Pożyczka gotówkowa
w tym z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia (konsolidacja)
Kredyt Platinium Preferencyjny
studencki
Lp.
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00  0,00

0,00 - posiadacze ROR w PKO Banku Polskim SA oraz klienci, którzy otworzą ROR w PKO Banku Polskim SA  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o kredyt;

400,00 - w pozostałych przypadkach
2. Udzielenie kredytów - od kwoty kredytu lub każdorazowo wypłaconej transzy prowizja ustalana indywidualnie

klienci posiadający aktywa w PKO Banku Polskim lub w Grupie Kapitałowej w kwocie co najmniej 150 000 zł lub uzyskujący średniomiesięczne wpływy na ROR w okresie 3 miesięcy w wysokości co najmniej 5 000 zł:

4,99%  - dla kwoty kredytu od 30 000 zł do 10 000 000 zł 1)

klienci posiadający aktywa w PKO Banku Polskim lub w Grupie Kapitałowej w kwocie co najmniej 250 000 zł lub uzyskujący średniomiesięczne wpływy na ROR w okresie 3 miesięcy w wysokości co najmniej 20 000 zł:

3,99% - dla kwoty kredytu od 50 000 zł do 100 000 zł 1)

2,99% - dla kwoty kredytu od 100 000,01 zł do 200 000 zł 1)

1,99% - dla kwoty kredytu od  200 000,01 do 20 000 000 zł 1)

2% -  dla posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim SA

5% - pozostali klienci

 

       0,99% - dla kwoty kredytu od 30 000 zł do 20 000 000 zł z zabezpieczeniem na aktywach  
3. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległości w spłacie kredytu, monitu. 0,00  0,00 15,00
4. Czynności związane ze zmianą warunków spłaty:      

1/

za prolongatę - od kwoty podlegającej prolongacie 3% nie mniej niż 100,00 zł 3% nie mniej niż 100,00 zł x

2/

za zawieszenie okresu spłaty - od kwoty rat podlegających zawieszeniu 3% nie mniej niż 100,00 zł 3% nie mniej niż 100,00 zł x

3/

zmiana planu spłaty na wniosek kredytobiorcy
Uwaga:
Nie pobiera się opłaty w przypadku zmiany planu spłaty kredytu konsumenckiego
0,00  25,00 x
5. Wydłużenie okresu spłaty kredytu,  w przypadku:
- udokumentowania przez kredytobiorcę, że wysokość raty kredytu przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu,
- kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich, o ile student nie korzystał z kredytu na studiach doktoranckich
x  x 50,00
6. Przygotowanie i zawarcie aneksu dotyczącego wydłużenia okresu wypłaty kredytu po ukończeniu studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich x  x 50,00
7. Wystawienie promesy udzielenia kredytu
Uwaga:
W przypadku udzielenia Kredytu Platinium, kwota pobrana za wystawienie promesy pomniejsza kwotę prowizji od udzielenia tego kredytu.
x  0,5% - od kwoty kredytu 50,00
8. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy 80,00  80,00 80,00
9. Sporządzenie aneksu do umowy lub odpisu umowy kredytowej 50,00 2)  50,00 2) 50,00 3)

1) Dla klientów, którzy otrzymali imienną (spersonalizowaną) ofertę kredytową z Banku, prowizja za udzielenie kredytu Platinium jest obniżona o 0,50 punktu procentowego

2) Opłata nie jest pobierana w przypadku:

  1. prolongaty,
  2. zawieszenia okresu spłaty,
  3. zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu.

3) Opłata nie jest pobierana w przypadku:

  1. wydłużenia okresu spłaty,
  2. wydłużenia okresu wypłaty,
  3. zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu.