Tytuł opłaty Konto Spektrum Adm. (oferowane do 30.10.2014 r.) Konto Ulubione Adm. (oferowane do 30.10.2014 r.) Konto Codzienne Adm. (oferowane do 30.10.2014 r.) Rachunek walutowy Adm. (oferowane do 30.10.2014 r.) Konto Oszczędnościowe Progres Adm.
(oferowane do 19.04.2015 r.)
1 2 3 4 5 6 7
     w złotych w złotych w złotych w złotych1) w złotych1)
 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN I W WALUTACH WYMIENIALNYCH, RACHUNKI WALUTOWE 
1.    Prowadzenie rachunku-miesięcznie  0,00 - jeśli średnia miesięczna wartość wpływów na rachunek (z wyłączeniem wpływów z własnych rachunków w Banku) z ostatnich 3 miesięcy jest nie niższa niż
1 500 złotych
0,00  5,00 - gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min.100 zł kartą debetową wydaną do rachunku2) 0,00  0,00 
10,99 - w pozostałych przypadkach
9,00 - w pozostałych przypadkach
2.  Przelew/przelew predefiniowany - realizacja dyspozycji przekazania środków:
  1) pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO Banku Polskim SA  (w tym na rachunki prowadzone na rzecz tego samego Posiadacza rachunku prowadzone przez inne spółki PKO Banku Polskiego SA z siedzibą na terytorium RP): 
  a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3)/9,99
  b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3)/9,99
  c) za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym 0,00 0,00 0,00 0,00 4) 0,00 3)/7,99 4)
  2) na pozostałe rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA:     
  a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA  5,99 5,99 5,99 0,00 0,00 3)/9,99
  b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 2,99 2,99 2,99 0,00 0,00 3)/9,99
  c) za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym 0,00 0,00 0,00 0,00 4) 0,00 3)/7,99 4)
  3) na rachunki w innym banku, z zastrzeżeniem ppkt 4:     
  a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA  9,00 9,00 9,00 6,00 9,99
  b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 2,99 2,99 2,99 4,00 9,99
  c) za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kanale mobilnym 0,00 0,00 0,70 1,00 4) 7,99 4)
  4) na rachunki do ZUS i Urzędu Skarbowego:     
  a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA  9,00 9,00 9,00 x 9,99 5)
  b) za pośrednictwem serwisutelefonicznego 4,00 4,00 4,00 x 9,99 5)
  c) za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 0,00 0,70 x 7,99 5)
3.   Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew "Na numer telefonu")          

1/

 na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA          

a

  za pośrednictwem serwisu internetowego  0,00 0,00  0,00  x  0,00 3)/7,99 5)

