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł x  20,00  20,00  20,00  20,00

2/

 w kwocie niższej niż 1 000 000 zł x  40,00  40,00  40,00  40,00
7.  Polecenie zapłaty - każdorazowa realizacja dyspozycji przekazania środków:          

1/

 z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA  x  0,00  0,00  0,00  0,00

2/

 z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w innych bankach (opłata jest pobierana od dłużnika)  x  1,00  1,00 1,00   1,00
8. Zlecenie zmienne (o zmiennej kwocie i terminie)          
1/ ustanowienie/modyfikacja zlecenia w oddziale PKO Banku Polskiego SA albo za pośrednictwem serwisu telefonicznego albo serwisu internetowego albo kanału mobilnego 3) x 0,00 0,00 0,00 0,00
2/ każdorazowa realizacja zlecenia zmiennego x 0,99 0,99 0,99 0,99
9. Realizacja zlecenia "Płatności ustalonej" - za każdą płatność 5) x 2,99 2,99 2,99 2,99
10. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie):          

1/

ustanowienie zlecenia stałego:          

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 2,99 2,992) 2,992) 2,992) 2,992)

b/

za pośrednictwem:          
  - serwisu telefonicznego 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
  - serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2/

realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunek, za każdą należność wymienioną w zleceniu 1,50 1,502) 1,502) 1,50 2) 1,50 2)

3/

modyfikacja zlecenia stałego:          

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

b/

za pośrednictwem:          
  - serwisu telefonicznego 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
  - serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.  KARTA DEBETOWA PKO EKSPRES          
 11.  Obsługa karty - opłata roczna  20,00  39,00 39,00  0,00  0,00
 12.  Obsługa karty - opłata miesięczna  0,00  0,00 0,00  3,50  4,50
 13.  Wznowienie karty ze standardowym wizerunkiem albo z wizerunkiem z galerii6)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 14.  Wydanie karty z wizerunkiem z galerii albo zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek z galerii albo zmiana wizerunku karty w ramach galerii 6)  14,90  14,90  14,90  14,90  14,90
 15.  Przewalutowanie operacji dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska – od wartości operacji  3,5%  3,5%  3,5%  3,5%  3,5%
 III  OPERACJE GOTÓWKOWE          
 16.  Wypłaty gotówkowe - jeżeli nie określono inaczej, za każdą operację od wartości operacji:          

 1/

 w agencjach (do wysokości kwoty podanej w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA, w tym przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres) lub z w oddziałach PKO Banku Polskiego SA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 2/

w kraju - przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres lub za pośrednictwem kanału mobilnego:          

a

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

b

w bankomatach innych niż PKO Banku Polskiego SA  1,5% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00

c

w oddziałach banków innych niż PKO Banku Polskiego SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym 3)  1,5% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00

d

towarzysząca operacji bezgotówkowej (Cashback) - za każdą operację 3)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,00

e

w urzędach pocztowych w kraju 3)  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00  3% nie mniej niż 5,00

 3/

za granicą - przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres:          

a

w bankomatach  1,5% nie mniej niż 10,00  3% nie mniej niż 10,00  3% nie mniej niż 10,00  3% nie mniej niż 10,00  3% nie mniej niż 10,00

b

w oddziałach banków innych niż PKO Banku Polskiego SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym za granicą  1,5% nie mniej niż 10,00  3% nie mniej niż 10,00  3% nie mniej niż 10,00  3% nie mniej niż 10,00  3% nie mniej niż 10,00
17.  Przechowywanie gotówki, zaawizowanej przez Klienta do wypłaty zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego i nieodebranej w ciągu 2 dni roboczych - od awizowanej kwoty  0,2%  0,2%  0,2%  0,2%  0,2%
IV  USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM, KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ BANKOWOŚCIĄ ELEKTRONICZNĄ (iPKO)          
18.  Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie  x  30,00  30,00  30,00  30,00
19.  Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego 7)  0,29  0,29  0,29  0,29  0,29
20.  Ustalenie listy płatności w oddziale PKO Banku Polskiego SA oraz serwisie telefonicznym - od każdej płatności  0,00  0,00  0,00  1,00  1,00
21.  Modyfikacja listy  płatności  - od każdej płatności:          

