Kredyt Odnawialny PKO Kredyt Odnawialny
1 2 3
    w złotych
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00
2. Udzielenie kredytów  - od kwoty kredytu

0,00 - posiadacze PKO Konta dla Młodych (umowy rachunku zawarte od 10 stycznia 2014 r.)

2% nie mniej niż 60,00 1) 2) 3) posiadacze rachunku ZŁOTE KONTO i rachunku PLATINIUM, Konto Aurum, Konto Platinium II

2,5% nie mniej niż 60,00 1) 3) -pozostali posiadacze ROR
3. Podwyższenie kwoty kredytu - od kwoty podwyższenia

2% nie mniej niż 60,00 1), 2) - posiadacze rachunku ZŁOTE KONTO i rachunku PLATINIUM, Konto Aurum, Konto Platinium II

2,5% nie mniej niż 60,00 1) - pozostali posiadacze ROR 
4. Przedłużenie okresu kredytowania na kolejne 12 miesięcy - od kwoty kredytu:   
1/  umowy objęte klauzulą maksymalnego oprocentowania w wysokości stopy oprocentowania  kredytu lombardowego NBP powiększonej o 6 punktów procentowych  3,1% nie mniej niż 80,00
2/  umowy nie objęte klauzulą, o której mowa w ppkt.1

2% nie mniej niż 60,001), 2) posiadacze rachunku ZŁOTE KONTO i rachunku PLATINIUM, Konto Aurum,

Konto Platinium II

2,5% nie mniej niż 60,00 1) - pozostali posiadacze ROR 
5. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległości w spłacie kredytu, monitu 0,00 
6. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy 80,00
7. Sporządzenie aneksu do umowy lub odpisu umowy kredytowej  50,00 4)

1) Wysokość prowizji jest obniżona w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych:

  1. do poziomu 1,00% nie mniej niż 30,00 zł (tj. o 50%) dla umów kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunku ZŁOTE KONTO, rachunku PLATINIUM, Konta Aurum i Konta Platinium II,
  2. do poziomu 1,25% nie mniej niż 30,00 zł (tj. o 50%) dla umów kredytu odnawialnego dla posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

2) Nie dotyczy kredytu odnawialnego w wysokości do 10 000 zł w Rachunku PLATINIUM oraz w rachunku Konto Platinium II.

3) W przypadku zmiany dotychczasowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z kredytem odnawialnym na nowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z zachowaną datą odnowienia kredytu prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego nie jest pobierana.

4) Opłata nie jest pobierana w przypadku:

  1. podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego,
  2. zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu.