Lp.   w złotych
 I.

Kredyty udzielone do dnia:
- 30 czerwca 2005 r. (gotówkowy, na zakup pojazdów i sprzętu technicznego, na zakup towarów i usług),
- 9 września 2007 r. (Szybki serwis kredytowy udzielony w walucie polskiej i walutach wymienialnych),
- 19 lutego 2012 r. (Szybki serwis kredytowy):
- 7 maja 2014 r. (Kredyty konsumpcyjne Adm.)
- 20 października 2014 r. (Kredyt na samochód Adm., Limit Polisa Adm.

 

1.

Czynności związane ze zmianą warunków spłaty:  

1/

 za prolongatę bądź zawieszenie okresu spłaty - od kwoty podlegającej prolongacie lub zawieszeniu, z zastrzeżeniem ppkt 2 i 3  od 1% do 3%

2/

 za prolongatę kredytu Szybki serwis kredytowy, Kredyty konsumpcyjne Adm., Kredyt na samochód Adm. - od kwoty podlegającej prolongacie  3% nie mniej niż 100,00

3/

 za zawieszenie okresu spłaty kredytu Szybki serwis kredytowy - od kwoty podlegającej zawieszeniu  3% nie mniej niż 50,00

4/

 zmiana planu spłaty na wniosek kredytobiorcy

UWAGA:
1) Od umów zawartych do dnia 17 grudnia 2011 r. nie pobiera się opłaty w przypadku zmiany planu spłaty kredytu konsumenckiego w następstwie wcześniejszej częściowej jego spłaty.
2) Od umów kredytu Szybki serwis kredytowy zawartych od 18 grudnia 2011 r. nie pobiera sie opłaty. 

 25,00

2.

 Zmiana waluty kredytu  (za każdą zmianę)  1,5% nie mniej niż 100,00

3.

 Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu  30,00

4.

 Sporządzenie aneksu do umowy lub odpisu umowy kredytowej  50,001,2

5.

 Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległości w spłacie kredytu, monitu  0,00

6.

 Odnowienie kredytu Limit Polisa Adm.:  
  do 200 000 zł  0,5%4
  powyżej 200 000 zł  0,2%5
II. Pożyczka konsumpcyjna Adm. (oferowana do dnia 31 lipca 2015 r. przez SKOK "Wesoła")   
7.  Wcześniejsza spłata pożyczki  0,00
8.  Zmiana poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki (za każdego poręczyciela)  60,00
9.  Zmiana/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki w trakcie trwania umowy pożyczki  80,00
10.  Wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej albo szczegółowego rozliczenia pożyczki  50,00
11.  Wydanie indywidualnego zaświadczenia na żądanie pożyczkobiorcy lub poręczyciela  25,00
12.  Zmiana harmonogramu/planu spłaty na wniosek pożyczkobiorcy  0,00
III.  Pożyczka odnawialna Adm. (oferowana do dnia 31 lipca 2015 r. przez SKOK "Wesoła")    
13.  Wcześniejsza spłata pożyczki  0,00
14.  Zmiana poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki (za każdego poręczyciela)  60,00
15.  Zmiana/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki w trakcie trwania umowy pożyczki  80,00
16.  Wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej albo szczegółowego rozliczenia pożyczki  50,00
17.  Wydanie indywidualnego zaświadczenia na żądanie pożyczkobiorcy lub poręczyciela  25,00
IV.  Kredyt gotówkowy Aurum i Kredyt gotówkowy Platinium (oferowane do dnia 4 października 2015 r.) i Kredyt Platinium (oferowane do dnia 30 września 2016 r.)
 
18. Czynności związane ze zmianą warunków spłaty:  

1/

prolongata kredytu – od kwoty podlegającej prolongacie  3% nie mniej 100,00

2/

zawieszenie okresu spłaty kredytu - od kwoty podlegającej zawieszeniu  3% nie mniej 100,00

3/

zmiana planu spłaty na wniosek kredytobiorcy
Uwaga:
Nie pobiera się opłaty w przypadku zmiany planu spłaty kredytu konsumenckiego
 25,00
19. Zmiana waluty, z wyjątkiem dwóch pierwszych przewalutowań - od kwoty aktualnego zadłużenia:  

1/

Aurum  1,25% nie mniej niż 50,00

2/

Platinium  1% nie mniej niż 50,00
20. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy  80,00
21. Sporządzenie aneksu do umowy lub odpisu umowy kredytowej  50,00 1)
22. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległości w spłacie kredytu, monitu  0,00

1 Opłata nie jest pobierana w przypadku:

  1. prolongaty lub zawieszenia okresu spłaty,
  2. zmiany waluty kredytu,
  3. zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu.

 2 W przypadku kredytu Limit Polisa Adm. opłata jest pobierana wyłącznie za odpis umowy kredytu

 3 uchylony

 4 W przypadku kredytu Limit Polisa Adm. na zakup funduszy prowizja wynosi 0,2%.

 5 W przypadku kredytu Limit Polisa Adm. na zakup funduszy prowizja wynosi 0,0%.

Pliki do pobrania