Lp.   RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO IKE INWESTYCJE 3) KONTO IKE OBLIGACJE 3) REJESTR DEPOZYTOWY 4) Konto SUPER IKE 3)
1. Prowadzenie rachunku otwarty w I półroczu otwarty w II półroczu          

1/

z udostępnionym przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego systemem internetowym 55,00 zł 30,00 zł bez opłaty 50,00 zł 1 rok - 0,00%
2 rok - 0,16%
3 rok - 0,15%
4 rok - 0,14%
5 rok - 0,13%
6 rok - 0,12%
7 rok - 0,11%
8 rok i lata kolejne - 0,1% 
wartości nominalnej obligacji zapisanych na koncie IKE Obligacje w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł
x 50,00 zł
+  0,1 % wartości nominalnej detalicznych obligacji skarbowych zapisanych na koncie SUPER IKE w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł

2/

bez udostępnionego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego systemu internetowego 60,00 zł 35,00 zł         50,00 zł
+  0,1 % wartości nominalnej detalicznych obligacji skarbowych zapisanych na koncie SUPER IKE w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł
  Uwaga:
Z opłaty za prowadzenie Rachunku inwestycyjnego są zwolnieni:
1) posiadacze Rachunku PLATINIUM albo Konta Platinium II,
2) posiadacze wspólnych Rachunków inwestycyjnych, gdy co najmniej jeden ze współposiadaczy Rachunku inwestycyjnego jest jednocześnie posiadaczem Rachunku PLATINIUM albo Konta Platinium II.
Uwaga:
1. W pierwszym roku opłata jest pobierana przy zawarciu umowy o świadczenie usług maklerskich.
2. W kolejnych latach opłata jest pobierana za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy wg stawek określonych dla rachunków otwartych w I półroczu.
3. W kolejnych latach Klient jest zobowiązan do zapewnienia środków, na Rachunku pieniężnym lub w ramach środków bankowych, niezbędnych do pobrania opłaty do 31 marca danego roku kalendarzowego.
4. Opłata może zostać pobrana w częściach.
5. W razie aktywacji lub zamknięcia dostępu do systemu internetowego w trakcie roku kalendarzowego zmieniona opłata obowiązuje od następnego roku kalendarzowego.
         
2. Wystawienie lub sporządzenie na wniosek Klienta:             

1/

zaświadczenia depozytowego, świadectwa depozytowego, imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 30.00 zł  30.00 zł 30.00 zł 30.00 zł 30.00 zł  30.00 zł

2/

duplikatu informacji podatkowej (PIT) 50,00 zł  50.00 zł x x 50,00 zł x

3/

szczegółowego zestawienia przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej (PIT) 5) 30 zł do 10 stron wydruku włącznie + 2 zł za stronę ponad 10 stron wydruku  30,00 zł do 10 stron wydruku włącznie + 2 zł za stronę ponad 10 stron wydruku x x 30,00 zł do 10 stron wydruku włącznie + 2 zł za stronę ponad 10 stron wydruku  x

4/

wyciągu 30,00 zł  bez opłaty 30,00 zł bez opłaty x 30.00 zł

5/

zaświadczenia o stanie rachunku lub o jego posiadaniu 30,00 zł  30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł  30.00 zł

6/

innego zaświadczenia lub duplikatu, odpisu sporządzonych dokumentów 30,00 zł  30,00 zł 30,00 zł x 300,00 zł  30.00 zł

7/

odpisu księgi akcyjnej (za każdą stronę wydruku) x x x 2,00 zł, nie mniej niż 30,00 zł  x

8/

historii rachunku obejmującej:  

a/

bieżący rok kalendarzowy 30,00 zł  30,00 zł 30,00 zł 0,00 zł 30,00 zł 30.00 zł 

b/

okres do 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy) 50 zł 50 zł 50 zł 0,00 zł 50 zł  50.00 zł

c/

okres wcześniejszy niż 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy) 200 zł 200 zł 200 zł 0,00 zł 200 zł 200 zł 

9/

wydanie materiałów związanych z odszukaniem dokumentacji dotyczącej rachunku lub operacji na rachunku lub informacji zawartej w tej dokumentacji dla dokumentów z okresu wcześniejszego niż 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (od każdego dokumentu) 200 zł  200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 
  Uwaga: Pierwsze potwierdzenie nabycia danego Instrumentu finansowego nabytego na rynku pierwotnym jest wystawiane bez opłat.  
3. Wystawienie lub sporządzenie na wniosek uprawnionych organów (organy egzekucyjne, sądy, urzędy skarbowe, izby celne, itp.):              