b

 w kanale mobilnym 0,00 0,00 0,00  x x

2/

 w kanale mobilnym na rachunki w innym banku 6)  0,99 0,99  0,99  x  x
4.  Realizacja zleceń o charakterze pilnym na rachunki w innych bankach, złożonych w oddziale PKO Banku Polskiego SA, z wyłączeniem zleceń do ZUS 7) 9,00 9,00 9,00 x x
5.  Realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski SA bankach za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA:     
  1) w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
  2) w kwocie niższej niż 1 000 000 zł 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
6.  Polecenie zapłaty - każdorazowa realizacja dyspozycji przekazania środków  
  1) z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA 0,00 0,00 0,00 x x
  2) z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w innych bankach - za każde polecenie (opłata jest pobierana od dłużnika) 1,00 1,00 1,00 x x
7 Zlecenie zmienne (o zmiennej kwocie i terminie)          
  1) ustanowienie/modyfikacja zlecenia w oddziale PKO Banku Polskiego SA albo za pośrednictwem serwisu telefonicznego albo serwisu internetowego albo kanału mobilnego 6) 0,00 0,00 0,00 x x
  2) każdorazowa realizacja zlecenia 0,99 0,99 0,99 x x
8. Realizacja zlecenia "Płatności ustalonej" - za  każdą płatność 8) 2,99 2,99 2,99 x x
9.  Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie):     
  1) ustanowienie zlecenia stałego:      
  a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA  2,99 2,99 2,99 2,00 x
  b) za pośrednictwem:      
     - serwisu telefonicznego 2,00 2,00 2,00 2,00 x
     - serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 x
  2) realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunek, za każdą należność wymienioną w zleceniu 0,00 0,00 0,00 1,50 x
  3) modyfikacja zlecenia stałego:      
  a) w oddziale PKO Banku Polskiego SA  4,00 4,00 4,00 2,00 x
   b) za pośrednictwem:      
     - serwisu telefonicznego 1,00 1,00 1,00 1,00 x
     - serwisu internetowego 0,00 0,00 0,00 0,00 x
 II. KARTY DEBETOWE VISA Electron Adm./Instant Adm.                                                                     
10.  Obsługa karty - opłata roczna dla Posiadacza lub Użytkownika karty 0,00 0,00 0,00 / 5,00 9) x x
11.  Obsługa karty - opłata miesięczna dla Posiadacza karty 0,00 - gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku 10)
9,90 - w pozostałych przypadkach
0,00 - gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku 10)
9,90 - w pozostałych przypadkach
0,00 x x
12.  Obsługa karty - opłata miesięczna dla Użytkownika karty 0,00 - gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku 10)
9,90 - w pozostałych przypadkach
0,00 - gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku 10)
9,90 - w pozostałych przypadkach
0,00 x x
13.  Wznowienie karty ze standardowym wizerunkiem albo z wizerunkiem z galerii11) 0,00 0,00 0,00 x x
14.  Wydanie karty z wizerunkiem z galerii albo
zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek z galerii albo
zmiana wizerunku karty w ramach galerii11)
14,90 14,90 14,90 x x
15. Przewalutowanie operacji dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska – od wartości operacji 3,5% 3,5% 3,5% x x
 III. OPERACJE GOTÓWKOWE
16.  Wypłaty gotówkowe – jeśli nie określono inaczej, za każdą operację od wartości operacji:     
  1) w oddziałach PKO Banku Polskiego SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2) w agencjach PKO Banku Polskiego SA do wysokości kwoty podanej w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA, w tym przy użyciu karty debetowej 0,00 0,00 0,00 x 0,00 12)
  3) w kraju przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego          
  a w bankomatach PKO Banku Polskiego 0,00 0,00 0,00 x x
  b w bankomatach innych niż PKO Banku Polskiego 0,00

