ROR Depozyt
1 2 3
    w złotych
1.  Prowadzenie rachunku - miesięcznie 0,00
2.  Zlecenia jednorazowe w kwotach do 2 000,00 zł 3,00
3.  Zlecenia jednorazowe w kwotach powyżej 2 000,00 zł 6,00
4.  Przelew środków z zerwanej/zakończonej lokaty na rachunki w innych instytucjach finansowych 0,00
5.  Przelew do ZUS/KRUS/US 3,00
6.  Sporządzenie raportów lub wydruków z sald depozytowych - maksymalnie za okres 12 miesięcy   

1/

 pierwszy w miesiącu 0,00

2/

 każdy następny w danym miesiącu 15,00
7.  Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 10,00
8.  Wydanie indywidualnego zaświadczenia na życzenie klienta 1) 25,00

1) Opłata nie obejmuje informacji, których obowiązek bezpłatnego wydania Klientowi nakłada ustawa o usługach płatniczych.