1 2 3
1. Wcześniejsza całkowita lub częściowa spłata kredytów mieszkaniowych wspieranych przez budżet państwa udzielonych do 31 maja 1992r. oraz kredytów hipotecznych udzielonych do 31 marca 1995r. 0,00
2. Wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wspieranych przez budżet państwa udzielonych do 31.05.1992r. oraz kredytów hipotecznych udzielonych do 31.03.1995r.:  

1/

wydanie raz w roku zaświadczenia o stanie zadłużenia na koniec poprzedniego roku  0,00

2/

wydanie na życzenie kredytobiorcy lub poręczyciela zaświadczenia o aktualnym stanie zadłużenia 1)  50,00
3. Zawarcie na wniosek kredytobiorcy umowy ugody - od kwoty należności objętej umową  do 2% nie mniej niż 150,00
4. Wydanie na wniosek kredytobiorcy opinii bankowej  100,00
5. Wydanie na wniosek kredytobiorcy indywidualnych promes lub zgód Banku na bezciężarowe  

1/

odłączenie nieruchomości, powstałej  w przypadku podziału nieruchomości obciążonej hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu, na której w ramach kredytowanej przez Bank inwestycji mieszkaniowej zostały wybudowane budynki mieszkalne wielorodzinne/ jednorodzinne / budynki o funkcjach użytkowych,  50,00

2/

ustanowienie odrębnej własności lokalu zrealizowanego w ramach kredytowanej przez Bank inwestycji mieszkaniowej, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości obciążonej hipoteką stanowiącą zabezpieczenie kredytu,  50,00
6. Inne czynności związane ze zmianą warunków umowy, wykonywane na życzenie kredytobiorcy wymagające sporządzenia aneksu do umowy  150,00
7. Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy lub za kredytobiorcę, niewymagające sporządzenia aneksu do umowy kredytu 1  50,00

1) nie pobiera się opłat w przypadku gdy wydanie dokumentów jest niezbędne do zwolnienia zabezpieczenia kredytu lub dochodzenia przez podmiot udzielający zabezpieczenia (np. poręczyciela), który dokonał spłaty wierzytelności Banku, roszczeń regresowych wobec dłużnika.