1/

zaświadczenia o stanie rachunku lub o jego posiadaniu  30,00 zł  30,00 zł 30,00 zł   30,00 zł  30,00 zł  30,00 zł  30,00 zł 

2/

innego zaświadczenia lub duplikatu, odpisu sporządzonych dokumentów dotyczących bieżącego roku  30,00 zł  30,00 zł  30,00 zł  30,00 zł  30,00 zł  30,00 zł   30,00 zł

3/

historii rachunku obejmującej:              

a/

 bieżący rok kalendarzowy  30,00 zł  30,00 zł  30,00 zł  30,00 zł  30,00 zł  30,00 zł  30,00 zł 

b/

 okres do 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)  50,00 zł  50,00 zł  50,00 zł  50,00 zł  50,00 zł  50,00 zł   50,00 zł

c/

 okres wcześniejszy niż 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy) 200,00 zł  200,00 zł  200,00 zł  200,00 zł  200,00 zł  200,00 zł  200,00 zł 

4/ 

wydanie materiałów związanych z odszukaniem dokumentacji dotyczącej rachunku lub operacji na rachunku, lub informacji zawartej w tej dokumentacji dla dokumentów z okresu do 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)   50,00 zł  50,00 zł  50,00 zł  50,00 zł  50,00 zł  50,00 zł   50,00 zł

5/

wydanie materiałów związanych z odszukaniem dokumentacji dotyczącej rachunku lub operacji na rachunku, lub informacji zawartej w tej dokumentacji dla dokumentów z okresu wcześniejszego niż 5 lat poprzedzających bieżący rok kalendarzowy (za każdy rok kalendarzowy)   200,00 zł  200,00 zł  200,00 zł  200,00 zł  200,00 zł  200,00 zł  200,00 zł 

4.

Przeniesienie Instrumentów finansowych  (od wartości rynkowej każdego Instrumentu finansowego zarejestrowanego pod odrębnym kodem):   

1/

na inny rachunek prowadzony przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA:  

a/

bez przeniesienia własności 0,00 zł  x 0,00 zł x x  0,00 zł 

b/

z przeniesieniem własności 0,3% wartości instrumentów finansowych, nie mniej niż 50,00 zł  0,3% wartości Instrumentów finansowych, nie mniej niż 50,00 zł 0,3% wartości Instrumentów finansowych, nie mniej niż 50,00 zł x 0,5% wartości umowy, nie mniej niż 100,00 zł
dla transakcji o wartości
 > 1 000 000,00 zł - 0,3% wartości umowy
0,3% wartości Instrumentów finansowych, nie mniej niż 50,00 zł 

2/

na rachunek prowadzony przez inny podmiot:  

a/

bez przeniesienia własności 0,5% wartości Instrumentów finansowych, nie mniej niż 50,00 zł 

0,5% wartości Instrumentów finansowych, nie mniej niż 50,00 zł

Uwaga:
Nie dotyczy deponowania, tj. przeniesienia z rejestru sponsora na Rachunek inwestycyjny właściciela.

0,00 zł x 0,5% wartości umowy, nie mniej niż 100,00 zł dla transakcji o wartości >1.000.000,00 zł - 0,3% wartości umowy 0,00 zł 

b/

z przeniesieniem własności 0,5% wartości Instrumentów finansowych, nie mniej niż 50,00 zł  0,5% wartości Instrumentów finansowych, nie mniej niż 50,00 zł 0,5% wartości Instrumentów finansowych, nie mniej niż 50,00 zł x 0,5% wartości umowy, nie mniej niż 100,00 zł dla transakcji o wartości >1.000.000,00 zł - 0,3% wartości umowy 0,5% wartości Instrumentów finansowych, nie mniej niż 50,00 zł 
  Uwaga:
Wartość rynkową przenoszonych Instrumentów finansowych określa się na podstawie ostatniego kursu w obrocie zorganizowanym ustalanego przed dniem złożenia dyspozycji lub wartości nominalnej  w przypadku, gdy Instrumenty finansowe nie znajdowały się w obrocie zorganizowanym.
Uwaga:
Pobiera się opłatę od realizacji praw do spadku z Rachunku inwestycyjnego w wysokości 50,00 zł od każdego spadkobiercy.
Uwaga:
Pobiera się opłatę od realizacji praw do spadku z Rachunku rejestrowego w wysokości 50,00 zł od każdego spadkobiercy.
x Uwaga:
Pobiera się opłatę od realizacji praw do spadku z konta IKE Obligacje w wysokości 50,00 zł od każdego spadkobiercy.
Uwaga:
Pobiera się opłatę od realizacji praw do spadku z Rejestru depozytowego w wysokości 50,00 zł od każdego spadkobiercy.
x
5. Przechowywanie instrumentów finansowych dla portfeli o wartości powyżej 1.000.000,00 zł (opłata pobierana miesięcznie):  

1/

na rachunkach należących do osób fizycznych 1,5 krotność opłaty pobieranej przez KDPW  x x x x x

2/

na rachunkach należących do osób innych niż osoby fizyczne wg umowy pomiędzy stronami  x x x x  x
  Uwaga:
1. Wartość portfela wyliczana według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego.
2. Opłata jest naliczana i pobierana w ciągu 7 dni roboczych od daty, o której mowa w pkt 1.
           
