Lp.   w złotych
I. KREDYTY MIESZKANIOWE, KREDYT KONSOLIDACYJNY, POŻYCZKA HIPOTECZNA I LIMIT HIPOTECZNY, Z WYŁĄCZENIEM POŻYCZKI HIPOTECZNEJ BIS ADM.  
1. Udzielenie kredytu lub pożyczki hipotecznej - od kwoty kredytu lub pożyczki hipotecznej 1) od 0% do 3,5%
2. Wcześniejsza spłata, z zastrzeżeniem pkt 3, kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego lub pożyczki hipotecznej:  

1/

całkowita:  

a/

kredytu lub pożyczki hipotecznej ze zmienną stopą procentową – od kwoty spłaty 2% nie mniej niż 200,00

b/

kredytu lub pożyczki hipotecznej ze stałą stopą procentową - od kwoty spłaty 2% nie mniej niż 200,00

2/

częściowa - kredytów lub pożyczek hipotecznych udzielonych od 1 kwietnia 2007 r. – od kwoty spłaty 1)
Uwaga:
Prowizja pobierana od spłat częściowych dokonywanych w ciągu trzech pierwszych lat spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej, licząc od dnia uruchomienia.
1,5%
3. Wcześniejsza całkowita lub częściowa spłata:  

1/

kredytów mieszkaniowych z finansowym wsparciem przez Bank Gospodarstwa Krajowego środkami pochodzącymi z dodatkowego finansowego wsparcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi  0,00

2/

kredytów i pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim (umowy zawarte do dnia 17 grudnia 2011 r.) 0,00

3/

kredytów na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla osób prywatnych 0,00
4. Podwyższenie kwoty kredytu, pożyczki hipotecznej – od kwoty podwyższenia 2) 2% nie mniej niż 300,00
5. Zmiana waluty kredytu lub pożyczki hipotecznej – od kwoty aktualnego zadłużenia, wraz z pozostałą do wypłaty kwotą kredytu 2) 0,8%
6. Skrócenie, wydłużenie okresu kredytowania - od kwoty aktualnego zadłużenia 2) 0,5% nie mniej niż 300,00
7. Obniżenie marży w okresie kredytowania - od kwoty aktualnego zadłużenia 2) 0,5% nie mniej niż 300,00
8. Zmiana rodzaju stopy procentowej kredytów lub pożyczki hipotecznej:2)  

1/

ze stałej na zmienną – od kwoty aktualnego zadłużenia 2% nie mniej niż 200,00

2/

ze zmiennej na stałą 150,00
9. Czynności związane z:  

1/

dokonaniem przez Bank oceny wartości nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu lub pożyczki hipotecznej - od każdej nieruchomości: 1)  

a/

w przypadku wniosku o udzielenie kredytu lub pożyczki hipotecznej w kwocie poniżej 80 000 złotych 3) - wszystkie typy nieruchomości 300,00

b/

w przypadku wniosku o udzielenie kredytu lub pożyczki hipotecznej w kwocie od 80 000 złotych 3) - w zależności od typu nieruchomości:  
  - lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe, garaże wolnostojące 400,00
  - domy jednorodzinne 700,00
  - pozostałe nieruchomości opłata ustalana indywidualnie

2/

przeprowadzeniem kontroli:  

a/

kredytowanej  nieruchomości, jeśli nie będzie stanowiła przedmiotu zabezpieczenia kredytu – przed zawarciem umowy kredytu 200,00

b/

na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu 1) 200,00

c/

kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z kredytu - po wypłacie ostatniej transzy kredytu

Uwaga: Opłaty, o których mowa w lit. a i c obowiązują dla umów zawartych od dnia 15 listopada 2011 r.

200,00
10. Wydanie zaświadczenia o aktualnym stanie zadłużenia (zawierającego np. numer rachunku do spłaty, promesę wykreślenia hipoteki) -  na życzenie kredytobiorcy, pożyczkobiorcy lub poręczyciela 4)
Uwaga:
Nie pobiera się opłat za zaświadczenia dotyczące kredytów na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla osób prywatnych.
300,00
11. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy wymagające zmiany postanowień umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej w formie aneksu do umowy, nieskutkujące zmianą kwot spłaty bądź terminów spłaty 5) , 6) 300,00
12. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy wymagające zmiany postanowień umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej w formie aneksu do umowy, skutkujące zmianą kwot spłaty bądź terminów spłaty 5) 300,00
13. Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy, pożyczkobiorcy lub za kredytobiorcę, pożyczkobiorcę, niewymagające zmiany postanowień umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej - sporządzenie i wydanie pisemnej informacji, opinii lub zaświadczenia (z wyjątkiem zaświadczenia wymienionego w pkt 10) oraz realizacja dyspozycji dotyczącej zmiany rachunku do spłaty, zmiany priorytetów przy kilku rachunkach do spłaty, wystawienia duplikatu dokumentu 7) 50,00
14. Sporządzenie i wysłanie:  