0,00

3% nie mniej niż 5,00 x x
  c w oddziałach banków innych niż PKO Banku Polskiego SA lub punktach  świadczących  usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym 6) 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 x x
  d towarzysząca operacji bezgotówkowej  (Cashback) - za każdą operację 6) 1,00 1,00 1,00 x x
  e w urzędach pocztowych 6) 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 3% nie mniej niż 5,00 x x
  4) za granicą przy użyciu karty debetowej          
  a w bankomatach 3% nie mniej niż 15,00 0,00 3% nie mniej niż 15,00 x x
  b w oddziałach banków innych niż PKO Banku Polskiego SA lub punktach  świadczących  usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym 3% nie mniej niż 15,00 3% nie mniej niż 15,00 3% nie mniej niż 15,00 x x
17.  Przechowywanie gotówki, zaawizowanej przez Klienta do wypłaty zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego i nieodebranej w ciągu 2 dni roboczych - od awizowanej kwoty 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
18.  Wpłaty walutowe wnoszone w monetach na rachunki walutowe x x x 50% 50%
 IV. USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM, KARTĄ DEBETOWĄ ORAZ BANKOWOŚCIĄ ELEKTRONICZNĄ (iPKO)
19.  Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
20.  Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego 13) 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
21.  Ustalenie  lub modyfikacja listy  płatności za pośrednictwem oddziału lub serwisu telefonicznego  - od każdej pozycji  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
22. Sporządzenie i przekazanie pocztą na terenie kraju:    
  1)  wyciągów, zbiorczego zestawienia operacji (częściej niż raz w miesiącu) - każdorazowo 6,00 6,00 6,00 15,00 15,00
  2) wyciągu, zbiorczego zestawienia operacji - raz w miesiącu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.  Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej:     
  1) pocztą elektroniczną 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2) w formie wiadomości tekstowej SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi
  a) pakiet 40 SMS:          
     - do 40 szt. SMS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
     - kolejne SMS powyżej 40 szt. - za każdy SMS 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
  b) powiadomienia w formie wiadomości tekstowej SMS - za każdy SMS (opłata liczona jako iloczyn liczby wysyłanych SMS i stawki opłaty) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
24.  Sporządzenie i wydanie potwierdzenia operacji realizowanej za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu:
  1) w oddziale PKO Banku Polskiego SA 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
  2) wysłanie pocztą 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
25.  Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej  0,00 0,00 0,00 x x
26.  Wydrukowanie w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o wysokości salda rachunku/wolnych środków, przy użyciu karty debetowej - za każdy wydruk 1,99 1,99 1,99 x x
27.  Wydrukowanie w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o ostatnich 5 operacjach rozliczonych na rachunku, do którego wydano kartę debetową - za każdy wydruk 1,99 1,99 1,99 x x
28.  Odtworzenie w formie papierowej kodu PIN dla karty debetowej 14) 10,00 10,00 10,00 x x
29.  Zmiana kodu PIN dla karty debetowej  w bankomacie 0,00 0,00 0,00 x x
30.  Sporządzenie i wysłanie zawiadamienia / monitu związanego z powstaniem zadłużenia przeterminowanego 15,00 15,00 15,00 x x

1) Opłata w złotych - z rachunku jest pobierana równowartość w walucie rachunku.

2) Dotyczy operacji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za rachunek. W przypadku zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowania operacji zakupu, kwota operacji zwróconej lub anulowanej zmniejsza wysokość operacji bezgotówkowych dokonanych kartą. W przypadku, gdy do rachunku wydano więcej niż jedną kartę, operacje bezgotówkowe wykonane kartami sumują się.

3) W przypadku pierwszego przelewu na rachunki prowadzone w PKO Banku Polski SA dokonanego w dowolnym miesiącu kalendarzowym.

4) Brak możliwości realizacji przelewu w kanale mobilnym dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych.

5) Przelewów z rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych nie realizuje się.

6) Usługa dostępna w kanale mobilnym od dnia podanego w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

7) Zlecenie zostanie zrealizowane w ramach najbliższej sesji systemu Elixir, o ile zostało złożone w oddziale co najmniej 40 minut przed zakończeniem przyjmowania przez KIR zleceń na daną sesję. Godzina graniczna złożenia do realizacji zleceń płatniczych o charakterze pilnym, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia wskazana jest w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

8) Usługa w administrowaniu od dnia 24 lipca 2015 r.

9) Opłata w wysokości 5,00 zł pobierana od dnia 1 maja 2017 r.

10) Dotyczy operacji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę. Okres, za który jest pobierana opłata miesięczna za kartę, wydaną po dniu 20 kwietnia 2015 r., uzależniony jest od daty wydania karty. Kwota operacji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowania operacji dokonanej kartą zmniejsza sumę wartości i liczbę operacji bezgotówkowych.

11) Wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem z galerii następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana ze standardowym wizerunkiem.

12) Brak możliwości dokonania wypłaty w walutach obcych w agencjach PKO Banku Polskiego SA oraz przy użyciu karty debetowej.

13) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych operacji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty. 

14) Usługa niedostępna dla kart wydanych do dnia 19 kwietnia 2015 r.

Pliki do pobrania