6. Ustanowienia blokady instrumentów finansowych:  

1/

z tytułu zabezpieczenia wierzytelności (od każdego instrumentu zarejestrowanego pod odrębnym kodem) 0,3% wartości papierów wartościowych, nie mniej niż 50,00 zł  0,3% wartości papierów wartościowych, nie mniej niż 50,00 zł 0,3% wartości papierów wartościowych, nie mniej niż 50,00 zł 0,3% wartości papierów wartościowych, nie mniej niż 50,00 zł x 0,3% wartości papierów wartościowych, nie mniej niż 50,00 zł  

2/

pozostałe blokady 0,3% wartości papierów wartościowych, nie mniej niż 50,00 zł  0,3% wartości papierów wartościowych, nie mniej niż 50,00 zł 0,3% wartości papierów wartościowych, nie mniej niż 50,00 zł 0,3% wartości papierów wartościowych, nie mniej niż 50,00 zł 200,00 zł 0,3% wartości papierów wartościowych, nie mniej niż 50,00 zł  
 

Uwaga:
1. Nie dotyczy kredytów na zakup papierów wartościowych udzielanych przez PKO Bank Polski SA.
2. Wartość Instrumentów finansowych, które były przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, ustala się jako iloczyn liczby blokowanych Instrumentów finansowych i ich ceny rynkowej, w przypadku instrumentów dłużnych według ceny rozliczeniowej.
3. Wartość papierów wartościowych niedopuszczonych do publicznego obrotu, w tym obligacji innych niż obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, ustala się jako iloczyn liczby blokowanych papierów wartościowych i ich wartości nominalnej na dzień składania dyspozycji blokady.
4. Wartość oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa ustala się jako iloczyn liczby blokowanych papierów wartościowych i ich wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki  na dzień wskazany w dyspozycji.
5. Wartość Instrumentów finansowych nieokreślonych powyżej w uwadze jest ustalana indywidualnie.

 
7. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne (od każdego instrumentu zarejestrowanego pod odrębnym kodem) 30,00 zł 30,00 zł x 100,00 zł  30,00 zł
8. Przelewy pieniężne (za każdy przelew):  

1/

w walucie polskiej na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x 0,00 zł 

2/

w walucie polskiej na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 3,00 zł  0,00 zł 3,00 zł 0,00 zł x  3,00 zł

3/

w walucie polskiej przelewy wysokokwotowe realizowane na życzenie Klienta systemem SORBNET opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA  opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA

4/

w walutach obcych na rachunki bankowe prowadzone w PKO Banku Polskim opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA x x x x

5/

w walutach obcych na rachunki bankowe do innego banku krajowego lub zagranicznego opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA, taryfą banków pośredniczących i banku beneficjenta opłata zgodna z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA, taryfą banków pośredniczących i banku beneficjenta x x x  x
9. Prowadzenie i obsługa konta IKE  

1/

zamknięcie umowy, przed upływem 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie konta IKE w przypadku:            
  - wypłaty jednorazowej x x 150,00 zł 150,00 zł x  150,00 zł
  - wypłaty transferowej x x 150,00 zł 150,00 zł x  150,00 zł
  - zwrotu całości środków z konta x x 150,00 zł 150,00 zł x 150,00 zł 

2/

wypłata w ratach x 3% od kwoty każdej wypłaconej raty 100,00 zł opłata jednorazowa za złożenie wniosku + 5,00 zł za każdą wypłaconą ratę x 2% od kwoty każdej wypłaconej raty, nie mniej niż 10,00 zł

3/

częściowy zwrot z konta x 50,00 zl od każdej dyspozycji częściowego zwrotu 50,00 zł od każdej dyspozycji częściowego zwrotu x 50,00 zl od każdej dyspozycji częściowego zwrotu 
10. Nieopłacenie w terminie kwoty wynikającej z odroczenia zapłaty (za każdy dzień zwłoki) 0,2% kwoty wynikającej z odroczonej zapłaty x x x x x
11. Udostępnianie Serwisu informacyjnego (opłata miesięczna):       x x  

