1 2 3 4
Rozdział 1. POLECENIA WYPŁATY OTRZYMYWANE PRZEZ PKO BANK POLSKI SA
1. Realizacja polecenia wypłaty innego niż zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe na rzecz klienta PKO Banku Polskiego SA, gdy koszt ponosi beneficjent: 1)   

1/

Polecenia wypłaty SEPA 2)   5,00

2/

Polecenie wypłaty niskokwotowe (LVP)  zgodnie z umową z bankiem zagranicznym, nie więcej niż 15,00

3/

Polecenie wypłaty  ze zlecenia instytucji finansowej na podstawie odrębnej umowy zawartej przez PKO Bank Polski SA

Uwaga:
za zmianę formy rozliczenia polecenia wypłaty lub ponowne wezwanie beneficjenta w związku z realizacją polecenia wypłaty ze zlecenia firmy Money Express, innego niż o charakterze pilnym - pobierana jest opłata

0,00

zgodnie z umową z firmą Money Express, nie mniej niż 22,00 nie więcej niż 40,00

4/

 Pozostałe polecenia wypłaty:   

a

 w formie bezgotówkowej  11,00

b

 w formie gotówkowej  0,5% kwoty operacji nie mniej niż 22,00 
2. Realizacja polecenia wypłaty we wszystkich rodzajach, o których mowa w ppkt 1-4 w pkt 1 z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalno-rentowego na rzecz klienta PKO Banku Polskiego SA, gdy koszty ponosi beneficjent z zastrzeżeniem pkt 3:  

a/

w formie bezgotówkowej 20,00

b/

w formie gotówkowej 0,5% kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 25,00
3. Realizacja polecenia wypłaty na podstawie odrębnych umów zawartych przez PKO Bank Polski SA z bankami zagranicznymi w zakresie realizacji wypłat zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych:   

1/

w formie bezgotówkowej 0,00

2/

w formie gotówkowej, jeżeli odrębna umowa zawarta przez PKO Bank Polski SA z bankiem zagranicznym przewiduje pobieranie opłaty od rentobiorcy 10,00
4. Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty otrzymywanych:  

1/

anulowanie niezrealizowanego polecenia wypłaty otrzymanego za pośrednictwem:   

a

systemów rozliczeniowych dla waluty EUR 0,00

b

SWIFT (potrąca się ze zwracanej kwoty) 100,00+ koszty banków trzecich

2/

anulowanie zrealizowanego polecenia wypłaty innego niż SEPA (potrąca się ze zwracanej kwoty)  200,00+ koszty banków trzecich 

3/

realizacja czynności dodatkowych obejmujących zapytania, wyjaśnienia albo poszukiwanie środków na zlecenie Klienta oczekującego na wpływ polecenia wypłaty, który nie nastąpił 50,00+ koszty banków trzecich 
5. Dodatkowa opłata NON-STP , pobierana w przypadku braku danych umożliwiających automatyczną realizację polecenia wypłaty, gdy koszty ponosi Beneficjent, z wyłączeniem polecenia wypłaty z kraju EOG 3) w walucie kraju EOG  20,00
Rozdział 2. POLECENIA WYPLATY WYSYŁANE PRZEZ PKO BANK POLSKI
    zlecane w oddziale zlecane za pośrednictwem kanałów elektronicznych (serwis internetowy, serwis telefoniczny)
6. Realizacja polecenia wypłaty:  

1/

Polecenia wypłaty SEPA 2)
Uwaga
Realizacja polecenia wypłaty w formie bezgotówkowej
 15,00 8,00

2/

polecenia wypłaty EOG: 3)  

a/

w walucie EUR 50,00 25,00

b/

w innych walutach krajów EOG 0,25 % kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 50,00 nie więcej niż 190,00 0,15% kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 25,00 nie więcej niż 130,00

3/

pozostałe polecenia wypłaty, inne niż w ppkt 1/ i 2/    

a

w walucie EUR 50,00 25,00

b

w innych walutach 0,25 % kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 50,00 nie więcej niż 190,00 0,15% kwoty polecenia wypłaty nie mniej niż 25,00 nie więcej niż 130,00
7. Dodatkowe opłaty:  

1/

opłata za instrukcję kosztową OUR 80,00 80,00

2/

opłata za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Overnight" 40,00 40,00

3/

opłata za realizację polecenia wypłaty w EUR w trybie pilnym - z datą waluty "Tomnext" 4) 20,00 20,00

4/

opłata za realizację polecenia wypłaty w innych walutach5) w trybie pilnym - z datą waluty "Overnight" 100,00 100,00

5/

opłata za realizację polecenia wypłaty w innych walutach5) w trybie pilnym - z datą waluty "Tomnext" 60,00 60,00

6/

opłata NON-STP, pobierana od zleceniodawcy w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN lub NRB. 40,00 x

7/

opłata za gotówkowe rozliczenie polecenia wypłaty 10,00 x
8. Pozostałe czynności związane z realizacją poleceń wypłaty:  

1/

anulowanie przez Zleceniodawcę polecenia wypłaty:    

a

niezrealizowanego przez PKO Bank Polski SA 20,00 20,00

b

zrealizowanego przez PKO Bank Polski SA 50,00 + koszty banków trzecich 50,00 + koszty banków trzecich

2/

odzyskanie środków przez PKO Bank Polski SA, w związku z pisemną dyspozycją Zleceniodawcy. Opłata pobierana w przypadku, gdy w poleceniu wypłaty wysyłanym na teren EOG w walucie krajów EOG, Zleceniodawca wskazał nieprawidłowy unikatowy identyfikator 50,00 + koszty banków trzecich 50,00 + koszty banków trzecich

3/

zlecenie czynności dodatkowych dotyczących uzupełnień, zmian lub zapytań do realizowanego polecenia wypłaty 50,00 + koszty banków trzecich 50,00 + koszty banków trzecich

4/

zwrot zrealizowanego przez PKO Bank Polski SA polecenia wypłaty, bez uprzedniej dyspozycji Zleceniodawcy 50,00 + koszty banków trzecich 50,00 + koszty banków trzecich

5/

kopia wysłanego komunikatu polecenia wypłaty 6,00 6,00

1) Opłata za realizację nie jest pobierana w przypadku poleceń wypłaty podlegających tzw. ustawie antyspreadowej (ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw).

2) Polecenia wypłaty w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz inne kraje prezentowane na stronach internetowych PKO Banku Polskiego SA www.pkobp.pl.

3) Europejski Obszar Gospodarczy - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein.

4) Opłata nie jest pobierana w przypadku poleceń wypłaty SEPA oraz EOG.

5) Waluty, w których możliwa jest realizacja wskazane są w Komunikacie PKO Banku Polskiego SA.

Pliki do pobrania