Lp.   w złotych
1. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym, z zastrzeżeniem pkt 3:  
1/ papierów wartościowych (obligacji, akcji) - od każdego deponowanego dokumentu - od wartości nominalnej
Uwaga:
Opłaty nie pobiera się od weksli in blanco, składanych na zabezpieczenie przez agentów PKO Banku Polskiego SA lub na zabezpieczenie kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski SA.
1% nie mniej niż 20,00 nie więcej niż 125,00
2/ przedmiotów wartościowych – od każdego deponowanego przedmiotu (kompletu przedmiotów) - od wartości 1% nie mniej niż 125,00
3/ książeczki oszczędnościowej i bonu oszczędnościowego z wyjątkiem, gdy dokumenty te składane są do realizacji zleceń stałych lub na zabezpieczenie kredytów konsumpcyjnych udzielonych przez PKO Bank Polski SA - od każdego deponowanego dokumentu 25,00
4/ kosztowności złożonych jako zabezpieczenie kredytów, chyba że umowa kredytowa stanowi inaczej - od wartości zastawu  
 a do tygodnia 0,5%
 b do miesiąca 1%
 c ponad miesiąc 2% nie więcej niż 125,00
5/ kluczy:  
  a miesięcznie 15,00
 b rocznie 125,00
  Uwaga do ppkt 1-3: Opłatę pobiera się jednorazowo przy przyjmowaniu do depozytu  
2. Wynajęcie skrytki sejfowej lub kasety – od każdej skrytki lub kasety, z zastrzeżeniem pkt 3:  
 1/  skrytka  
 a dziennie (do 29 dni) od 5,00
 b miesięcznie od 45,00
 c rocznie od 350,00
 2/  kaseta  
 a dziennie (do 29 dni) od 4,50
 b miesięcznie od 35,00
 c rocznie od 350,00
3. Przyjęcie i przechowywanie papierów wartościowych i wynajęcie skrytki lub kasety posiadaczom Rachunku PLATINIUM 50% prowizji lub opłat wymienionych w pkt 1 i 2

1) cena obejmuje podatek od towarów i usług

Pliki do pobrania