PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic (błękitna)  Partnerska karta PKO VITAY (srebrna)  Partnerska karta PKO VITAY (złota) Karta kredytowa Adm. Karta kredytowa MasterCard Aspiracje Adm.
Standard
Gold
Karta kredytowa Visa payWave Adm. Karta kredytowa MasterCard Platinum Adm.
Standard Gold
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10
   Tytuł opłaty   w złotych  w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych
1. Każdorazowe wznowienie karty - z wyjątkiem kart wydawanych po zgłoszeniu utraty karty (opłata pobierana z góry)1) 10,00 10,00 10,00 x x x x x
2. Obsługa roczna karty (za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty)   0,00 albo 30,00 albo 60,00 2) 0,00 albo 39,50 albo 79,00 2) 0,00 albo 97,50 albo 195,00 2)  50,00 Standard - 50,00 58,00 140,00 600,00
Gold - 150,00
3. Operacja gotówkowa w kraju, w tym za pośrednictwem kanału mobilnego3),za każdą operację - od wartości operacji  4% nie mniej niż 10,00  4% nie mniej niż 10,00  4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00
4. Operacja gotówkowa za granicą za każdą operację - od wartości operacji   4% nie mniej niż 10,00  4% nie mniej niż 10,00  4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00 4% nie mniej niż 10,00
5. Przewalutowanie operacji dokonanej kartą w walucie innej niż rozliczeniowa - od wartości operacji   3,5% 3,5%  3,5%  0,00 0,00 3,5% 3,5% 0,00
6. Operacja bezgotówkowa dokonana w punktach oznaczonych jako kasyna gry, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory - za każdą operację  10,00 10,00 10,00 x x x x x
7. Przelew z rachunku karty kredytowej, w tym za pośrednictwem kanału mobilnego 3), za każdą operację - od wartości operacji  4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00  4% nie mniej niż 15,00  4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00 4% nie mniej niż 15,00
8. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia grupowego spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy i utraty pracy 4) – od wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczeniowym  0,13% 0,10% m   0,10%  x  x  x  x  x
9. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia grupowego4)                
 1)  NNW w podróży x  x  x x 0,65% od salda zadłużenia 0,00 0,00 0,00
 2)  Utrata karty  x  x  x x 0,00 0,00 0,00
 3) Spłata kredytu w przypadku śmierci, utraty pracy, trwałej niezdolności do pracy, i czasowej niezdolności do pracy  x  x  x x x x x
10. Obsługa raty w ramach usługi spłaty ratalnej
(opłata pobierana przy każdej racie) 
 1,00 1,00 1,00 x x x x x
11. Przejęcie odpowiedzialności za operacje zrealizowane przed zgłoszeniem utraty karty (opłata miesięczna) 2,00 3,00 0,00 x x x x x
12. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia grupowego w ramach pakietu ubezpieczeniowego „ubezpieczenia na szóstkę” (opłata miesięczna) 4) 4,00 4,00 0,00 x x x x x
13. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia grupowego podróżnego (opłata miesięczna) 4) 4,00 4,00 0,00 x x x x x
14. Pakiet usług dodatkowych – Priority Pass, IAPA (opłata roczna)  x  x 80,00 x x x x x
15. Priority Pass - wejście Posiadacza karty lub Użytkownika do saloniku na lotnisku  x  x równowartość 27 USD w złotych5) x x x równowartość 27 USD w złotych5) równowartość 27 USD w złotych5)
16. Priority Pass - wejście osoby towarzyszącej do saloniku na lotnisku  x  x  równowartość 27 USD w złotych5) x x x równowartość 27 USD w złotych5) równowartość 27 USD w złotych5)
17. Wydanie karty zastępczej za granicą 6) x  x  równowartość 250 USD w złotych5) x x x x x
18. Awaryjna wypłata gotówki za granicą 6) x  x równowartość 175 USD w złotych5) x x x x x
19. Sporządzenie i wysłanie monitu związanego z opóźnieniem w spłacie zadłużenia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie zadłużenia  0,00 0,00  0,00 x x x x x
21. Obsługa przekroczenia przyznanego limitu kredytowego
(w przypadku przekroczenia limitu o więcej niż 5%)
35,00  35,00  35,00 x x x x x
22. Wydanie na życzenie Klienta duplikatu zestawienia operacji 15,00 15,00  15,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
23. Wydanie na życzenie Klienta informacji finansowej dotyczącej karty kredytowej8 35,00  35,00  35,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
24. Europ Assistance - Usługi Concierge oraz inne usługi organizacyjne x x x x x x x wg cennika
Europ Assistance przedstawianego Klientowi po indywidualnej wycenie danej usługi dla Klienta

1) Wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem przez Klienta pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana ze standardowym wizerunkiem.

2) Wysokość opłaty jest uzależniona od średniomiesięcznej łącznej wartości operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w rocznym okresie obsługi karty, liczonej jako suma operacji podzielona przez 12. Średniomiesięczna wartość operacji została określona poniżej w tabeli. Kwota operacji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowanie operacji dokonanej kartą zmniejsza sumę wartości operacji. Opłata pobierana jest po upływie 12 miesięcy, także w przypadku wcześniejszej rezygnacji Klienta z karty, tj. przed upływem 12 miesięcy. Opłata pobierana jest proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy.

3) Termin, od którego będzie możliwość dokonania operacji w kanale mobilnym zostanie podany w Komunikacie.

4) Opłata stanowi zwrot kosztu składki ubezpieczeniowej.

5) Opłata przeliczana według zasad dla operacji dokonanych w walucie obcej, określonych w Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA dla: kart PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic, partnerskich kart PKO VITAY (srebrne), partnerskich kart PKO VITAY (złote) albo Regulaminie kart płatniczych dla klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim dla: Kart kredytowych Adm., Kart kredytowych MasterCard Aspiracje Adm. (Standard, Gold), Kart kredytowych Visa payWave Adm. (Standard, Gold), Kart kredytowych MasterCard Platinum Adm.

6) Opłata pobierana w związku z koniecznością zwrotu kosztów firmie współpracującej, realizującej tą usługę.

7) Uchylony.

8) Opłata nie obejmuje informacji, których obowiązek bezpłatnego wydania Klientowi nakłada ustawa o usługach płatniczych.

Rodzaj karty

Wysokość opłaty za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty w zależności od średniomiesięcznej wartości operacji

1

2

3

 

Minimalna wartość operacji

Wysokość opłaty

Minimalna wartość operacji

Wysokość opłaty

Wartość operacji

Wysokość opłaty

PKO VISA Electron, PKO MasterCard Electronic (błękitna)

600 zł

0 zł

500 zł

30,00 zł

poniżej 500 zł

60 zł

Partnerska karta PKO VITAY (srebrna)

1 200 zł

0 zł

1 000 zł

39,50 zł

Do 1 000 zł

79 zł

Partnerska karta PKO VITAY (złota)

2 400zł

0 zł

2 000 zł

97,50 zł

Do 2 000 zł

195 zł