Lp.   Rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (oferowany do dnia 21 lipca 2005 r.)  Rachunek oszczędnościowy w GBP (oferowany do dnia 25 marca 2012 r.)  Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie (rachunek walutowy) w walucie polskiej (oferowany do dnia 30 kwietnia 2016 r.)  Rachunek pracowniczych
kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP) 1) (oferowany do
dnia 30 kwietnia 2016 r.) 
    w złotych w złotych w złotych w złotych
I RACHUNKI
       
1. Prowadzenie rachunku - miesięcznie  10,00
0,00 – Posiadacze Rachunku Platinium
 0,00  6,90  10,00
2. Abonament miesięczny za korzystanie z usług bankowości elektronicznej (iPKO)  x  0,00  0,00  x
3. Przelew/przelew predefiniowany - realizacja dyspozycji przekazania środków, z wyjątkiem dyspozycji wymienionych w pkt 4:         

1/

pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w PKO Banku Polskim SA (w tym na rachunki prowadzone na rzecz tego samego Posiadacza rachunku prowadzone przez inne spółki PKO Banku Polskiego SA z siedzibą na terytorium RP):        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 0,00 9,99 0,00  0,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego x 9,99 0,00  x

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego x 9,99 9,99  x

d/

za pośrednictwem kanału mobilnego x x 0,00  x

2/

na pozostałe rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 5,99 9,99 0,00 0,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego x 9,99 0,00 x

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego x 9,99 0,00 x

d/

za pośrednictwem kanału mobilnego x x 0,00 x

3/

na rachunki w innym banku, z zastrzeżeniem ppkt 4:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 9,99 9,99 6,00  6,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego x 9,99 4,00  x

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego x 9,99 1,00  x

d/

za pośrednictwem kanału mobilnego x x 1,00  x

4/

na rachunki do ZUS i Urzędu Skarbowego        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 9,99 9,99 6,00 6,00

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego x 9,99 4,00 x

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego x 9,99 1,00 x

d/

za pośrednictwem kanału mobilnego x x 1,00 x
4.  Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków z użyciem numeru telefonu (tzw. przelew "Na numer telefonu"):        

1/

na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA        

a

za pośrednictwem serwisu internetowego x x 0,00 x

b

w kanale mobilnym x x 0,00

x

2/

w kanale mobilnym na rachunki prowadzone w innym banku2) x x 1,00 x
5. Realizacja zleceń w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski SA bankach za pośrednictwem systemu SORBNET 2 w godzinach określonych w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA:        

1/

 w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł x  20,00  20,00  x

2/

 w kwocie niższej niż 1 000 000 zł x  40,00  40,00  x
6. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie):        

1/

ustanowienie zlecenia stałego:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 2,99 x 2,00 x

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego x x 2,00 x

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego x x 0,00 x

2/

realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunek, za każdą należność wymienioną w zleceniu 1,50 x 1,50 x

3/

modyfikacja zlecenia stałego:        

a/

w oddziale PKO Banku Polskiego SA 4,00 x 2,00 x

b/

za pośrednictwem serwisu telefonicznego x x 1,00 x

c/

za pośrednictwem serwisu internetowego x x 0,00 x
 II  OPERACJE GOTÓWKOWE        
 7.  Wypłaty gotówkowe w oddziałach PKO Banku Polskiego SA  0,00  9,99  0,00  0,00
8.  Przechowywanie gotówki, zaawizowanej przez Klienta do wypłaty zgodnie z Komunikatem PKO Banku Polskiego i nieodebranej w ciągu 2 dni roboczych - od awizowanej kwoty  0,2%  0,2%  0,2%  0,2%
9.  Wpłaty walutowe wnoszone w monetach na rachunki walutowe  x  50,00%  x  x
IV  USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM ORAZ BANKOWOŚCIĄ ELEKTRONICZNĄ (iPKO)        
10.  Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie  x  30,00  30,00  x
11.  Przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecenia płatniczego/odbiorcy przy użyciu kodu jednorazowego za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego 4)  x  0,29  0,29  x
12.  Ustalenie listy płatności w oddziale PKO Banku Polskiego SA oraz serwisie telefonicznym - od każdej płatności  x  0,00  0,00  x
13.  Modyfikacja listy  płatności  - od każdej płatności:        

1/

 za pośrednictwem oddziału PKO Banku Polskiego SA  0,50  0,50  0,50  x

2/

 za pośrednictwem serwisu telefonicznego  x  0,00  0,00  x
14.  Sporządzenie i przekazanie pocztą na terenie kraju:        

1/

 wyciągów, zbiorczego zestawienia operacji (częściej niż raz w miesiącu) - każdorazowo  6,00  20,00  5,00  5,00

2/

 wyciągu, zbiorczego zestawienia operacji - raz w miesiącu  0,00  x  0,00  0,00
15.  Powiadomienia o bieżących zdarzeniach związanych z posiadanym rachunkiem oraz wykorzystywanymi usługami bankowości elektronicznej:        

1/

 pocztą elektroniczną  0,00  0,00  0,00  0,00

2/

 w formie wiadomości tekstowej SMS - opłaty pobierane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, liczonych od dnia aktywowania usługi:        

a

 pakiet 40 SMS:        
  - do 40 szt. SMS  6,00  6,00  6,00  6,00
  - kolejne SMS powyżej 40 szt.- za każdy SMS  0,20  0,20  0,20  0,20

b

 powiadomienia w formie wiadomości tekstowej SMS - za każdy SMS (opłata liczona, jako iloczyn liczby wysyłanych SMS i stawki opłaty)  0,25  0,25  0,25  0,25
16.  Sporządzenie i wydanie potwierdzenia operacji realizowanej za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu:        

1/

 w oddziale PKO Banku Polskiego SA  x  2,50  2,50  x

2/

 wysłanie pocztą  x  3,00 + koszty przesyłki listem zwykłym  3,00 + koszty przesyłki listem zwykłym  x

1) Rachunek prowadzony dla pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP) od dnia 16 lipca 2007 r. 

2) Usługa dostępna od dnia podanego w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

3) Nie dotyczy rachunków prowadzonych w celu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie i kredytów gotówkowych Aurum, Platinium z przeznaczeniem na częściową albo całkowitą spłatę kredytu.

4) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych operacji, przy pomocy kodów jednorazowych z karty