1/

 z notowaniami w czasie rzeczywistym:            

 a/

 1 najlepsza oferta kupna/sprzedaży (dla osób fizycznych)  0,00  x  0,00  x  x  0,00 

 b/

 przypadki inne niż wymienione w ppkt 1) a)  według kosztów poniesionych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego na rzecz dostawcy6)  x  według kosztów poniesionych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego na rzecz dostawcy6)  x  x według kosztów poniesionych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego na rzecz dostawcy3) 

2/

 Mój serwis  16,00 zł  x  16,00 zł  x  x 16,00 zł 
12. Czynności dodatkowe związane z Zagranicznymi instrumentami finansowymi: równowartość kosztów opłat pobranych przez Depozytariusza           

1/

wykonanie transferu Zagranicznych instrumentów finansowych na podstawie dyspozycji Klienta

0.5% wartości transferowanych instrumentów (w dniu złożenia dyspozycji), nie mniej niż 50,00 zł za każdy instrument lub opłata negocjowana – dotyczy również transferów przychodzących

Uwaga:
Wartość transferowanych Zagranicznych instrumentów finansowychjest ustalana wg kursu z dnia złożenia dyspozycji.

x x x x  x

2/

depozyt Zagranicznych instrumentów finansowych Klienta 0,15%  rocznie wartości instrumentów lub opłata negocjowana, nie mniej niż koszty poniesione przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego na rzecz Zagranicznego depozytariusza7) x x x x  x

3/

wykonanie czynności związanych z dematerializacją Zagranicznych instrumentów finansowych Klienta 0,25% wartości zdematerializowanych instrumentów, nie mniej niż 500 PLN jednorazowo lub opłata negocjowana  x x x x  x

4/

zablokowanie Zagranicznych instrumentów finansowych na podstawie dyspozycji blokady złożonej przez Klienta (opłata kwartalna pobierana z góry za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy w pierwszym dniu tego kwartału) 0,1% wartości zablokowanych instrumentów lub opłata negocjowana  x x x x  x
13. Przyjęcie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie do umowy przenoszącej własność papierów wartościowych w obrocie papierami niedopuszczonymi do obrotu publicznego (za każdy dokument pełnomocnictwa) x x x 100,00 zł  x
14. Wykonanie rozliczenia pieniężnego opcji 8,00 zł  x x x x  x
15. Zgłoszenie do wykonania lub rezygnację z wykonania opcji lub jednostki indeksowej (opłata za czynność) 8,00 zł  x x x x x
16. Wygaśnięcie kontraktu terminowego 8,00 zł  x x x x  x
17. Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta (np. przesyłki kurierskie, tłumaczenia, opłaty telekomunikacyjne, opłaty notarialne) według kosztów poniesionych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego według kosztów poniesionych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego według kosztów poniesionych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego według kosztów poniesionych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego według kosztów poniesionych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego według kosztów poniesionych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 
18. Obsługa wniosku o nadanie LEI   300,00 zł  x  x  x  x  x
19. Zgłoszenie transakcji instrumentów pochodnych oraz za utrzymywanie informacji o transakcji w repozytorium transakcji - dotyczy kontraktów innych niż OTC8) (opłata od transakcji)  0,10 zł  x  x  x  x  x

1) Rachunek inwestycyjny - Rachunek papierów wartościowych i Rachunek pieniężny.

2) Rachunek rejestrowy - rachunek rejestrowy, na którym ewidencjonowane są Instrumenty finansowe nabywane na rynku pierwotnym, oraz rachunek bankowych papierów wartościowych.

3) Konto IKE Inwestycje, Konto IKE Obligacje, Konto SUPER IKE - konto IKE prowadzone zgodnie z zapisami ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

4) Rejestr depozytowy - rejestr, na którym są ewidencjonowane instrumenty rynku niepublicznego.

5) W przypadku uwzględnienia w PIT-8C danych z kilku rachunków lub rejestrów, opłata jest pobierana w jednej wysokości niezależnie od liczby i rodzaju uwzględnionych rachunków/rejestrów.

6) Informacja o wysokości opłat, dotyczących udostępniania Serwisu informacyjnego z notowaniami w czasie rzeczywistym, jest zamieszczana na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

7) Zagraniczny depozytariusz - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

8) Opłaty są pobierane, o ile Klient zobowiązany do raportowania transakcji do repozytorium transakcji zleci Domowi Maklerskiemu PKO Banku Polskiego raportowanie w swoim imieniu.