 1/

 za pośrednictwem oddziału PKO Banku Polskiego SA  0,50  0,50  0,50  1,00  1,00

2/

 za pośrednictwem serwisu telefonicznego  0,00  0,00  0,00  1,00  1,00
22.  Sporządzenie i przekazanie pocztą na terenie kraju:          

1/

 wyciągów, zbiorczego zestawienia operacji (częściej niż raz w miesiącu) - każdorazowo  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00

2/

 wyciągu, zbiorczego zestawienia operacji - raz w miesiącu  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
23.  Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej:          

1/

 pocztą elektroniczną  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2/

 w formie wiadomości tekstowej SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi:          

a

 pakiet 40 SMS:          
  - do 40 szt. SMS  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00
  - kolejne SMS powyżej 40 szt.- za każdy SMS  0,20  0,20  0,20  0,20  0,20

b

 powiadomienia w formie wiadomości tekstowej SMS - za każdy SMS (opłata liczona, jako iloczyn liczby wysyłanych SMS i stawki opłaty)  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25
24.  Informacja o saldach na skrzynkę poczty internetowej          

1/

 przekazywanie informacji o zmianach sald - miesięczna opłata abonamentowa  2,00  3,00  3,00  3,00  3,00

2/

 przywrócenie pierwotnego hasła  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
25.  Dzienne powiadomienia o wysokości salda lub 5 ostatnich operacjach na rachunku w ramach usługi "Informacja SMS" - miesięczna opłata abonamentowa  0,00  7,00  7,00  7,00  7,00
26.

 Pakiet "INFO" obejmujący usługi wymienione w pkt 24 i 25 – miesięczna opłata abonamentowa

 0,00  8,00  8,00  8,00  8,00
27.  Sporządzenie i wydanie potwierdzenia operacji realizowanej za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu:          

1/

 w oddziale PKO Banku Polskiego SA  2,50  2,50  2,50  2,50  2,50

2/

 wysłanie pocztą  3,00 + koszty przesyłki listem zwykłym  3,00 + koszty przesyłki listem zwykłym  3,00 + koszty przesyłki listem zwykłym  6,00  6,00
28.  Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
29.  Wydrukowanie w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o wysokości salda rachunku/wolnych środków przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres - za każdy wydruk  1,99   1,99  1,99   1,99   1,99
31.  Wydrukowanie w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o ostatnich 5 operacjach rozliczonych na rachunku, do którego wydano kartę debetową PKO Ekspres - za każdy wydruk  1,99  1,99  1,99  1,99  1,99
32.  Odtworzenie w formie papierowej kodu PIN dla karty debetowej PKO Ekspres  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00
33.  Zmiana kodu PIN dla karty debetowej PKO Ekspres w bankomacie  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
34.  Sporządzenie i wysłanie zawiadamienia / monitu związanego z powstaniem zadłużenia przeterminowanego  15,00 15,00  15,00  15,00  15,00

1) Dotyczy operacji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za rachunek. W przypadku zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowania operacji zakupu, kwota operacji zwróconej lub anulowanej zmniejsza wysokość operacji bezgotówkowych dokonanych kartą. W przypadku, gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę, operacje bezgotówkowe wykonane kartami sumują się.

2) Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na:

  1. rachunek PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunku PKO Konto Dziecka,
  2. rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza,
  3. rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica.

3) Usługa dostępna w kanale mobilnym od dnia podanego w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

4) Zlecenie zostanie zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostało złożone w oddziale co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. Godzina graniczna złożenia do realizacji zleceń płatniczych o charakterze pilnym, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia wskazana jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

5) Usługa w administrowaniu od dnia 24 lipca 2015 r.

6) Wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem z galerii następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana ze standardowym wizerunkiem.

7) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych operacji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty

Pliki do pobrania