Lp.   w złotych
1. Sporządzenie i wydanie na życzenie Klienta: zaświadczeń, odpisów, kserokopii, zezwoleń, potwierdzeń operacji, kopii dokonania operacji, informacji z przebiegu naliczania odsetek, wydanie z archiwum zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej, informacji finansowej dotyczącej karty debetowej, z zastrzeżeniem pkt 8 w Części I w Dziale VIII, pkt 21 w Części III w Dziale II, pkt 12 i 18 w Części III w Dziale IV 1)  

1/

dla osób fizycznych  dokumentów z zastrzeżeniem ppkt 2
Uwaga:
Za przygotowanie dokumentu w oparciu o informacje z okresów wcześniejszych niż rok wstecz liczony od daty złożenia wniosku pobierana jest dodatkowa opłata równa wartości stawki podstawowej za każdy rozpoczęty wcześniejszy roczny okres, którego informacja dotyczy
20,00

2/

dla posiadaczy Rachunku PLATINIUM oraz Konta Platinium II 0,00
2. Wydanie na życzenie Klienta  dokumentów związanych z kredytem konsumpcyjnym, pożyczką - za każdy dokument 2) 50,00
3. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie - za każdą czynność:  

1/

pełnomocnictwa  

a

posiadacze Rachunku PLATINIUM oraz Konta Platinium II 0,00

b

pozostali Klienci 25,00

2/

dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  

a

posiadacze Rachunku PLATINIUM oraz Konta Platinium II 0,00

b

pozostali klienci, z zastrzeżeniem pkt 7 w Części I w Dziale VIII 25,00

4.

Obsługa książeczek oszczędnościowych:  

1/

umorzenie książeczki 30,00

2/

cesja praw do wkładu na książeczce, z zastrzeżeniem pkt 1 w Części I w Dziale V 70,00

3/

wykonanie zlecenia dopisania w książeczce oszczędnościowej kwoty, przekazanej z rachunku bankowego - od dopisanej kwoty 0,5% od dopisanej kwoty nie mniej niż 5,00 nie więcej niż 100,00

4/

przechowywanie przyjętych do zamiany, a nieodebranych w terminie książeczek oszczędnościowych przez okres dłuższy niż 60 dni od daty wysłania przez oddział powiadomienia do Klienta – od każdej książeczki oszczędnościowej 25,00

5/

wysyłanie na życzenie Klienta listem poleconym książeczek oszczędnościowych 20,00 + koszty przesyłki pocztowej
5. Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby (z wyjątkiem rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej) zlecone przez Klientów 1) 10,00
5a. Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby (z wyjątkiem rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej) zlecone przez spadkobiercę Klienta 10,00
6. Wydanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc - dla osób fizycznych - za każdy miesiąc 30,00
7. Wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez zlikwidowane instytucje kredytowe w zakresie udzielonego pełnomocnictwa przez Ministra Finansów 60,00
8.

Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie:
- rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
- rachunku do obsługi lokaty

30,00
9.

Przelew środków na rachunki prowadzone w innych bankach pochodzących z:
- rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
- rachunku do obsługi lokaty

5,99
10.

Wypłaty gotówkowe:
- z obiegowych książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na żądanie
- z umiejscowionych książeczek oszczędnościowych na wkłady terminowe
- środków pochodzących z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych
- środków pochodzących z rachunku do obsługi lokaty

 0,00
11. Przechowywanie przez dwa dni robocze nieodebranej, zaawizowanej zgodnie z Komunikatem PKO Banku POlskiego SA, gotówki - od awizowanej kwoty 0,2%
12. Sporządzenie i wysłanie do dłużników z tytułu wierzytelności zarządzanych przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji:  

1/

zawiadomienia, powiadomienia lub monitu związanego z zaległością w spłacie opłata określona w Części I w Dziale I i VII oraz w Części III w Dziale I w Tabeli nr 2 w kolumnie 5 i w Dziale II

2/

wezwania do zapłaty

Uwaga:
Opłata pobierana jest wyłącznie w ramach umowy o Preferencyjny kredyt studencki wyszczególniony w Części III w Dziale I w Tabeli nr 2 w kolumnie 5 oraz o produkty wyszczególnione w Części I Dziale I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej, Części I Dziale VII Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej oraz Części III Dziale II Kredyty mieszkaniowe, kredyt konsolidacyjny, pożyczka hipoteczna i limit hipoteczny.

15,00
13.

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienie w spłacie do Klienta detalicznego lub Klienta bankowości osobistej i bankowości prywatnej

Uwaga:
Opłata pobierana jest wyłącznie w ramach umowy o Preferencyjny kredyt studencki wyszczególniony w Części III w Dziale I w Tabeli nr 2 w kolumnie 5 oraz o produkty wyszczególnione w Części I Dziale I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz karty debetowe w formie tradycyjnej, Części I Dziale VII Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej oraz Części III Dziale II Kredyty mieszkaniowe, kredyt konsolidacyjny, pożyczka hipoteczna i limit hipoteczny.

10,00
14.

Interwencyjna wizyta bezpośrednia u Klienta detalicznego lub Klienta bankowości osobistej i bankowości prywatnej

0,00
15. SMS w sprawie opóźnienia w spłacie do Klienta detalicznego lub Klienta bankowości osobistej i bankowości prywatnej 0,00
16. Zmiana warunków spłaty wierzytelności trudnej (w rozumieniu przepisów wewnętrznych dotyczących zasad zarządzania wierzytelnościami trudnymi w Banku) zarządzanej przez Centrum Restrukturyzacji i Windykacji:  

1/

w formie aneksu do obowiązującej umowy lub w formie umowy restrukturyzacyjnej - od kwoty objętej aneksem lub umową 0% - 2%

2/

w formie decyzji Banku o udzieleniu ulgi w spłacie na wniosek Klienta 0,00
17. Dokonanie wypłaty z rachunku „Zlecenie do wypłaty” – od kwoty operacji
Uwaga:
1) Prowizję pobiera od zleceniodawcy oddział przyjmujący zlecenie na dobro oddziału wypłacającego.
2) Prowizji nie pobiera się od wypłaty ze zlikwidowanych książeczek oszczędnościowych (w tym oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych).
0,5% nie mniej niż 5,00
18. Wydanie, na życzenie Klienta informacji o jego sytuacji ekonomicznej 150,00
19. Wysłanie do Centrali NBP,  przy wniosku o wymianę (formularz 5-31-4890), zużytego / uszkodzonego znaku pieniężnego nie podlegającego wymianie w PKO Banku Polskim SA koszty przesyłki pocztowej
20. Udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1, 2 i 2a, z zastrzeżeniem art.110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 poz. 1376) opłaty nie pobiera się od konsumentów
Uwaga:
1/ Cena obejmuje podatek od towarów i usług.
2/ Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności
25,00
20a. Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 25,00
21. Sporządzenie i przekazanie na życzenie Klienta - osoby fizycznej, kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania transakcji, za granicę:  
1/ przy użyciu elekronicznych urządzeń  teletransmisyjnych (np. scan, fax) 15,00
2/ przesyłką pocztową 40,00

1) Opłata nie obejmuje informacji, których obowiązek bezpłatnego wydania nakłada ustawa o usługach płatniczych.

2) Opłata nie dotyczy:

  1. harmonogramu spłat, którego obowiązek bezpłatnego wydania Klientowi nakłada ustawa o kredycie konsumenckim,
  2. zaświadczenia o zniszczeniu weksla przez Bank, po spłacie wierzytelności, w przypadku nieodebrania weksla przez Klienta w uzgodnionym z Bankiem terminie.