Lp.   Pożyczka gotówkowa w tym z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia (konsolidacja) Preferencyjny kredyt studencki
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  0,00

0,00 - posiadacze ROR w PKO Banku Polskim SA oraz klienci, którzy otworzą ROR w PKO Banku Polskim SA  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o kredyt;

400,00 - w pozostałych przypadkach
2. Udzielenie kredytów - od kwoty kredytu lub każdorazowo wypłaconej transzy prowizja ustalana indywidualnie

2% -  dla posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim SA

5% - pozostali klienci

3. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległości w spłacie kredytu, monitu. 0,00 15,00
4. Czynności związane ze zmianą warunków spłaty:    
1/ za prolongatę - od kwoty podlegającej prolongacie 3% nie mniej niż 100,00 zł x
2/ za zawieszenie okresu spłaty - od kwoty rat podlegających zawieszeniu 3% nie mniej niż 100,00 zł x
3/ zmiana planu spłaty na wniosek kredytobiorcy:    
a) kredytu konsumenckiego 0,00 x
b) kredytu nie podlegającego ustawie o kredycie konsumenckim 25,00 x
5. Wydłużenie okresu spłaty kredytu,  w przypadku:
- udokumentowania przez kredytobiorcę, że wysokość raty kredytu przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu,
- kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich, o ile student nie korzystał z kredytu na studiach doktoranckich
x 50,00
6. Przygotowanie i zawarcie aneksu dotyczącego wydłużenia okresu wypłaty kredytu po ukończeniu studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich x 50,00
7. Wystawienie promesy udzielenia kredytu x 50,00
8. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy 80,00 80,00
9. Sporządzenie aneksu do umowy lub odpisu umowy kredytowej 50,00 1) 50,00 2)

1) Opłata nie jest pobierana w przypadku: prolongaty, zawieszenia okresu spłaty lub zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu.

2) Opłata nie jest pobierana w przypadku: wydłużenia okresu spłaty, wydłużenia okresu wypłaty lub zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu.

Pliki do pobrania