1/

przypomnienia (monitu) o niedopłacie lub braku spłaty kredytu, pożyczki hipotecznej, raty (rat) kredytu, pożyczki lub odsetek 15,00

2/

pisma informującego kredytobiorcę, pożyczkobiorcę o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata 15,00
15. Zawarcie umowy ugody – od kwoty należności objętej umową do 2%
16. Wznowienie limitu hipotecznego Komfort Adm.- od kwoty wznowionego limitu 3% nie mniej niż 1000,00
17. Prowizja za zaangazowanie przy Limicie hipotecznego Komfort Adm. - od niewykorzystanej kwoty limitu wg stanu na dzień naliczenia opłaty8) 0,6%
18. Podwyższenie limitu hipotecznego Komfort Adm. - od kwoty podwyższenia 3%
II. POŻYCZKA HIPOTECZNA BIS ADM.9)  
19. Wcześniejsza spłata pożyczki niekonsumenckiej – przedterminowa spłata pożyczki przed upływem okresu 3 lat od daty wypłaty całości pożyczki lub pierwszej transzy pożyczki.  2% od kwoty spłaty całkowitej
1,5% od kwoty spłaty częściowej
20. Wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej albo szczegółowego rozliczenia pożyczki  50,00
21. Wydanie indywidualnego zaświadczenia na żądanie Pożyczkobiorcy lub poręczyciela  25,00
22. Zmiana harmonogramu/planu spłaty na wniosek Pożyczkobiorcy (wydłużenie lub skrócenie okresu kredytowania maksymalnie do 30 dni w stosunku do obowiązującego harmonogramu spłat - opłata nie jest pobierania w razie skrócenia okresu w wyniku przedterminowej spłaty) 0,00
23. Zmiana/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki w trakcie trwania umowy danej pożyczki dla salda zaangażowania do 49 999,99 złotych   150,00
24. Zmiana/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki w trakcie trwania umowy danej pożyczki dla salda zaangażowania od 50 000,00 zł do 499 999,99 złotych  0,5% kwoty nie więcej niż 300,00
25. Zmiana/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki w trakcie trwania umowy danej pożyczki dla salda zaangażowania od 500 000,00 złotych  300,00
26. Zmiana poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki  60,00 od każdego poręczyciela nie więcej niż 300,00
27. Wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie zastawu rejestrowego w trakcie trwania umowy  50,00
28. Przeprowadzenie renegocjacji pożyczki do kwoty 99 999,99 złotych  1 % kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty, nie mniej niż 50,00
29. Przeprowadzenie renegocjacji pożyczki od kwoty 100 000,00 złotych  0,25% kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty, nie mniej niż 1 000,00

1) Posiadacz rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa" założonego od dnia 19 stycznia 2009 r. uzyskuje prawo do obniżenia prowizji i opłat zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa" w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej.

2) Za realizację czynności nie pobiera się dodatkowej opłaty za aneks do umowy.

3) W przypadku, gdy ocena wartości dotyczy nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia więcej niż jednego kredytu, pod uwagę brana jest łączna kwota kredytów udzielonych przez Bank, zabezpieczonych na przedmiotowej nieruchomości.

4) Za wydanie zaświadczenia sporządzonego na życzenie Kredytobiorcy, Pożyczkobiorcy - w ramach jednej dyspozycji złożonej do kilku umów kredytu, pożyczki pobiera się jedną opłatę.

5) W przypadku sporządzania aneksu do umowy kredytu, pożyczki, w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków umowy, dla których:
- wysokość opłat i prowizji jest różna, pobierana jest jedna opłata albo prowizja, stanowiąca najwyższą z kwot
- wysokość opłat i prowizji jest równa, pobierana jest jedna opłata lub prowizja.

6) W przypadku aneksu do umowy kredytu walutowego, sporządzonego w celu wykonania przepisów ustawy z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, opłaty nie pobiera się.

7) Nie pobiera się opłat w przypadku gdy wydanie dokumentów jest niezbędne do zwolnienia zabezpieczenia kredytu lub dochodzenia przez podmiot udzielający zabezpieczenia (np. Poręczyciela), który dokonał spłaty wierzytelności Banku, roszczeń regresowych wobec dłużnika.

8) Płatna w okresie wykorzystania środków w każdą rocznicę dnia postawienia środków do dyspozycji.

9) Jeżeli dana czynność objęta jest zakresem dwóch lub więcej opłat wymienionych w niniejszej Tabeli, pobiera się tylko jedną z opłat, tę która jest wyższa.

 

Inne czynności i usługi