Karta PKO Ekspres:
    w formie gadżetu zbliżeniowego1) w formie naklejki zbliżeniowej1)
    w złotych w złotych
1. Wydanie karty do:    

1/

 rachunków: PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych, Konto Platinium oraz Rachunek PLATINIUM  29,99  0,00

2/

 pozostałych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych2)  29,99  0,00
2. Każdorazowe kolejne wydanie oraz wznowienie  karty  29,99  3,49
3. Obsługa karty - opłata miesięczna za karty wydane do:    0,39

1/

 rachunków: PKO Konto Pierwsze, PKO Konto dla Młodych, Konto Platinium oraz Rachunek PLATINIUM  0,39  0,39

2/

 pozostałych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 2)  0,99  0,99
4. Przewalutowanie operacji dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska - od wartośco operacji  3,5%  3,5%
5. Zmiana wizerunku karty na inny wizerunek w ramach galerii    x  3,49
6. Odtworzenie kodu PIN w formie papierowej     10,00  10,00

1) Warunkiem wydania karty w formie gadżetu zbliżeniowego lub naklejki zbliżeniowej jest posiadanie lub równoczesne wystąpienie o kartę w formie tradycyjnej.

2) Rachunki określone w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA, z wyjątkiem rachunków wskazanych w pkt 1 ppkt 1 oraz pkt 3 ppkt 1.